III - SRA

advertisement
III.B.2A Overeenkomst van vennootschap onder firma tussen echtgenoten
Model
De ondergetekenden:
a. X, geboren te ______, op ______, hierna ook te noemen: partij X,
gehuwd met
b. Y, geboren te ______, op ______, hierna ook te noemen: partij Y,
beiden wonende te ______, ______
In aanmerking nemende
- dat partij X tot en met ___ ____ voor eigen rekening en risico het ______ bedrijf (hierna: de
onderneming) heeft uitgeoefend;
- dat de onderneming civielrechtelijk deel uitmaakt van de tussen partijen X en Y bestaande
wettelijke gemeenschap van goederen waarin zij ieder voor de onverdeelde helft gerechtigd
zijn;
- dat partijen ter voortzetting van de onderneming met ingang van _______ een vennootschap
onder firma zijn aangegaan;
- dat partijen die overeenkomst van vennootschap onder firma en hetgeen daarbij is bedongen,
schriftelijk wensen vast te leggen.
Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
Artikel 1. Contractspartijen en ingangsdatum
Partij X en partij Y gaan met ingang van ___ ____ een vennootschap onder firma met
elkander aan teneinde voor gezamenlijke rekening en onder gemeenschappelijk naam het
______ bedrijf uit te oefenen.
Artikel 2. Doelomschrijving
De vennootschap heeft ten doel:
de uitoefening van het ______ bedrijf, voorts het verrichten van al hetgeen met het
vorenstaande rechtstreeks of zijdelings in verband kan staan, alles in de meest ruime zin
genomen.
Artikel 3. Naam en zetel
1. De vennootschap draagt de naam:
_______________________
_______________________
2. Zij is gevestigd te ______.
Artikel 4. Duur en opzegging
1. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Ieder der partijen heeft het recht de vennootschap door opzegging te beëindigen, mits
zodanige opzegging geschiedt met inachtneming van een termijn van ten minste ___
maanden.
3. Opzegging moet geschieden per aangetekende brief of deurwaardersexploot, gericht aan de
andere partij.
Artikel 5. Inbreng, vermogen van de vennootschap
1.
a. Ieder der partijen brengt in de vennootschap zijn/haar kennis, arbeid en vlijt;
b. door de partij X wordt voorts bij deze ingebracht de door hem te ____, onder de naam ____
gedreven onderneming, deze inbreng omvat alle activa van die onderneming, onder de
verplichting voor de vennootschap alle passiva voor haar rekening te nemen, van welke activa
en passiva zal blijken uit een per ____ naar goed koopmansgebruik voor partijen bindend op
te stellen balans.
2. Met onderling goedvinden kunnen partijen ieder meer geld, zaken en/of rechten in de
vennootschap inbrengen.
3. Ieder der partijen wordt voor zijn inbreng in geld of goederen in de boeken der
vennootschap gecrediteerd ten belope van het bedrag of de waarde daarvan.
4. Ieder der partijen geniet ten laste van de winst- en verliesrekening een rentevergoeding
gelijk aan het promessedisconto van De Nederlandsche Bank NV geldende op 31 december
van het voorafgaande jaar, vermeerderd met twee en een half procent (2½ %) met een
minimum van zes procent (6%) per jaar over het bedrag waarvoor hij in de boeken der
vennootschap bij de aanvang van het boekjaar staat gecrediteerd.
5. De bedragen waarvoor partijen in de boeken der vennootschap zijn gecrediteerd, worden,
voor wat hun onderlinge rechtsverhouding betreft, beschouwd als schulden der vennootschap.
Dit geldt echter niet voor de bedragen welke met onderling goedvinden als ingebracht kapitaal
worden aangemerkt.
6. Partij X behoudt zich in geval van vervreemding van door hem ingebrachte activa het recht
voor op de in genoemde ativa begrepen stille serserves, voor zover die reserves het verschil
tussen de taxatiewaarde van de diverse activa zoals deze is gespecificeerd in een aan deze akte
gehecht en door partijen gewaarmerkt taxatierapport en de boekwaarde ten tijde van de
inbreng niet te boven gaan.
De door partij X voorbehouden goodwill bedraagt € ____ berekend op grond van de formule
____ maal de overwinst.
Artikel 6. Aansprakelijkheid en bevoegdheden
1. Partijen treden op als beherende en hoofdelijk voor het geheel aansprakelijke vennoten.
2. Partijen zijn bevoegd de vennootschap aan derden, en derden aan de vennootschap te
binden, voor haar te handelen en te tekenen en gelden voor haar te ontvangen en uit te geven,
echter met dien verstande, dat de medewerking van de andere partij steeds is vereist voor:
a. het huren, verhuren, verkrijgen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken;
b. het verlenen van procuratie, het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;
c. het aanstellen en ontslaan van personeel en de vaststelling hunner salarissen en
arbeidsvoorwaarden;
d. het stellen van persoonlijke en zakelijke zekerheid;
e. het voeren van gedingen, zowel eisend als verwerend - daaronder niet begrepen het innen
van boekvorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen
uitstel gedogen en vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding -, het berusten in
tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande
geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs en het aangaan van
dadingen;
f. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang
of de waarde een bedrag van € ___ te boven gaat, waaronder niet begrepen het opnemen van
beschikbare gelden bij de bankier der vennootschap;
g. alleen rechtshandelingen, die niet met het doel der vennootschap in verband staan.
Artikel 7. Interne werkverdeling
1. Partijen verdelen hun werkzaamheden in onderling overleg.
2. Zij verbinden zich jegens elkander om generlei handelingen te verrichten waartegen één
van hen zich uitdrukkelijk heeft verzet.
3. Ieder der partijen is gerechtigd tot 25 vakantiedagen per jaar, waarvan de tijdstippen in
onderling overleg worden vastgesteld.
Artikel 8. Verboden nevenwerkzaamheden
1. Het is ieder der partijen tijdens de duur der vennootschap verboden direct of indirect voor
eigen rekening of voor rekening van anderen of voor gezamenlijke rekening met anderen
buiten de vennootschap het _____________ bedrijf uit te oefenen of deel te nemen aan de
oprichting van enige andere onderneming, of bij een andere onderneming rechtstreeks of
zijdelings betrokken te zijn, daarin of daarvoor werkzaam te zijn, hetzij met, hetzij zonder
geldelijke vergoeding, of anderen daarin of daarvoor voor hem direct of indirect werkzaam te
doen zijn.
2. De partij die de in het vorige lid genoemde bepaling overtreedt, verbeurt een boete van € 15
000 ten behoeve van de andere partij voor elke overtreding, op eerste aanmaning zonder
sommatie of ingebrekestelling door hem aan de andere partij te voldoen, onverminderd alle
verdere rechten van de andere partij, ingevolge de onderhavige overeenkomst en ingevolge de
wet.
Artikel 9. Verbod uitbreiding aansprakelijkheid
Het is ieder der partijen zonder schriftelijke toestemming van de andere partij verboden zich
als borg of hoofdelijk medeschuldenaar voor anderen te verbinden ofwel zich op enigerlei
wijze voor anderen sterk te maken, ook in aangelegenheden welke geen betrekking hebben op
zaken der vennootschap.
Artikel 10. Verbod overdracht firma-aandeel
1. Het is ieder der partijen verboden, behoudens het hierna in het volgende lid bepaalde, zijn
aandeel of rechten in de vennootschap aan derden over te doen, of te zijnen eigen behoeve te
beschikken over goederen of gelden, de vennootschap toebehorende.
2. Onder derden in het vorige lid genoemd wordt niet bedoeld een door de betrokken partij op
te richten rechtspersoon waarin die partij de gehele zeggenschap heeft en behoudt.
Artikel 11. Boekjaar
1. Het boekjaar der vennootschap loopt van 1 januari tot en met ultimo december. Het eerste
boekjaar loopt vanaf de aanvang der vennootschap tot en met de eerstvolgende 31ste
december.
2. Na afloop van elk boekjaar, alsmede bij het eindigen van de vennootschap worden de
boeken der vennootschap afgesloten en worden uiterlijk binnen zes maanden daarna een
balans en een winst- en verliesrekening opgemaakt.
3. De balans en winst- en verliesrekening worden door beide partijen ten blijke van hun
goedkeuring ondertekend.
4. Indien een partij niet binnen twee maanden nadat de balans en winst- en verliesrekening
hem per aangetekende brief zijn toegezonden, deze jaarstukken heeft ondertekend of bij
aangetekende brief zijn bezwaar daartegen heeft kenbaar gemaakt aan de andere partij worden
de stukken door de enkele ondertekening van de ene partij voor de andere bindend.
5. Indien partijen geen overeenstemming over de opstelling van de jaarstukken kunnen
bereiken zullen deze voor hen bindend worden vastgesteld door arbiters.
Artikel 12. Winstverdeling
1. Partijen ontvangen ieder ten laste van het resultaat van de maatschap jaarlijks een
arbeidsvergoeding die per jaar in onderling overleg wordt vastgesteld.
2. Winst of verlies zal door partijen indien niet anders is of wordt overeengekomen, gelijkelijk
worden genoten of gedragen.
3. Onder winst of verlies wordt verstaan: de brutowinst, verminderd met alle kosten ten
behoeve van de maatschap gemaakt en alle lasten op de maatschap rustende. Onder kosten
zijn mede te begrijpen de in het bedrijfsleven gebruikelijke afschrijvingen, alsmede de rente
aan partijen te vergoeden over hun kapitaalrekening en de in het eerste lid van dit artikel
bedoelde arbeidsvergoedingen.
4. Geen winst zal worden geacht te zijn gemaakt, indien enig verlies over vorige jaren nog
niet is ingehaald.
Artikel 13. Privé-opnamen
Ieder der partijen zal maandelijks voor eigen gebruik op rekening en in mindering van zijn
aandeel in de vermoedelijk te behalen winst uit de aanwezige kasgelden mogen disponeren
over een zodanig bedrag als zij onderling zullen overeenkomen, zulks onder de verplichting
om het eventueel te veel gedisponeerde te restitueren zodra duidelijk mocht worden dat de
winst- en verliesrekening over enig jaar slechts lagere disposities toelaat.
Artikel 14. Arbeidsongeschiktheid
1. Bij algehele of gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte, invaliditeit of
andere geestelijke of lichamelijke storing van een der partijen neemt de andere partij zonder
extra vergoeding diens taak zoveel mogelijk waar.
Tijdens deze arbeidsongeschiktheid van de ene partij is het de andere partij niet toegestaan de
vennootschap op te zeggen tenzij hiertoe toestemming is verkregen van de op de voet van
artikel 20 te benoemen arbiters, wier beslissingen partijen zullen binden als een tussen
partijen aangegane overeenkomst, welke geacht zal worden deel uit te maken van deze
vennootschapsovereenkomst.
De arbiters zijn bevoegd een te verlenen toestemming afhankelijk te stellen van het wel of niet
voldoen door een partij of beide partijen aan door de arbiters te stellen voorwaarden,
waaronder kan worden begrepen het naar billijkheid verminderen van het aandeel in de winst
van de getroffen partij, wordende in elk geval in mindering op zijn aandeel in de winst
gebracht het in lid 2 van dit artikel door de verzekeringsmaatschappij aan de
arbeidsongeschikte partij uit te keren bedrag.
2. Ieder der partijen is gehouden een arbeidsongeschiktheidsverzekering met een eigen risico
van drie maanden te sluiten bij een solide Nederlandse verzekeringsmaatschappij
rechtgevende op een uitkering van ten minste € ___ per jaar.
3. De kosten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering komen ten laste van de vennootschap.
Artikel 15. Einde vennootschap
De vennootschap eindigt:
a. door opzegging overeenkomstig het bepaalde in artikel 4;
b. door faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van één der partijen;
c. door het van toepassing verklaren van de wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien
van één der partijen;
d. door een daartoe strekkende beslissing, te nemen door na te noemen arbiters, op verzoek
van één der partijen, indien een partij de in deze akte gemaakte bepalingen overtreedt of niet
nakomt, dan wel handelt in strijd met de aard of strekking daarvan;
e. door opzegging ten gevolge van arbeidsongeschiktheid als bedoeld in artikel 14;
f. door het overlijden van één der partijen, één en ander met inachtneming van het in de
artikelen 16 en volgende bepaald;
g. door echtscheiding of scheiding van tafel en bed tenzij ter gelegenheid daarvan anders
wordt overeengekomen.
Artikel 16. Uitbetaling uittreder
1. Wanneer de vennootschap eindigt en de andere partij de zaken der vennootschap al dan niet
met derden voortzet, dan zal de voortzettende partij bevoegd zijn de tegenwaarde van het
aandeel van de gedefungeerde partij aan hem of zijn rechthebbende(n) uit te betalen in vijf
gelijke jaarlijkse termijnen, waarvan de eerste termijn opeisbaar is zes maanden na de dag van
beëindiging van de vennootschap, zulks onder de gehoudenheid een interest gelijk aan het
promessedisconto van De Nederlandsche Bank NV te vergoeden over het nog niet afgeloste
bedrag vervallende tegelijk met bovengenoemde termijnen en met het recht vervroegde
aflossingen te doen.
2. De in het vorige lid bedoelde uitkering zal evenwel met de lopende rente onmiddellijk
opeisbaar zijn, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling nodig zal zijn, bij verzuim in de
prompte voldoening van de rente of aflossing, bij het van toepassing verklaren van de
wettelijke schuldsaneringsregeling ten aanzien van de voortzettende partij, bij overlijden,
faillissement, ondercuratelestelling van of aanvrage tot surseance van betaling of verlies van
het vrije beheer over zijn vermogen door de voortzettende partij alsmede het beëindigen van
de zaken der vennootschap, inbreng in een besloten of naamloze vennootschap daaronder niet
begrepen.
Artikel 17. Compagnonsverzekering
Partijen verplichten zich over en weer een compagnonsverzekering te sluiten en in stand te
houden, welke normaal is in verhouding tot het vennootschapsvermogen en de eventuele
verplichtingen voortvloeiende uit overneming, zoals in de vorige artikelen geregeld.
Artikel 18. Liquidatie
1. Wanneer de vennootschap eindigt door opzegging, zal de vennootschap worden
geliquideerd en wel door partijen samen.
2. In alle andere gevallen van beëindiging geschiedt de liquidatie door de overblijvende partij.
3. In geen geval zal de liquidatie langer duren dan zes maanden.
4. Uiterlijk één maand na afloop van de liquidatie moet aan ieder der partijen of hun
rechtverkrijgenden het totaal van het hun uit hoofde van de liquidatie toekomende worden
uitgekeerd.
5. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen van de onderhavige overeenkomst, voor
zover toepasselijk, van kracht.
Artikel 19. Concurrentiebeding
1. Geen der partijen zal bevoegd zijn gedurende de eerste vijf jaar na zijn uittreden alleen of
met anderen werkzaam te zijn, of geldelijk, of in welke andere vorm ook, rechtstreeks of
zijdelings deel te nemen in een soortgelijk bedrijf als het door de vennootschap uitgeoefende,
tenzij met goedvinden van de voortzettende partij.
2. Partijen zullen in geval van gezamenlijk beëindigen der vennootschap volstrekte vrijheid
hebben tot het drijven van zaken op het gebied der voormalige vennootschap.
Artikel 20. Arbitrage
1. Alle geschillen die voortvloeien uit onderhavige overeenkomst of nadere overeenkomsten
die hiervan het gevolg zijn of hiermede samenhangen zullen bij uitsluiting worden beslecht
door drie arbiters te benoemen door de voorzitter der Kamer van Koophandel te
________________________ .
2. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een van de partijen zulks verklaart.
3. De arbiters stellen zelf de procesorde vast.
4. De bepalingen in de voorgaande leden brengen geen wijziging in de bevoegdheid van
partijen om de President van de Rechtbank te verzoeken om in kort geding een voorlopige
voorziening bij voorraad te geven, in de toepasselijkheid van de daartegen openstaande
rechtsmiddelen, in de bevoegdheid van de President van de Rechtbank om verlof te verlenen
tot het leggen van conservatoire beslagen en in de bevoegdheid van de burgerlijke rechter om
voor de vanwaardeverklaring en verklaringsprocedures uit deze beslagen voortvloeiende, te
oordelen alsmede over vorderingen tot ontbinding van de vennootschap op grond van een
wettige reden als bedoeld in artikel 7A:1684 Burgerlijk Wetboek.
5. In alle gevallen waarin van de arbiters uitspraak wordt gevraagd, niet over een
rechtsgeschil maar over een verschil van mening over het te voeren beleid, over de eventuele
wijziging van de samenwerkingsovereenkomst wanneer dit voor het voortbestaan van de
samenwerking onvermijdelijk is, over de waarde van de goodwill en dergelijke, zal de
uitspraak gegeven worden in de vorm van een bindend advies.
6. De arbiters zullen rechtspreken als goede mannen naar billijkheid.
Artikel 21. Aanvullend recht
Voor zover door de bepalingen van deze overeenkomst daarvan niet rechtsgeldig wordt
afgeweken, gelden tussen partijen de wettelijke bepalingen omtrent vennootschappen onder
firma.
Artikel 22. Kosten oprichting
Alle kosten aan het opmaken van deze akte verbonden, komen ten laste van de vennootschap.
Getekend te __________, op __________.
Download