PowerPoint-presentatie

advertisement
het gelijk van Neturei Karta...
Na duizenden jaren ‘van de kaart’ verdwenen te zijn, is
in de 20-ste eeuw een groot deel van de OudTestamentische wereld weer tot leven gekomen.
We beleven het begin van “de tijden van de
herstelling van alle dingen waarvan de profeten
gesproken hebben”.
Egypte
Irak
Libanon
Palestina
Syrië
Jordanie
Sinds 1948 weer een
joodse staat Israël!
veel strijd...
1948, 1956, 1967, 1973...
gebouwd...
bebouwd
onderhandeld en
akkoorden getekend
strijd tegen de
Palestijnen
Sinds 1967
Jeruzalem
weer in Joodse
handen.
Hallelujah???
harediemchasidiem
een orthodoxe jood in
de wijk Mea Sheariem
(Jeruzalem)
Neturei Karta (‘wachters der stad’),
een internationaal joods-orthodoxe,
anti-zionistische beweging
Oh nee, Zionisme zal
nooit succes hebben.
Joods onderwijs is altijd
tegen Zionisme geweest.
Joden, trouw aan hun geloof,
zullen nooit de Zionistische
bezetting in het Heilige Land
erkennen.
Zionistische woordvoerders
vertegenwoordigen
NIET het wereld-Jodendom.
Zionisme en
Jodendom zijn
extreme
tegenstellingen.
Geef terug aan de
Palestijnen: hun
land, huizen en
eigendommen.
Stop de Zionistische
moord en vervolging
van de Palestijnen.
De Torah verbiedt
iedere Joodse staat
Aan Joden is het verboden
om hun eigen staat te
hebben voor de komst van
de Messias.
Deuteronomium 30 (1)
... WANNEER gij u dan tot de HERE, uw God,
bekeert en naar zijn stem luistert
overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij
en uw kinderen, met geheel uw hart en met
geheel uw ziel, DAN zal de HERE, uw God, in
uw lot een keer brengen en Zich over u
erbarmen; Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de
volken, naar wier gebied de HERE, uw God, u
verstrooid heeft... heeft.
Deuteronomium 30 (2)
Al waren uw verdrevenen aan het einde des
hemels, de HERE, uw God, zal u vandaar
bijeenbrengen en vandaar halen; de HERE, uw
God, zal u brengen naar het land, dat uw
vaderen bezeten hebben, gij zult het bezitten en
Hij zal u weldoen en u talrijker maken dan uw
vaderen. En de HERE, uw God, zal uw hart en
het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de
HERE, uw God, liefhebt met geheel uw hart en
met geheel uw ziel, opdat gij leeft.
Deuteronomium 30:3
NBG
SV
... Hij zal u weer
bijeenbrengen
uit al de volken,
naar wier gebied
de HERE, uw
God, u
verstrooid heeft.
... en Hij zal u
weder
vergaderen uit al
de volken,
waarheen u de
HEERE, uw God,
verstrooid had.
Concordant
... en Hij zal
wederkeren en u
vergaderen uit al
de volken,
waarheen u de
HERE, uw God,
verstrooid had.
einde van Zionisme = vrede
Wij wachten op de totale
vernietiging van het
Zionisme.
Jesaja 6 (1)
10.
Maak het hart van dit volk vet,
maak zijn oren doof en doe zijn ogen
dichtkleven, opdat het met zijn ogen
niet zie en met zijn oren niet hore en
opdat zijn hart niet versta, zodat het
zich niet bekere en genezen worde. >>
Jesaja 6 (2)
11.
Toen vroeg ik: Hoelang, HERE? Hij
antwoordde: TOTDAT de steden
verwoest zijn, zodat er geen inwoner
meer is, en de huizen, zodat er geen
mens meer in is, en het bouwland
verwoest is tot een wildernis, 12. en de
HERE de mensen ver verwijderd heeft
en het verlaten gebied in het land groot
is. 13. Is daarin nog een tiende deel, dan
zal dit weer verwoest worden...
Ezechiël 36
33.
Zo spreekt de Here HERE:
WANNEER Ik u reinig van al uw
ongerechtigheden, zal Ik de steden weer
bevolken en zullen de puinhopen
herbouwd worden (...) 35. En men zal
zeggen: Dit land dat verwoest was, is
geworden als de hof van Eden; de steden
die, verwoest en vernield, in puin lagen,
zijn weer versterkt en bewoond. >>
Ezechiël 36 (2)
36.
DAN zullen de volken die om u
heen overgebleven zijn, weten, dat Ik,
de HERE, herbouwd heb wat vernield
was en beplant heb wat verwoest was.
Ik, de HERE, heb het gesproken en
IK zal het doen.
Download