`Jaargids 2014

advertisement
Beste ouders,
Voor u ligt een jaargids voor het schooljaar 2014-2015. De meeste
praktische informatie over de school staat in deze jaarkalender. De
uitgebreide teksten staan op de site, in ‘Jaargids 2014-2015’.
De achtergronden hiervan kunt u teruglezen in de schoolgids 2013-2017
(ook op de site in te zien).
Schoolgegevens
obs De Akker
Meibloem 46
1716 VA Opmeer
0226-352410
[email protected]
www.akkeropmeer.nl
Team
Nine van Kerkvoort, directie
Carla Bot IB-er
Joke Brik, groep 1,2
Anja Jongejan, groep 1,2
Carla Out, groep 3,4
Renate Segers, groep 5,6
Esmé Schouten, groep 7,8
Monique Vastenhoudt, groep 3,4 en groep 5,6
Marije Zwan groep 7,8
Vakleerkracht muziek:
Miranda Dekker
Vakleerkracht bewegingsonderwijs :
Jessy van Balgooij (Sport Service Noord-Holland).
Administratie:
Jacqueline van den Eng
MR- leden:
Oudergeleding:
Christien Westerman
Diane Koenis
Jolanda Laan
[email protected]
[email protected]
[email protected] .nl
Personeelsgeleding:
Marije Zwan
Anja Jongejan
vacature
Vertrouwenspersoon:
vacature
Schoolbestuur
Onze school hoort samen met 14 andere openbare scholen bij de stichting
ALLURE.
Adres:
Stichting ALLURE
De Veken 207 – C 11
1716 KJ Opmeer
Telefoon: 0226-357230
[email protected]

Waar wij trots op zijn en hard aan werken
Waar we trots op zijn
 Onze Vreedzame School
 Ons werk aan de zorg voor onze leerlingen
 Ons contact met de ouders
 De stijging van onze leerresultaten
 Ons continurooster
 Op de grote groep ouders die steeds klaar staat om ons te helpen.
 Ons goede, moderne lesaanbod.
We bewaken uitgangspunten van De Vreedzame School
Onze schooltijden
Groep 1-2-3-4
Maandag
8.30-14.45
Dinsdag
8.30-14.45
Woensdag 8.30-12.15
Donderdag 8.30-14.45
Vrijdag
8.30-12.00
Waar we hard aan werken
 Steeds meer werken vanuit de leerdoelen
 De leerlingen leren leren en zelf verantwoordelijk maken voor hun
eigen prestaties.
 De verbetering van onze onderwijskwaliteit. Altijd op zoek naar
mogelijkheden om de kinderen nog beter onderwijs te geven.
 Het denken in onderwijsbehoeften van leerlingen en die vertalen
naar adequaat onderwijs.
 De nieuwe digitale methode voor Wereldoriëntatie.
 Een nog betere zorgstructuur op onze school.
 De resultaten op de CITO toetsen kunnen beter en moeten beter.
Groep 5-6-7-8
8.30-14.45
8.30-14.45
8.30-12.15
8.30-14.45
8.30-14.45
De school is open vanaf 8.15 uur. De leerkrachten zijn dan niet in de klas.
Zij drinken dan nog even een kop koffie of thee en geven elkaar de laatste
berichten door. Om vijf voor half negen gaat de bel voor de eerste keer en
gaan dekinderen naar binnen. De leerkrachten gaan dan ook naar de
klassen. De lessen starten om 8.30 uur.
Hebt u ons iets te vertellen? Wij zitten in de centrale hal, waar u ons gerust
kunt storen.
De middagpauze duurt drie kwartier. Daarin wordt onder leiding van de
leerkracht gegeten en daarna genieten we samen van het rustmoment.
Meestal doen we dat buiten, als het weer dat toelaat.
Het vakantierooster 2014-2015
Hoe willen we op De Akker met elkaar en onze omgeving omgaan
Wij zijn een basisschool met betekenisvol onderwijs, eigenheid van het
individu en zelfstandigheid van iedereen in ons samen – zijn.
De kenmerken
 De school kenmerkt zich door een goede structuur en organisatie.
Er is een gezellig en professioneel team om mee samen te
werken.
 Uitgangspunt bij het leren en ontwikkelen van de kinderen op De
Akker is de persoonlijke aandacht en het respect voor elkaars
talenten en eigenheden.
 Een goede sfeer en goed werkklimaat willen we bereiken door
kinderen positief aan te moedigen en elkaar te laten helpen.
Binnen de groepen geven we de zelfstandigheid vorm door te
werken met dag- of weektaken.
Herfstvakantie
13 oktober -
17 oktober 2014
Kerstvakantie
22 december -
2 januari 2015
Voorjaarsvakantie
23 februari -
27 februari 2015
Paasweekend
3 april -
6 april 2015
Koningsdag
27 april
Meivakantie
4 mei -
e
2
2 Pinksterdag
25 mei
Zomervakantie 2013
6 juli -
15 mei 2015 (incl. Hemelvaart)
16 augustus 2015
Lange weekenden
De lange weekenden van de onderbouw (groep 1-4):
19 september, 21 november en 13 maart.
