St.Laurentius en Joannes zelfstandig verder.

advertisement
St.Laurentius en Joannes voorlopig zelfstandig verder.
Rekening houdend met de belangen van alle partijen en na het afwegen van risico’s,
kansen en bedreigingen, heeft de Raad van Bestuur van Meerderweert besloten om
basisschool St.Laurentius in Swartbroek en basisschool Joannes in Tungelroy onder
voorwaarden zelfstandig te laten doorgaan. Dit besluit is tot stand gekomen na intensief
overleg met de schoolteams, de medezeggenschapsraad, de dorpsraad en de Weerter
politiek.
Dit betekent dat de beide scholen, tenminste in het schooljaar 2016-2017
zelfstandig door kunnen gaan.
Een en ander zal voor beide scholen alleen gerealiseerd kunnen worden als we uit
kunnen gaan van een continuering van de huidige regelgeving. Met name het recht op
de kleine scholentoeslag dat vanuit financieel oogpunt noodzakelijk is.
Al jaren verkeren beide basisscholen in Swartbroek en Tungelroy onder de in Weert
geldende formele opheffingsnorm van 93 leerlingen. De door het schoolbestuur gewenste
ondergrens qua leerlingaantal bedraagt echter 60 (dat geeft onder de huidige wettelijkeen financiële condities de mogelijkheid om nog 4 groepen te formeren). Tungelroy
voldoet hier nu, en volgens de prognoses ook in de toekomst, aan.
Het absolute minimum van 40 leerlingen (3 groepen) is de ondergrens die MeerderWeert
hanteert. Swartbroek voldoet nu zelfs niet aan deze ondergrens. Desondanks heeft de
Raad van bestuur van Meerderweert besloten om het zelfstandige onderwijs op
Swartbroek nog een serieuze kans te geven. Daarvoor is een absoluut minimum aantal
leerlingen van 40 op termijn echter een voorwaarde. Dit aantal zal als ondergrens voor
een duurzame zelfstandige doorstart gehanteerd gaan worden.
Basisschool St. Laurentius krijgt daarom de gelegenheid en de kans om dit absolute
minimum van 40 leerlingen binnen twee schooljaren na het huidige schooljaar te
realiseren. Dit moet een half jaar voor de start van het schooljaar 2017-2018 (op 1
februari 2017) voldoende zeker zijn. Het tijdpad ziet er dan als volgt uit:
-
In het schooljaar 16/17 zelfstandige voortgang; formatie op basis van de teldatum 110-2015
Op 1 februari 2017: Zicht op 35 leerlingen bij de start van schooljaar 17/18, met een
doorgroeiperspectief naar 40 of meer leerlingen vanaf schooljaar 18/19.
Mocht dit scenario op 1 februari 2017 niet gehaald worden, dan fuseert
basisschool St. Laurentius per 1-8-2017 met de Joannesschool in Tungelroy.
Voor verdere toelichting en vragen of voor de concrete tekst van het besluit, verwijzen wij naar de directeur
van de school, of naar het secretariaat van het bestuurskantoor. Een en ander zal in de komende maanden
verder uitgewerkt gaan worden.
Download