Pelgrims

advertisement
Pelgrims – oog in oog met God
Niet huilen, blij zijn verplicht!
Psalm 100:4
Gaat met een loflied zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met lofgezang …
Nehemia 8:1-2 & 10-11 ???
• En men verzocht de schriftgeleerde Ezra het boek
der wet van Mozes, die de HERE aan Israël gegeven
had, te halen.
• En Nehemia … met … Ezra en de Levieten, zeiden
tot het volk: Deze dag is voor de HERE, uw God,
heilig; bedrijft geen rouw en weent niet. Want het
gehele volk weende, toen het de woorden der wet
hoorde.
• … deze dag is voor onze Here heilig: weest dus niet
verdrietig, want de vreugde in de HERE, die is uw
toevlucht.
Hoe liefelijk zijn uw woningen, o HERE der heerscharen!
Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de voorhoven des HEREN;
mijn hart en mijn vlees jubelen tot de levende God.
Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich,
waar zij haar jongen neerlegt: uw altaren, o HERE der
heerscharen, mijn Koning en mijn God.
Welzalig zij die in uw huis wonen, zij loven U gestadig.
Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier hart de
gebaande wegen zijn.
Als zij trekken door een dal van balsemstruiken, maken zij het
tot een oord van bronnen; ook hult de vroege regen het in
zegeningen. Zij gaan voort van kracht tot kracht en
verschijnen voor God in Sion.
Psalm 84
3 Mijn ziel verlangt, ja smacht naar de
voorhoven des HEREN; mijn hart en mijn vlees
jubelen tot de levende God.
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een
nest voor zich, waar zij haar jongen neerlegt:
uw altaren, o HERE der heerscharen, mijn
Koning en mijn God.
Psalm 84
6 Welzalig de mensen wier sterkte in U is, in wier
hart de gebaande wegen zijn.
7 Als zij trekken door een dal van balsemstruiken,
maken zij het tot een oord van bronnen; ook
hult de vroege regen het in zegeningen.
Balsemstruiken & bronnen
▫ uitleggers schrijven over
 een zeer dorre vallei
 pelgrims, op weg naar de tabernakel, moesten erdoor
▫ oude vertalingen spreken over
 een plaats met moerbeziënbomen stonden (2 Sam.5:23)
 Sommige vertalers gebruiken Hebr. woord bacha
 het dal der tranen
 het jammerdal
 In Engelse vertalingen ook Balsam-tree
Bronnen
De weg naar HUIS - processen
▫ Ontdekking 1: ‘Wier sterkte in U is’
 Mijn kracht is niet afdoende
 ‘Vertrouwen op’ versus ‘in de kracht van’
▫ Ontdekking 2: ‘Gebaande wegen’
 Een weg die al gebaand en dus ‘begaan’ is
 Jezus die voor je uit is gegaan
 In het hart
 Nog niet zichtbaar maar wel geboren
 De plek van oorsprong (harts-tochten)
Voorbeelden - 1
Raadpleegde David de Here, en Hij zeide: Trek niet op; maak een
omtrekkende beweging tot achter hen, zodat gij hen kunt aanvallen
van de kant der balsemstruiken. En zodra gij een geluid van
schreden hoort in de toppen van de balsemstruiken, haast u dan,
want dan is de Here voor u uitgetrokken om het leger der
Filistijnen te verslaan.
▫ 2 Samuel 5:23-24
 balsem struiken
 plek waar later pelgrims naar Jeruzalem door kwamen
▫ Schreden in de toppen van de balsemstruiken
 De wind (geestelijke werkelijkheid) beweegt
 Je hoort het en volgt
 Het teken / de aanwijzing die God geeft
Voorbeelden - 2
Zet hun brood en water voor, opdat zij eten en drinken en
heengaan naar hun heer. Daarop bereidde hij hun een grote
maaltijd; en toen zij hadden gegeten en gedronken, liet hij hen
vertrekken en zij gingen heen naar hun heer. Sindsdien
kwamen de benden van Aram niet meer in het land van
Israel.
▫ 2 Kon. 6:15-23
•
•
•
•
Aram’s koning gaat de profeet Elisa gevangen nemen
Gehazi ziet enorm leger maar dan toont Elisa Gods leger
Maar dan: Gods gebaande weg in Elisa’s hart...
Vers 23 oord van bronnen = de werkelijkheid verandert
Blijdschap (verplicht) = geloven
Gaat met een loflied zijn poorten binnen,
zijn voorhoven met lofgezang … (Psalm 100:4)
Verblijdt u in de Here te allen tijde!
Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!
Uw vriendelijkheid zij alle mensen bekend. De Here is
nabij. Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles
uw wensen door gebed en smeking met dankzegging
bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle
verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten
behoeden in Christus Jezus. (Fil.4:4-7)
Download