U en uw huis - holyhome.nl

advertisement
U en uw huis
vragen van ouders
als alles anders loopt
Hand.16:31
Geloof in de Heer Jezus en u zult gered
worden, u en uw huis.
U en uw huis
Door het geloof heeft Noach, nadat
hij een godsspraak ontvangen had
over iets, dat nog niet gezien werd,
eerbiedig de ark toebereid tot
redding van zijn huis
Heb. 11:7
U en uw huis
Daarop sê die HERE: Sal Ek vir Abraham verberg
wat Ek gaan doen, terwyl Abraham tog sekerlik ‘n
groot en magtige nasie sal word en al die nasies
van die aarde in hom geseën sal word? Want Ek
het hom verkies, dat hy aan sy kinders en sy huis
ná hom bevel sou gee dat hulle die weg van die
HERE moet hou om geregtigheid en reg te doen;
sodat die HERE oor Abraham kan bring wat Hy
oor hom gespreek het.
Gen 18:17-19
U en uw huis
Spreekt tot de gehele vergadering
van Israël, zeggende: op de tiende
van deze maand neme een ieder een
lam, familiegewijs, een lam voor een
huis.
Ex.12:3
U en uw huis
Daarna zult u een bundel hysop nemen
en in het bloed in een schaal dopen, en
van het bloed in die schaal strijken aan
de bovendorpel en aan de beide
deurposten; Niemand van u zal de deur
van zijn huis uitgaan tot de morgen.
Ex.12:22
U en uw huis
Zweer het me, geef me een teken
..... dat jullie mijn vader en moeder,
mijn broers en zusters en hun
kinderen zullen sparen. ‘Red ons
van de dood!’
Joz.2:12,13
U en uw huis
Zorg er dan voor dat je vader en
moeder, je broers en je hele
verdere familie bij je in huis
zijn. Wie van jullie dan naar buiten
gaat, is zelf schuldig aan zijn dood
Joz.2:19
U en uw huis
Rachab stemde hiermee in en liet de
mannen gaan. En ze bond het
scharlaken koord aan het venster
Joz.2:21
U en uw huis
Een bedevaartslied
HERE, gedenk aan David, aan al zijn moeite; hoe hij de
HERE heeft gezworen, de Machtige Jakobs een gelofte
gedaan: Voorwaar, ik zal de tent mijner woning niet
binnengaan, noch de sponde mijner legerstede
beklimmen, voorwaar, ik zal aan mijn ogen geen slaap
gunnen, noch sluimering aan mijn oogleden, totdat ik
voor de HERE een plaats gevonden heb, een woning
voor de Machtige Jakobs. Zie, wij hebben van haar
gehoord in Efrata, wij hebben haar gevonden in de
velden van Jaär.
Ps. 132
U en uw huis
2Samuel 7
U en uw huis
… en als alles anders loopt….
blijf geloven!
onze Vader vergist zich niet!
U en uw huis
zoek de oorzaak bij …..
en bid om inzicht
maar blijf geloven
U en uw huis
En als je er zelf niet uit komt?
 Vraag het aan een broeder/zuster en
vriend
 een ander ziet het van een afstandje
vaak scherper

U en uw huis
Hebt u uw broeder en zuster voldoende lief om
hem of haar de waarheid te durven zeggen?
u mag uw broeder in uw hart niet haten; u moet
uw naaste vrijmoedig berispen, en laad niet
omwille van een ander schuld op je.
Lev.19:17
U en uw huis
Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten
gewassen heb, moet je ook elkaars voeten
wassen.
U en uw huis
vragen van ouders
als alles anders loopt
Download