De bovenbouw is vrij op vrijdagmiddag 21 februari, na het carnavalsfeest
op school.
Digitaal
Onze school heeft een eigen website. Deze is te bereiken via
www.akkeropmeer.nl Op deze site kunt u alle informatie over onze school
vinden. Ook kunt u hier een kijkje nemen in de fotogalerij. Sinds juli 2012 is
het Ouderportaal opengezet. Daar vindt u de gegevens van uw kind die op
school bekend zijn en andere relevante informatie.
Studiedagen (= kinderen vrij)
Er zijn drie studiedagen: woensdag 12 november 2014, woensdag 11
februari 2015 en woensdag 17 juni 2015.
Buiten de genoemde vakanties en vrije dagen is in principe geen andere
vakantie mogelijk. Voor uitzonderingen zie onze site: ‘formulieren’->
‘aanvragen extra vakantieverlof’. ’.
Eten en drinken/ schoolmelk
Er is gelegenheid om op school tijdens de pauzes schoolmelk te drinken of
schoolfruit te eten. Deze worden vers geleverd door Campina.
Aanmeldingsformulieren zijn verkrijgbaar op school, maar opgave kan het
best rechtstreeks op www.campina.nl
Onderwijsontwikkeling
Gymnastiek
Twee keer per week (dinsdag en vrijdag) gymmen de groepen 3 tot en met 8.
De gymlessen worden op dinsdag verzorgd door een vakleerkracht van Sport
Service. De andere les krijgen ze van de eigen leerkracht.
In maart 2014 is de onderwijsinspectie op bezoek geweest.. De school
scoorde een voldoende en kreeg een basisarrangement. Tegelijkertijd gaf de
inspectie aan dat er onderdelen zijn die nog aandacht verdienen. Directie en
team blijven werken aan de kwaliteit van het onderwijs omdat uw kinderen
dat verdienen. Het komende schooljaar wordt veel geïnvesteerd in het
pedagogische klimaat. Dat betekent veel aandacht voor de vreedzame
school.
Daarnaast worden de leerkrachten uitgedaagd nog meer op het leren van de
kinderen te letten. Dat betekent dat aan het begin van de week en aan het
begin van elke les de leerdoelen worden besproken. En aan het einde van de
les en aan het einde van elke week wordt samen met de leerling beoordeeld
of het leerdoel is gehaald.
Verlofregeling
Alle kinderen in Nederland vanaf 5 jaar, moeten naar school. De ouders/
verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. De gemeente ziet erop toe dat
leerplichtige kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Dit staat
nauwkeurig omschreven in de zgn. leerplichtwet. Deze wet kent ook de
regels voor verzuim en verlof.
Verlof buiten de reguliere schoolvakanties wordt in principe niet toegestaan.
Er is een aantal uitzonderingen. Deze kunt u nalezen op de site of opvragen
bij de directie.
Het aanvraagformulier is te verkrijgen bij de administratie of te
downloaden van onze website.
SCHOOLAFSPRAKEN
Berichtgeving
Wekelijks wordt een nieuwsbrief online verspreid. Daarin worden de actuele
zaken en het wel en wee in de school besproken. Nog maar in zeer speciale
gevallen worden aparte briefjes verspreid, bijv. over schoolreisjes en
excursies. Deze zijn vaak specifiek voor één groep. We streven ernaar de
informatie zoveel mogelijk op dinsdag mee te geven.
SCHOOLREGELS
De school is ook een plaats waar kinderen, leerkrachten en ouders elkaar
ontmoeten. Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn regels nodig.
Hieronder staan enkele belangrijke basisregels. Iedere groep heeft daarnaast
ook nog eigen regels, die in het begin van het nieuwe schooljaar samen
worden opgesteld en ondertekend.
3
Gedrag in de school
We hanteren 4 regels voor gedrag in en om school, het omgaan met
materiaal en het verzorgen van het werk.
1. Voor groot en klein zullen we aardig zijn.
2. Bedenk bij alles wat je zegt of doet: ‘is dit slecht of is dit goed’?
3. We zullen goed voor de spullen zorgen, zijn ze weer te gebruiken morgen.
4. Binnen is een wandelgebied, buiten hoeft het lekker niet!
OUDERS EN ONZE SCHOOL
Hulp op school
Onze school kan niet zonder de hulp van ouders. Op allerlei terreinen zetten
zij zich in voor onze school. We waarderen hun hulp zeer.
Aan het begin van het schooljaar vragen we u of u wilt helpen bij de
verschillende activiteiten. Er wordt vervolgens contact met u opgenomen
als de betreffende activiteit wordt georganiseerd.
Fietsen
De fietsen worden in de fietsenstalling gezet. Fietsen op het plein is
verboden voor iedereen. De school is niet aansprakelijk voor schade aan
fietsen of diefstal.
