Te verstrekken gegevens:

advertisement
CHECKLIST OPRICHTING BVBA
Te verstrekken gegevens:
1) identiteit van de oprichters:
. kopie van de identiteitskaart (recto-verso): indien rijksregister nummer niet
vermeld is ook een kopie van de siskaart
. kopie van trouwboekje + huwelijkscontract
2) naam van de vennootschap:
(wij controleren of die reeds bestaat)
3) zetel van de vennootschap:
(opmerking: de zetel bepaalt de taal van de akte)
4) het kapitaal van de vennootschap moet ten minste € 18.550,- bedragen
* vorming van het kapitaal:
. in natura:
. verslag van een bedrijfsrevisor nodig: op voorhand aan de notaris
te bezorgen;
. indien een onroerend goed: op voorhand de eigendomsakte aan de
notaris te bezorgen;
. in geld: attest van de bank waaruit blijkt dat de bank een geblokkeerde
rekening (met nr. #) heeft geopend op naam van de vennootschap in
oprichting en dat er # € op gestort is): ten laatste bij de ondertekening van
de akte aan de notaris te bezorgen (doch bijvoorkeur op voorhand)
* volledige volstorting / gedeeltelijke volstorting:
. indien slechts 1 aandeelhouder: er moet minstens € 12.400 volstort zijn;
. indien meerdere aandeelhouders: er moet minstens € 6.200 volstort zijn,
. bovendien:
. moet op ieder aandeel waarop in geld is ingeschreven minstens 1/5 volstort
zijn,
. moet een inbreng in natura steeds volledig volstort worden;
OPGELET : slechts bij 100 % volstorting kan u genieten van de verlaagde
roerende voorheffing van 15 % (i.p.v. 25 %) !
* aantal aandelen
* met of zonder nominale waarde
* strengere regeling i.v.m. overdracht van de aandelen dan in ons ontwerp
voorzien?
5) doel van de vennootschap (= precieze omschrijving van de voorgenomen
activiteiten)
6) duur van de vennootschap:
* onbeperkt (meestal)
* beperkt: meedelen:
.indien voor een bepaalde tijd, dan de tijd meedelen
.indien tot een bepaald doel verwezenlijkt is: meedelen
7) identiteit van de zaakvoerder (s)
* benoemingswijze:
. statutair: wordt in de statuten zelf benoemd; voor een wijziging is dan
steeds een wijziging van de statuten nodig (dus een notariële akte, met een
bijzondere meerderheid, en bij ontslag van de statutaire zaakvoerder diens
akkoord)
. of niet statutair
* bezoldigd of niet
* indien meerdere zaakvoerders: moet er een bevoegdheidsverdeling / beperking opgenomen worden?
* indien voor de voorgenomen activiteit(en) bepaalde diploma’s/erkenningen/
… nodig zijn waarover de zaakvoerder NIET beschikt: dan zal er een
overeenkomst moeten gesloten worden met een persoon die dat wel heeft en die
de feitelijke leiding van de activiteit(en) op zich moet nemen (voor zover de
verschillende vestigingswetten dat toelaten): gegevens van die persoon en van
de overeenkomst meedelen
8) dag, uur en plaats van de jaarvergadering:
(moet binnen de 6 maanden na afsluiting van het boekjaar)
9) boekjaar:
. aanvang en einde
. einde van het eerste boekjaar (korter / langer dan 1 jaar [moet minder dan 2
jaar])
10) zijn er al handelingen verricht voor de vennootschap in oprichting?
Zo-ja: omschrijving (datum, naam en adres van de medecontractant) meedelen
aan notaris
11) volmacht voor formaliteiten bij Kruispuntbank voor Ondernemingen, BTW,
…
. gewenst of niet
. zo-ja: gegevens van de volmachtdrager (meestal boekhouder)
12) zullen alle oprichters aanwezig zijn?
Zoniet moet die een specifieke volmacht verlenen aan iemand die wel aanwezig
zal zijn (wij maken deze klaar).
13) zullen de zaakvoerders bij de oprichting aanwezig zijn?
Zoniet moet die een volmacht geven aan iemand die zal aanwezig zijn, om zijn
benoeming te aanvaarden (wij maken deze klaar).
14) financieel plan: wordt meestal opgesteld door de boekhouder en moet ten
laatste bij de ondertekening van de akte aan notaris overhandigd worden (doch
bij voorkeur op voorhand).
Download