SITUATIESCHETS Een nieuwe cliënt komt bij u langs. Hij

advertisement
SITUATIESCHETS
Een nieuwe cliënt komt bij u langs. Hij vertelt u een nieuwe vennootschap te willen
oprichten samen met zijn zoon voor de uitbating van een klein bedrijfje.
Hij wil dat u met het volgende rekening houdt
–
Hij wil 12.500 euro investeren, maar hij wil slechts een minimumkapitaal in de
vennootschap inbrengen;
–
Uw cliënt wil niet dat zijn villa in gevaar komt wanneer het project niet lukt;
–
Om zijn zoon te motiveren wil hij dat zijn zoon zo veel als mogelijk eigenaar wordt van de
zaak (90 %), maar uw cliënt wil voorlopig wel de “baas” blijven (hij wil beslissen over
verbintenissen die de vennootschap aangaat).
–
De winsten moeten belast worden in de Ven.B.
VRAGEN EN ANTWOORDEN
1. Welke vennootschapsvorm raadt u de klant aan?
Een BVBA
2. Verklaar uw keuze: geef met enkele kernwoorden 3 kenmerkenvan de gekozen
vennootschapsvorm die u zeker aan uw cliënt zou verduidelijken (aan de hand van de
situatieomschrijving)!
a) Kapitaal 18.500 euro, 6.200 te volstorten
b) Aansprakelijkheid van de vennoten beperkt tot de inbreng
c) Statutair zaakvoerder – onafzetbaar
3. De zoon zal op 90 % van de aandelen inschrijven en minimaal volstorten. Verduidelijk aan de
hand van een eenvoudig stappenplan wat doet u met het bedrag van 12.500 euro dat op de
bank van vader staat ? U wenst zo weinig mogelijk kosten te maken en vader wenst zoveel
mogelijk gelden te behouden ?
•
•
•
•
Vader schenkt geld aan de zoon 6.200 x 90 % = 5.580 euro
Zoon volstort 5.580 euro
Vader volstort 620 euro
Vader leent 6.300 euro aan de vennootschap
4. Welke drie stukken zal u dienen klaar te hebben ter realisatie van de oprichting bij de notaris ?
a) statuten
b) financieel plan
c) attest van storting op geblokkeerde rekening openen bij financiële instelling
5. Welke aansprakelijkheid is er bij de oprichting van een BVBA aan de orde en leg uw cliënt kort
uit wat zij behelst!
a) Oprichtersaansprakelijkheid
b) Wanneer de BVBA binnen de 3 jaar na de oprichting failliet gaat, wordt het financieel plan
door de curator opgevraagd en dan gaat hij na of het voorziene kapitaal niet kennelijk
ontoereikend was voor de uitvoering van de activiteiten van de vennootschap gedurende de
eerste 2 jaar van haar bestaan.
6. Welke formaliteiten zal de notaris (en eventueel uw cliënt) moeten verrichten na het verlijden
van de oprichtingsakte teneinde de vennootschap operationeel te maken ?
a) neerlegging oprichtingsakte ter griffie van de rechtbank van koophandel (verkrijgen
rechtspersoonlijkheid)
b) publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad
c) registratie bij de kruispuntbank ondernemingen
d) aansluiting bij sociale verzekeringskas met oog op betaling van jaarlijkse
vennootschapsbijdrage
7. Leg uw cliënt ook kort uit hoe de vennoten hun aandelen kunnen overdragen. Zijn er regels na
te leven?
Zij moeten de toestemming vragen van de andere vennoten
De toestemming moet gegeven worden door minstens de helft van de vennoten die samen
minstens ¾ van het kapitaal vertegenwoordigen, de over te dragen aandelen niet meegerekend.
Download