In het jaar

advertisement
Fusievoorstel inzake de voorgenomen geruisloze fusie door overgang van het ganse
vermogen van de Naamloze Vennootschap Metis, naar de naamloze vennootschap
Mistrix, door vereniging van alle aandelen van de Vennootschap Metis nv in de
Naamloze vennootschap Mistrix.
(overeenkomstig de artikels 719 en 720 van het Wetboek van Vennootschappen)
Zijn hier bijeengekomen:
Enerzijds:
1. De bestuurders van de Naamloze Vennootschap Metis, met zetel te Koolijnlaan 185,
3582 Beringen, ondernemingsnummer BE 0449.933.609. Opgericht bij akte verleden
voor notaris Erik Lerut, alsdan te Neerwinden, op het 15 april 1993, gepubliceerd in de
bijalgen tot het Belgisch Staatsblad van 12 mei daarna, onder nummer 930512-374.
Volgende bestuurders zijn aanwezig:
-
-
DSEA-Entrepreneurs NV, akkerstraat 12, 2470 Retie, hier vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger Johan Smet, akkerstraat 12, 2470 Retie
G&R-consult GCV, molenweg 86, 3530 Houthalen, hier vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger Pellens Louis, molenweg 86, 3530
Houthalen
BHM NV, koolmijnlaan 185, 3582 Beringen, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurders Johan Smet en Louis Pellens.
Hetzij alle bestuurders.
Voornoemde vennootschap, de Vennootschap Metis nv wordt hierna ook genoemd "over te
nemen vennootschap".
2. De bestuurders van de Naamloze Vennootschap Mistrix, met zetel te Koolijnlaan 185,
3582 Beringen, ondernemingsnummer BE 0457.048.558. Opgericht bij akte verleden
voor Notaris Jan Van Hemeldonck te Olen, op 27 januari 1996, gepubliceerd in de
bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 20 februari 1996, onder nummer 960220-287.
Volgende bestuurders zijn aanwezig:
-
-
DSEA-Entrepreneurs NV, akkerstraat 12, 2470 Retie, hier vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger Johan Smet, akkerstraat 12, 2470 Retie
G&R-consult GCV, molenweg 86, 3530 Houthalen, hier vertegenwoordigd
door zijn vaste vertegenwoordiger Pellens Louis, molenweg 86, 3530
Houthalen
BHM NV, koolmijnlaan 185, 3582 Beringen, hier vertegenwoordigd door haar
bestuurders Johan Smet en Louis Pellens.
Hetzij alle bestuurders.
Voornoemde vennootschap, de naamloze vennootschap Mistrix wordt hierna ook genoemd
"overnemende vennootschap".
1
Ondergetekenden verklaren een voorstel te doen met het oog op fusie, waarbij het gehele
vermogen van de Naamloze Vennootschap Metis, zowel de rechten als de verplichtingen,
als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op de Naamloze Vennootschap
Mistrix, die reeds houdster is van alle aandelen van de Naamloze Vennootschap Metis.
Het betreft hier een geruisloze fusie, daar alle aandelen van de Vennootschap Metis reeds
in handen zijn van de Naamloze Vennootschap Mistrix.
Bijgevolg zullen er ook geen nieuwe aandelen worden uitgegeven.
Om te voldoen aan de artikels 719 en 720 van het Wetboek van Vennootschappen, leggen
ondergetekenden dit fusievoorstel voor aan hun respectievelijke algemene vergaderingen,
dat luidt als volgt:
A. De rechtsvorm, de naam, het doel en de zetel van de fuserende vennootschappen
1. De over te nemen vennootschap, zijnde de Vennootschap Metis, met zetel te, 3582
Beringen, Koolmijnlaan 185, heeft als doel:
Alle activiteiten die betrekking hebben op afvalstoffen, zoals:
a) Het ophalen, afvoeren, verwerken, vervoeren, vernietigen, recycleren, composteren,
storten, sorteren en verbranden van afvalstoffen, vuilnis en klein chemisch afval;
b) De exploitatie van een recyclagebedrijf, een composteringsbedrijf, een
verbrandingsoven, een stortplaats, een waterzuiveringsinstallatie, opslag- en
overslagplaatsen;
c) Het compacteren, het concentreren en het productief verwerken van afvalstoffen;
d) Het uitbaten van een milieutechnisch adviesbureau, het exploiteren van een
laboratorium;
e) De exploitatie van een handelsonderneming ten behoeve van de productie, de verkoop
en de verhuur van apparaten voor milieubeheer in de meest ruime zin;
f) Onderneming voor goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening en voor
rekening van derden, alsmede het exploiteren en verhandelen van containers;
g) De handel, aan- en verkoop, import en export, van alle afvalstoffen, alle aanverwante
of afgeleide materialen en producten;
h) De industriële reiniging van gebouwen, schepen, ladingen en goederen, installaties en
vervoermiddelen;
i) Het wetenschappelijk onderzoek, het verwerven, de afstand en de exploitatie van alle
brevetten en vergunningen;
j) De oprichting, de verwerving en financiering van, de deelname in en de uitoefening
van het bestuur over andere ondernemingen of vennootschappen met gelijk of
aanverwant doel;
k) Onderneming welke hoofdzakelijk elementen in ijzerhoudend en non-ferrometaal,
edelmetaal, thermoplastische en thermohardende kunststoffen of hieruit
samengestelde materialen en in elke andere vervangingsstof fabriceert, verwerkt,
bewerkt of inzet waarbij kennis vereist is eigen aan de metaal, machine- en
elektrische bouw
l) Onderneming voor het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin
genomen,
2
m) Alle studies, diensten en activiteiten in verband met de opslag (stockage) en
behandeling van grondstoffen evenals het handeldrijven in en vervoeren van
grondstoffen
n) De aanneming van bouwwerken, private en openbare, de handel en fabricatie, in- en
uitvoer in bouwmaterialen en uitrustingsmaterialen dienstig tot het volledig inrichten;
zowel op bouwkundig, elektrisch, mechanisch als technisch gebied - van allerhande
gebouwen, installaties, leidingen, onderdelen en dergelijke meer, die meer bepaald
dienstig zijn voor het veilig stockeren van grondstoffen.
o) Het uitvoeren van werken in onroerende staat met het oog op het bouwen van
onroerende goederen, om deze later te verkopen of te verhuren.
p) De fabricatie, in- en uitvoer, plaatsing en montage van buisverbindingen en
tankinstallaties, alsmede het uitvoeren van allerhande graafwerken
q) De verhuring, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, het ontwerpen, de
fabricatie, aanneming, constructie, herstelling, restauratie en plaatsing van alle
metaalconstructies
r) De elektrische en mechanische engineering,
s) De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de
waterzuivering.
t) Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden.
u) Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
v) Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
w) De behandeling van alle types afvalwater
x) Bouwen van installaties voor luchtzuivering.
y) Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
z) Beheer en onderhoud van noten en afvoerkanalen
aa) Reiniging van verontreinigde bodem
De vennootschap kan overgaan tot alle handelsverrichtingen, nijverheidsverrichtingen,
financiële en onroerende verrichtingen, zo voor eigen rekening als voor rekening van
derden, die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel rechtstreeks of
onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen,
waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.
Deze opsomming is niet beperkend, doch louter aanwijzend.
2. De overnemende vennootschap, zijnde de Naamloze Vennootschap Mistrix met zetel te
Koolmijnlaan 185, 3582 Beringen, heeft als doel:
a) De groothandel, de vervaardiging en de verkoop van alle producten in beton, de
studie en de verwezenlijking van alle openbare en private werken, alsook de
vervaardiging en de verkoop van alle materialen in verband met het transport van
vloeistoffen, gassen, enzovoort, alsmede alle leveringen met betrekking op deze
onderneming
b) De exploitatie van de handelsonderneming ten behoeve van de productie, de verkoop
en de verhuur van apparaten voor milieubeheer in de meest ruime zin
3
c) Onderneming welke hoofzakelijk elementen in ijzerhouden en non-ferrometaal,
edelmetaal, thermoplastische en thermohardende kunsstoffen of hieruit
samengestelde materialen en in elke andere vervangstof fabriceert, verwerkt,
bewerkt of inzet waarbij kennis vereist is eigen aan kunststof-, metaal-, machine- en
elektrische bouw.
d) De handel, aan- en verkoop, import en export van alle producten met betrekking tot
milieubeheer, alle aanverwante en afgeleide producten.
In het algemeen alle nijverheids-, handels-, financiële, roerende en onroerende
operaties met betrekking op deze werken.
De vennootschap kan haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland,
hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks of in vereniging met derden.
De vennootschap kan alle brevetten en licenties nemen, aankopen en uitbaten en
alle handels-, nijverheids-, en financiële, roerende en onroerende operaties
verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op haar
maatschappelijk doel; deelnemen door middel van inbreng, gehele of gedeeltelijke
fusie, intekening of op iedere andere wijze, in alle ondernemingen die verwezenlijking
van haar doel vergemakkelijken of bevorderen.
Het doel van de overnemende vennootschap, de Naamloze Vennootschap Mistrix wordt
naar aanleiding van deze geruisloze fusie als volgt gewijzigd:
- De groothandel, de vervaardiging en de verkoop van alle producten in beton, de
studie en de verwezenlijking van alle openbare en private werken, alsook de
vervaardiging en de verkoop van alle materialen in verband met het transport van
vloeistoffen, gassen, enzovoort, alsmede alle leveringen met betrekking op deze
onderneming
- De exploitatie van de handelsonderneming ten behoeve van de productie, de verkoop
en de verhuur van apparaten voor milieubeheer in de meest ruime zin
- Onderneming welke hoofzakelijk elementen in ijzerhouden en non-ferrometaal,
edelmetaal, thermoplastische en thermohardende kunsstoffen of hieruit
samengestelde materialen en in elke andere vervangstof fabriceert, verwerkt,
bewerkt of inzet waarbij kennis vereist is eigen aan kunststof-, metaal-, machine- en
elektrische bouw.
- De handel, aan- en verkoop, import en export van alle producten met betrekking tot
milieubeheer, alle aanverwante en afgeleide producten.
- Het ophalen, afvoeren, verwerken, vervoeren, vernietigen, recycleren, composteren,
storten, sorteren en verbranden van afvalstoffen, vuilnis en klein chemisch afval;
- De exploitatie van een recyclagebedrijf, een composteringsbedrijf, een
verbrandingsoven, een stortplaats, een waterzuiveringsinstallatie, opslag- en
overslagplaatsen;
- Het compacteren, het concentreren en het productief verwerken van afvalstoffen;
- Het uitbaten van een milieutechnisch adviesbureau, het exploiteren van een
laboratorium;
- Onderneming voor goederenvervoer langs de weg voor eigen rekening en voor
rekening van derden, alsmede het exploiteren en verhandelen van containers;
4
- De industriële reiniging van gebouwen, schepen, ladingen en goederen, installaties en
vervoermiddelen;
- Het wetenschappelijk onderzoek, het verwerven, de afstand en de exploitatie van alle
brevetten en vergunningen;
- De oprichting, de verwerving en financiering van, de deelname in en de uitoefening
van het bestuur over andere ondernemingen of vennootschappen met gelijk of
aanverwant doel;
- Onderneming voor het verstrekken van diensten en adviezen in de ruimste zin
genomen,
- Alle studies, diensten en activiteiten in verband met de opslag (stockage) en
behandeling van grondstoffen evenals het handeldrijven in en vervoeren van
grondstoffen
- De aanneming van bouwwerken, private en openbare, de handel en fabricatie, in- en
uitvoer in bouwmaterialen en uitrustingsmaterialen dienstig tot het volledig inrichten;
zowel op bouwkundig, elektrisch, mechanisch als technisch gebied - van allerhande
gebouwen, installaties, leidingen, onderdelen en dergelijke meer, die meer bepaald
dienstig zijn voor het veilig stockeren van grondstoffen.
- Het uitvoeren van werken in onroerende staat met het oog op het bouwen van
onroerende goederen, om deze later te verkopen of te verhuren.
- De fabricatie, in- en uitvoer, plaatsing en montage van buisverbindingen en
tankinstallaties, alsmede het uitvoeren van allerhande graafwerken
- De verhuring, aan- en verkoop, groot- en kleinhandel, in- en uitvoer, het ontwerpen, de
fabricatie, aanneming, constructie, herstelling, restauratie en plaatsing van alle
metaalconstructies
- De elektrische en mechanische engineering,
- De bouw van bezinkbekkens en andere constructies ten behoeve van de
waterzuivering.
- Het proefboren en het nemen van bodemmonsters ten behoeve van de bouw of voor
geofysische, geologische of andere doeleinden.
- Aanleg van waterdistributienetten en rioleringen
- Monteren van niet-zelfvervaardigde metalen constructiewerken
- De behandeling van alle types afvalwater
- Bouwen van installaties voor luchtzuivering.
- Algemene coördinatie van de werkzaamheden op de bouwwerf
- Beheer en onderhoud van noten en afvoerkanalen
- Reiniging van verontreinigde bodem
- Onderneming voor de algemene aannemingen van wegenbouwkundige werken
inhoudende het bouwen, herstellen en onderhouden van wegen;
- voor gewone rioIeringswerken en rioolrenovatiewerken;
- voor het leggen van kabels en diverse leidingen zoals watervoorzieningen en
allerhande leidingen voor het transport en de verdeling van water, gas, vloeibare of
gasvormige producten;
- voor het plaatsen van bitumineuze verhardingen en bestrijkingen;
- voor het leggen van sterkstroom- en telecommunicatiekabels in sleuven;
- voor de horizontale doorpersingen van buizen voor kabels en leidingen.
- Onderneming voor algemene aannemingen van bouwwerken;
- voor ruwbouwwerken en onder kap brengen van gebouwen;
- voor het plaatsen van warmt:- en geluidsisolaties;
- voor het plaatsen van dakbedekkingen in asfalt- of gelijkaardige producten,
waterdichtmaken van bouwwerken;
- plaatsen van niet-metalen en niet-asfaltbedekkingen van gebouwen;
- plaatsen van metalen dakbedekkingen van gebouwen en zinkwerken;
5
- plaatsen en vervaardigen van industriële pijpleidingen en kanalisaties zoals het
plaatsen van ventilatie-, warmelucht- en luchtconditioneringsinstallaties;
- plaatsen en vervaardigen van speciale installaties zoals installaties voor het inrichten
van fabrieken, werkplaatsen, pompstations of koelinstallaties;
- plaatsen en vervaardigen van allerhande afscheiders in kunststof voor vloeibare
producten zoals onder meer voor de opslag van afvalolie, afvalwaters en andere
vloeistoffen;
- plaatsen en vervaardigen van kunstoftanks voor de opslag van. vloeistoffen, voor
restauratiewerken van gebouwen of monumenten.
- Onderneming voor algemene aanneming van burgerlijke bouwkunde;
- voor het plaatsen van moerriolen;
- het plaatsen van paalfunderingen, dam- en diepwanden;
- voor het horizontale doorpersen van samenstellende elementen van kunstwerken;
- voor algemene aanneming van grondwerken;
- voor borings- en sonderingwerken en injecties, voor draineerwerken; voor het slopen
en afbreken van gebouwen en kunstwerken.
- Onderneming voor het plaatsen van elektrotechnische installaties in gebouwen,
plaatsen van drijfkracht en telefoon; voor het plaatsen van elektrotechnische en mechanische installaties van kunstwerken en nijverheidsinrichtingen en elektrische
buiteninstallaties.
- Onderneming voor het vervaardigen en plaatsen van installaties voor waterzuivering.
- Onderneming voor het aanleggen van afdichtingssystemen in al zijn toepassingen met
inbegrip van : leggen van draineringen, ontgassingsleidingen, schouwen, folies, kleien Bentonietmatten, perkolaatbehandeling, alle grondwerken die verband houden
met bovenstaande activiteiten
De
vennootschap
kan
overgaan
tot
alle
handelsverrichtingen,
nijverheidsverrichtingen, financiële, roerende en onroerende verrichtingen, zo voor
eigen rekening als voor rekening van derden, die van aard zijn de verwezenlijking
van haar doel rechtstreeks of onrechtstreeks te bevorderen, dit zowel in België als in
het buitenland.
Zij zal door alle middelen mogen samenwerken met of deelnemen aan alle
ondernemingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel
nastreven, of die van aard zijn grondstoffen te verschaffen of de afzet van haar
producten te vergemakkelijken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen,
waarvan zij aandeelhouder is, uitoefenen.
Samen met de fusie zal de naam van de overnemende vennootschap gewijzigd worden naar
“Benvitec Environment nv”.
6
B. De datum vanaf wanneer de handelingen van de overgenomen vennootschappen
boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende
vennootschap
De datum vanaf wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschappen
boekhoudkundig geacht worden verricht te zijn voor rekening van de overnemende
vennootschap, is 1 januari 2015.
Alle verrichtingen sinds gemelde datum door de over te nemen vennootschappen gedaan,
komen voor rekening van de overnemende vennootschap, en de sindsdien verworven
resultaten zullen in de rekeningen van de overnemende vennootschap geboekt worden.
C. Diverse verklaringen
1. Er zijn in de over te nemen vennootschappen geen bestuurders die bijzondere rechten
hebben, en evenmin houders van andere effecten dan aandelen, zodat uit dien hoofde
geen bijzondere voordelen toegekend worden.
2. Er worden geen bijzondere voordelen toegekend aan leden van de bestuursorganen van
de betrokken vennootschappen.
D. Slotverklaring
Dit fusievoorstel zal door elk van de fuserende vennootschappen uiterlijk zes weken vóór de
algemene vergadering die over de fusie moet besluiten, ter griffie van de bevoegde
rechtbank van koophandel neergelegd worden.
Opgemaakt te Beringen op 18/05/2015 in vier exemplaren.
De aandeelhouders van de te fuseren vennootschappen:
Voor Metis nv:
_______________
_______________
Voor Mistrix NV
_______________
_______________
7
Download