Over leiding

advertisement
BELIJDENISCATECHISATIE
Wie volgt?
Over Gods leiding in je leven
1.Inleiding
Hoe weet je eigenlijk wat de goede keuze in je leven is? Deze vraag is vooral op kruispunten van je
leven bijzonder wezenlijk: welke opleiding, welk beroep, welke levenspartner, waar wonen, wat
doen?
Graag wil je op zulke momenten Gods wil weten. ‘Een briefje uit de hemel’ ontvangen, maar kan
dat eigenlijk wel?
Tegelijk is het in de Bijbel niet moeilijk om de wil van God te vinden: de tien geboden
bijvoorbeeld zijn duidelijk genoeg. Ook zie je in het leven van de Here Jezus een duidelijk en
sprekend voorbeeld van leven volgens de wil van God. (Joh.5:19)
Vandaar dat we op zoek gaan naar wat richtingwijzers op de weg van discipelschap.
Een prachtig voorbeeld over het zoeken van Gods leiding in je leven:
Dietrich Bonhoeffer had al heel vroeg in de gaten wat de levensgrote gevaren waren van HitlerDuitsland en vluchtte naar De Verenigde Staten. Karl Barth riep hem op terug te komen: "het huis
van uw kerk staat in brand, keer terug!". Dat deed Bonhoeffer ook, maar in 1939, toen WOII op
uitbreken stond, ging hij weer naar de USA. Daar kon hij nuttig zijn in de dienst van God (lezingen,
studie) maar hij was hier niet gerust op.
In zijn dagboek (met Bijbelteksten, die door loting bepaald worden) las hij 2Tim..4: 21: "benaarstig
u voor de winter bij mij te komen." Hij kwam nog net voor het uitbreken van de oorlog in zijn
vaderland. Hij zou, zo bleek achteraf, de oorlog niet overleven. In de gevangenis schreef hij heel
bijzondere brieven die de na-oorlogse kerk hebben gekleurd. Maar was dit nu de wil van God?
2.Bijbelse punten en lijnen
Rom.12:1,2 Eerst vernieuwd worden en dan de wil van God beproeven, oftewel eerst op Gods
golflengte komen, eerst een antenne krijgen voor Gods roepstem. Dat vraagt om stilte(momenten) :
het zoeken van God (kloppen op Zijn deur) en bidden (spreken in het geloof dat God naar je hoort).
A.Algemene richtlijnen: Deut.29:28, Mat.21:28-31; Joh.6:38; Rom.2: 18; Ef.1:3,9; 1Joh.2:17 en
Hebr.10:7;
Wat leer je hiervan?..................................................................................................
……………………………………………………………………………………..
B.Directe aanwijzingen: Ef.6;6,7;1Tess.4;3; 1Tess.5;18, 1Pet.2;15-17
Wat leer je hiervan? …………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
C.Indirecte aanwijzingen: Ex.20:1-17; Mark.12:28-34; Joh.15;1-17; Rom.8:29 en 2Kor.6:14.
Wat leer je hiervan? ………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
De Here God wil dat we Hem toegewijd zijn, dat wij gehoorzaam zijn en vol liefde bewogen zijn
met anderen. Hiervoor hebben we de liefde van God nodig.
Maar wat doe jij hiermee?
3.Hoe gaan mensen om met de wil van God?
2Sam.12:13-23
2Kon.20:1-11
Hand.21
4.Praktische richtlijnen
1.Het is duidelijk dat de mens enerzijds open moet staan voor de leiding van God, maar anderzijds
volledig verantwoordelijk blijft voor zijn handelen. Er zijn veel beslissingen waarvoor je geen
concrete richtlijnen van boven nodig hebt en je mag je op geen enkele manier verschuilen achter
(een bepaalde opvatting over) Gods leiding.
2.Zoeken naar Gods leiding betekent geen kramp, maar een leven in gehoorzaamheid van een kind
aan zijn ouders. Deze relatie is(als het goed is) er een van geborgenheid en vertrouwen. Het kind
weet dat de ouders het beste met hem/haar voorhebbeen. Vandaar dat hij/zij op moeilijke
momenten beslist het contact met de ouders zoekt en op andere momenten openstaat voor advies
en ook kritiek. God is een Vader, Die Zijn wil duidelijk wil maken.(Ps.32:8)
3.We leven niet in een mijnenveld, waar een foute beslissing direct onomkeerbare verschrikkelijke
gevolgen heeft. Het leven blijft onder beheer van de Here God. We kunnen Hem vertrouwen en
onze (foute) beslissingen kunnen Zijn werk niet onmogelijk maken. Zelfs een ongehoorzame Jona
kan terugkomen op de goede route. De Here komt ook ondanks onze initiatieven en
tekortkomingen, echt wel tot Zijn doel. Hij kan een rechte slag slaan ook met onze kromme
stokken.
4.Denk bij het zoeken van Gods wil ook aan je eigen idealen (verlangens), je talenten, maar ook je
traditie en omstandigheden. Het is belangrijk dat je bij het zoeken van Gods wil ook een goed
contact met vrienden en gemeenteleden hebt, die je de waarheid durven te zeggen.
5.Gods leiding is Gods opleiding, kijk maar naar de tocht door de woestijn. Hij wil ons steeds meer
leren dat we ons vertrouwen werkelijk op Hem mogen stellen.
6.God geeft niet een blauwdruk van je leven (alsof slechts een bepaalde route maar goed is) maar
een Gids! Hij zelf belooft voor ons een Vader te zijn,. Zijn Zoon heeft onder ons gewoond. De
Geest leidt ons. (Kol.1:9-12)
Het gaat erom dat we steeds meer op één lijn komen met God.
7.Gods wil volgen betekent Hem zoeken in concrete punten. Het gaat om overgave. Zoeken van
God zelf en niet in de wirwar van keuzen verstrikt raken.
Concreet: Stil worden, Openstaan voor Gods leiding (in ieder geval te vinden in de Bijbel), Lezen
wat er staat (of luisteren naar een wijze vriend/familielid/naaste), Vragen stellen, naar Antwoorden
zoeken/ antwoorden formuleren en dan ook Toepassen (er concreet iets mee gaan doen!)
= SOLVAT-principe
5.Extra opmerkingen:
 Het is goed om te beseffen dat het er niet zo zeer om gaat wat je doet, maar HOE je het
doet. Het gaat dus zeker niet alleen om geestelijk werk, wat zou tellen in Gods ogen.
 Wat/WIE je bent is belangrijker dan wat je HEBT (gedaan). Het gaat bijvoorbeeld niet om
een prestatielijst!
 Leiding en roeping hangen samen met onze talenten en (on)mogelijkheden.(Je wordt
wettisch als je dit niet beseft!)
 Laten we, als bepaalde Bijbelteksten ons de weg lijken te wijzen, de Bijbel in zijn verband
lezen.
 ‘'Probeer' de wil van God maar uit. Gaandeweg kan Hij je vaak beter sturen dan wanneer je
alleen maar passief de mogelijkheden aan het overdenken bent.
Jer.29:11-13:Mijn plan staat vast: Ik wil geluk en geen ongeluk voor Mijn volk. Een hoopvolle
toekomst beloof Ik. Telkens als jullie om hulp vragen en tot Mij bidden, zal Ik luisteren. Wie Mij
met hart en ziel zoekt, zal Mij vinden. Ik beloof dat Ik me zal laten vinden.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards