PowerPoint-presentatie

advertisement
Markus 435-41
En in vele dergelijke gelijkenissen sprak
Hij het woord tot hen, naardat zij het
konden horen,
33
Op die dag ging Jezus het huis uit en
Hij zat bij de zee (...) 3 En Hij sprak
tot hen vele dingen in gelijkenissen...
1
Matteüs 13
2
en zonder gelijkenis sprak Hij tot hen
niet, maar afzonderlijk aan zijn discipelen
verklaarde Hij alles.
34
3
En Hij zeide tot hen op die dag, toen het
laat geworden was: Laten wij oversteken
naar de overkant.
35
4
En zij lieten de schare achter en namen
Hem, zoals Hij was, in het schip mede, en
er waren andere schepen bij Hem.
36
5
En er stak een zware stormwind op en
de golven sloegen in het schip, zodat het
schip reeds vol liep.
37
Grieks: MEGA
6
Maar Hij zelf lag op in het achterschip
tegen op het kussen te slapen.
38
7
... En zij maakten Hem wakker en
zeiden tot Hem: Meester, trekt Gij er U
niets van aan dat wij vergaan?
38
8
En Hij, wakker geworden, bestrafte de
wind en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil!
En de wind ging liggen en het werd
volkomen stil.
39
Grieks: MEGA
9
En Hij zeide tot hen: Waarom zijt gij zo
bevreesd ? Hoe hebt gij geen geloof?
40
10
En zij werden bovenmate bevreesd en
zeiden tot elkander: Wie is toch deze, dat
ook de wind en de zee Hem gehoorzaam
zijn?
41
Grieks: MEGA
11
Sta op, HERE, in uw toorn, verhef U
tegen de woede van hen die mij benauwen,
waak op tot mijn hulp, Gij, die het recht
verordent.
7 Dan moge de vergadering der natien U
omringen; keer weder boven haar naar den
hoge.
8 De HERE richt de volken...
6
Psalm 7
12
het is donker
volkerenzee in
beroering
Israëls ondergang
dreigt
de Naam wordt
aangeroepen
macht der lucht
wordt bestraft
volkerenzee
bedwongen...
alom vreze des
HEREN
13
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards