PowerPoint-presentatie

advertisement
Het snijvlak
Van boven bekeken – 6
Ef. 6:17
Neemt daarom de wapenrusting Gods … het zwaard
des Geestes, dat is het woord van God.
Hebr. 4:12
Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan
enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat
het vaneenscheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en
het schift overleggingen en gedachten des harten.
Openb.1:16
…en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard;
en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht.
Openb. 19:14-16
En de heerscharen, die in de hemel zijn, volgden Hem op
witte paarden, gehuld in wit en smetteloos fijn linnen.
En uit zijn mond komt een scherp zwaard, om daarmede de
heidenen te slaan.
Woorden als zwaarden
woorden brengen scheiding
doordat ik ‘t ene zeg, zeg ik ‘t andere niet …
woorden zijn in zichzelf duidend (scheidend)
Woorden =
Logos = papieren woorden
Rhema = levende woord
Mat.4:4
Er staat geschreven (Deut. 8:3): Niet alleen van brood zal de
mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods
uitgaat.
Ps. 103:19-20
De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn
koningschap heerst over alles. Looft de HERE, gij zijn
engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
Mat.4:4
Er staat geschreven (Deut. 8:3): Niet alleen van brood zal de
mens leven, maar van alle woord, dat uit de mond Gods
uitgaat.
Ps. 103:19-20
De HERE heeft zijn troon in de hemel gevestigd, zijn
koningschap heerst over alles. Looft de HERE, gij zijn
engelen, gij krachtige helden die zijn woord volvoert,
luisterend naar de klank van zijn woord.
1 Cor. 2:13-15
Hiervan spreken wij dan ook met woorden, die niet door menselijke
wijsheid, maar door de Geest geleerd zijn, zodat wij het geestelijke
met het geestelijke vergelijken. … de geestelijke mens beoordeelt
alle dingen, zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Want wie
kent de zin des Heren, dat hij Hem zou voorlichten? Maar wij hebben
de zin van Christus.
Download