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR van onze school bestaat uit twee geledingen: 3 vertegen-woordigers
van de ouders en 3 vertegenwoordigers van het team. De MR is bevoegd alle
zaken met betrekking tot de school te bespreken en heeft, afhankelijk van
het onderwerp, advies- of instemmingsrecht. De MR overlegt met directie
(namens het schoolbestuur) over zaken die de school direct aangaan
(schoolreizen, vakantierooster, activiteitenplan).
Te laat/ ziek
Als uw kind niet of niet op tijd op school kan komen, verwachten we een
telefoontje, voor schooltijd, of een briefje met de reden van afwezigheid.
Ouderraad (OR)
De ouderraad is een groep enthousiaste ouders die enerzijds nastreeft om
het op en om de school zo aangenaam mogelijk te maken voor de
kinderen en hun ouders. Om dit te bereiken zal de oudercommissie veel
samenwerken met de school en de activiteitencommissie. Anderzijds
streeft de oudercommissie naar het vergroten van de betrokkenheid van
de ouders met de school, door te fungeren als aanspreekpunt en
doorgeefluik voor de ouders en de school. Door onze georganiseerde
activiteiten proberen we de ouders samen te brengen en de school
financieel een steuntje in de rug te geven.
Zorg om uw kind
In het belang van uw kinderen en onze leerlingen willen we voorkomen,
dat we niet op de hoogte zijn van zorgen om uw kind bij andere instanties.
Daarvoor is een landelijk instrument(de verwijsindex) beschikbaar waar wij
als school gebruik van maken. Wanneer wij ons zorgen maken over een
kind en vermoeden dat meerdere partijen bij de zorg betrokken zijn, is het
voor de verdere voortgang van belang om elkaar daarvan op de hoogte te
stellen. Dat doen wij als school niet zomaar; we besluiten tot een melding
in de verwijsindex als wij dat voor de verdere ondersteuning van uw kind
en na bespreking in het zorgteam van de school noodzakelijk achten. U als
ouder wordt hiervan altijd op de hoogte gesteld. Op deze manier kunnen
wij met een gezamenlijke en afgestemde aanpak de beste ondersteuning
voor uw kind regelen. Zie voor meer informatie in de jaargids op de site.
Ouderraad
De ouderraad bestaat uit de volgende personen:
Susan Vlaar, moeder van Stefano, voorzitter
Linda Berghammer, moeder van Lester. Secretaris
Jolanda Laan, moeder van Arjan. Penningmeester
Norman Cools, vader van Melanie, Melissa en Melvin. Lid
Ilse Wiegman, moeder van Sara. Lid
De Activiteitencommissie assisteert de Ouderraad. Deze ouders regelen
de meeste inkopen, versieren etc.
4
Jaarvergadering en ouderbijdrage
Elk jaar in oktober vindt de jaarvergadering van de OR plaats. Op deze
avond wordt het afgelopen jaar besproken, de financiën en begroting
doorgenomen en door alle aanwezigen wordt een voorstel over de hoogte
van de vrijwillige ouderbijdrage vastgesteld. De tarieven voor het vorige
schooljaar waren € 37,50 per kind.
Het rekeningnummer van de ouderraad is:
IBAN NL52Rabo 01576.20.433
Belangrijke adressen
Onderwijs informatiepunt:
Internet: www.50tien.nl
De nieuwe tarieven (voor schooljaar 2012 – 2013) worden na de
jaarvergadering (en instemming van de MR) in de nieuwsbrief bekend
gemaakt.
De OR is te volgen op hun eigen site: www.ordeakker.nl Via de site kunt u
ook contact met hen opnemen.
De vraag hoe dat nu precies zit met onze ouderbijdrage wordt beantwoord
in de jaargids op de site (www.akkeropmeer.nl).
Ouders die moeite hebben om de ouderbijdrage te voldoen, verwijzen we
naar de Stichting leergeld West-Friesland www.leergeldwestfriesland.nl
Onderwijsinspectie:
www.onderwijsinspectie.nl
OP ONZE WEBSITE:
De complete tekst van onze jaargids 2014-2015 met o.a.:
- HET JAARVERSLAG 2013-2014
- De eindresultaten van groep 8
- De uitstroom naar het voortgezet onderwijs
- Onderwijskundige ontwikkelingen
Controle op hoofdluis door ouders.
Elke eerste week na iedere vakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. Als hoofdluis wordt geconstateerd, worden de ouders van de
betreffende groep kinderen op de hoogte gebracht en vindt er een
hercontrole plaats. Het protocol vindt u op onze site.
Om de preventie zo groot mogelijk te laten zijn, verkopen we op school
luizentassen voor € 4,50. Nieuwe leerlingen krijgen op hun eerste schooldag
een luizentas van school. In een later stadium, als de tassen mogelijk zijn
versleten, kunt u op school een nieuwe tas kopen tegen kostprijs.
DE VOORNEMENS VOOR 2014-2015
- Onze uitdagingen
- Onderwijskundige plannen
5
Download