GELOOF voor DE ANDER

advertisement
Geloof voor
de ander
Evert Jan Ouweneel
Mannenconferentie, 23 november 2014
GELOOF VOOR DE ANDER
Adam & Eva
Genesis 1 en 2
En God zeide: “Laat Ons mensen maken
naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat
zij heersen over de vissen der zee...”
En God schiep de mens naar zijn beeld; naar
Gods beeld schiep Hij hem; man en vrouw
schiep Hij hen. En God zegende hen en God
zeide tot hen: “Weest vruchtbaar en wordt
talrijk; vervult de aarde en onderwerpt haar,
heerst over de vissen der zee..”
Toen formeerde de Here God de mens van stof
uit de aardbodem en blies de levensadem in zijn
neus; alzo werd de mens tot een levend wezen.
GELOOF VOOR DE ANDER
Abraham
Genesis 12:3
De HERE nu zeide tot Abram: “Ga uit uw
land en uit uw maagschap en uit uws vaders
huis naar het land, dat Ik u wijzen zal; Ik zal
u tot een groot volk maken, en u zegenen,
en uw naam groot maken, en gij zult tot een
zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en
wie u vervloekt zal Ik vervloeken, en met u
zullen alle geslachten des aardbodems
gezegend worden.”
GELOOF VOOR DE ANDER
Abraham
Genesis 18:22
En de HERE dacht: “Zou Ik voor Abraham
verbergen wat Ik ga doen? Abraham immers zal
voorzeker tot een groot en machtig volk worden
en met hem zullen alle volken der aarde gezegend
worden.” [...] Daarop zeide de HERE: “Het geroep
over Sodom en Gomorra is voorwaar groot, en
haar zonde is voorwaar zeer zwaar. Ik wil
nederdalen om te zien, of zij inderdaad gedaan
hebben naar het geroep, dat tot Mij gekomen is,
of niet; Ik wil het weten.” Toen wendden die
mannen zich vandaar en gingen naar Sodom,
maar Abraham bleef nog staan voor de HERE. En
Abraham trad nader en zeide: “Zult Gij dan de
rechtvaardige met de goddeloze verdelgen?”
GELOOF VOOR DE ANDER
Israël
Exodus 19:6
“Jullie hebben gezien hoe ik ben opgetreden
tegen Egypte, en hoe ik je op adelaarsvleugels gedragen heb en je hier bij mij heb
gebracht. Als je mijn woorden ter harte
neemt en je aan het verbond met mij houdt,
zul je een kostbaar bezit voor mij zijn,
kostbaarder dan alle andere volken – want
de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk
van priesters zul je zijn, een heilig volk.”
GELOOF VOOR DE ANDER
Mozes
Exodus 32:10
En de HERE zeide tot Mozes: “Ik heb dit volk
gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Nu dan,
laat Mij begaan, dat mijn toorn tegen hen
ontbrande en Ik hen vernietige, maar u zal Ik tot
een groot volk maken.” Toen zocht Mozes de
gunst van de HERE, zijn God, en hij zeide:
“Waarom, HERE, zou uw toorn ontbranden tegen
uw volk, dat Gij uit het land Egypte hebt geleid
met grote kracht en met een sterke hand? [...]
Denk aan Abraham, Isaak en Israël, uw dienaren,
aan wie Gij gezworen hebt bij Uzelf en tot wie Gij
gesproken hebt...” [...] En de HERE kreeg berouw
over het kwaad, dat Hij gezegd had zijn volk te
zullen aandoen.
GELOOF VOOR DE ANDER
Israёliet
Ezechiël 22:30
Het volk des lands maakt zich schuldig aan
afpersing en pleegt roof; het onderdrukt de arme
en behoeftige, en de vreemdeling doet het tegen
alle recht geweld aan. Ik heb onder hen gezocht
naar iemand, die een muur zou kunnen
optrekken en voor mijn aangezicht op de bres
zou kunnen staan ten behoeve van het land,
zodat Ik het niet zou verwoesten, maar Ik heb
hem niet gevonden. Daarom heb Ik mijn
gramschap over hen uitgestort; met het vuur van
mijn verbolgenheid heb Ik hen verteerd; hun
wandel heb Ik op hun hoofd doen neerkomen –
luidt het woord van de Here HERE.
GELOOF VOOR DE ANDER
Christus
Hebreeën 7:25
Jezus zei: ‘Vader, vergeef hun, want ze
weten niet wat ze doen.’ (Lucas 23:34)
...omdat Hij [Christus] blijft tot in
eeuwigheid, heeft Hij een onvergankelijk
priesterschap. Daarom kan Hij ook
volledig behouden wie door Hem tot God
naderen, daar Hij altijd leeft om voor hen
tussenbeide te treden.
GELOOF VOOR DE ANDER
Gemeente
Johannes 20:23
Op de avond van die eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de
deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de
Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’ Na deze woorden toonde
hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen
waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei
Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ Na deze
woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang
de heilige Geest. Als jullie iemands zonden
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie
ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’
GELOOF VOOR DE ANDER
Gemeente
Openbaring 5:9
1 Petrus 2:9
“U [Christus] bent geslacht en hebt voor God
gekocht met uw bloed uit elk geslacht en taal
en volk en natie, en hebt hen voor onze God
gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters;
en zij zullen over de aarde regeren.”
Maar u bent een uitverkoren geslacht, een
koninkrijk van priesters, een heilige natie, een
volk dat God zich verworven heeft om de
grote daden te verkondigen van Hem die u uit
de duisternis heeft geroepen naar zijn
wonderbaarlijke licht.
GELOOF VOOR DE ANDER
Adam & Eva
Abraham
Mozes
Israёliet
Christus
Lichaam van Christus
Om bij God
te pleiten
voor de volken
Om bij de volken
te pleiten
voor God
VERTICAAL PLEITEN
HORIZONTAAL PLEITEN
“God, u staat niet alleen in uw
strijd tegen onrecht. Uw
verlangen is ons verlangen;
uw strijd is onze strijd…”
“Vrienden, we staan niet alleen in
onze strijd tegen onrecht. Ons
verlangen is Gods verlangen;
onze strijd is Gods strijd…”
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Test

2 Cards peterdelang

Create flashcards