Levende woorden, van een onuitputtelijke bron

advertisement
Psalm 52:10
Maar ik ben als een groenende olijfboom in het huis van God;
ik vertrouw op Gods goedertierenheid, altoos en immer.
Gods goedertierenheid, zijn verbond met ons, zijn kinderen, aan wie de genade
geschonken is om in tegenstand dicht bij Hem te schuilen. Er zullen altijd
mensen zijn die op het kwade uit zijn, die er een genoegen in scheppen om met
een tong als een geslepen scheermes bedrog te plegen. Zij hebben het kwade lief
boven het goede en spreken leugen boven waarheid, zij houden van verderfelijke
taal en een bedriegelijke tong. God heeft hierin altijd het laatste woord, het
verderf keert zich tegen degenen die dachten dat zij sterk waren, die God niet tot
hun veste stelden en die op hun rijkdom vertrouwden. Wij zijn als een olijfboom
in het huis van God, gezalfden des Heren, fris en groen, ondanks de tegenstand,
Hij geeft immers de kracht en uitredding omdat wij Hem in alles vertrouwen.
Het is aan ons om Hem te loven en zijn naam te verwachten, want die is goed, in
de tegenwoordigheid van al zijn gunstgenoten, in zijn heilig huis, zijn gemeente.
2 Korintiërs 1:21-22
Hij nu, die ons met u bevestigt in de Gezalfde en ons heeft gezalfd, is God,
die ook zijn zegel op ons gedrukt
en de Geest als onderpand in onze harten gegeven heeft.
Het zegel van eigendom en echtheid is op ons gedrukt, wij zijn gekocht en
betaald met het kostbare bloed van onze Here Jezus Christus, wij dienen de
enige waarachtige God. Het recht van zoon verkregen, het recht om vol van olie
te zijn door de Geest, het recht om onze hemelse Vader te zoeken en aanbidden,
in geest en waarheid. Niet te omschrijven zijn de heerlijke beloften die aan ons
worden gegeven in Jezus, Gods Zoon, het eeuwige leven, een heerlijke toekomst
en nu al zijn gezalfden. Gods trouw bewijst Hij elke dag opnieuw aan zijn
geliefden, Hij bevestigt bij voortduring onze zalving omdat wij zijn geliefde
Zoon willen volgen in alles. Jezus, naam boven alle naam, de Gezalfde, in Hem
zijn alle schatten van wijsheid en kennis te vinden, gegeven door de Geest Gods.
1 Petrus 4:14
Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig,
daar de Geest der heerlijkheid en de Geest Gods op u rust.
Smaad lijden om de naam van Christus is het deel van al Gods kinderen,
godsvruchtig leven betekent vervolging, afwijzing en kwaadsprekerij, de
vreugde die God geeft door zijn Geest, geeft heerlijke vertroosting in alles.
Psalm 105:15
Raakt mijn gezalfden niet aan, en doet mijn profeten geen kwaad.
Download