VERWIJZINGSTABEL betreffende Bijlage F

advertisement
VERWIJZINGSTABEL betreffende Bijlage F
Bijzondere gegevens inzake het ruilbod
Graag invullen de onderstaande algemene gegevens en, per rubriek, de verwijzing naar het
Biedingsbericht, of ‘niet van toepassing’ (‘nvt’).
Naam Bieder
Naam Doelvennootschap
Datum/versie (concept) Biedingsbericht
Rubriek
nr.
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
3.
4.
Inhoud rubriek
Verwijzing naar
bladzijde en paragraaf
in Biedingsbericht
Alle gegevens die, gelet op aard van de vennootschap
waarvan door hem uitgegeven effecten in ruil worden
aangeboden en van de in ruil aangeboden effecten van
belang zijn voor het vormen van een verantwoord
oordeel over de financiële positie, het resultaat en de
vooruitzichten van die vennootschap en de rechten
welke aan deze effecten verbonden zijn, waaronder in
elk geval:
Gegevens omtrent het vermogen en de resultaten van de
vennootschap die de effecten heeft uitgegeven die in ruil
worden aangeboden, met inbegrip van:
een vergelijkend overzicht van de balans, de verlies- en
winstrekening en het kasstroomoverzicht uit de
vastgestelde jaarrekeningen van de laatste twee jaar, en
de meest recente algemeen verkrijgbaar gestelde
jaarrekening, met inbegrip van een toelichting hierop;
een accountantsverklaring omtrent de informatie als
bedoeld in 1.1, indien deze is afgegeven;
financiële gegevens omtrent het lopende boekjaar die in
ieder geval de gegevens dienen te omvatten tot en met
het laatst verstreken halfjaar, indien de lengte van de
periode tussen het moment van verkrijgbaarstelling
van het biedingsbericht en de laatste werkdag van het
verstreken halfjaar meer dan vier maanden bedraagt; en
een reviewverklaring van een accountant omtrent de
informatie bedoeld onder 1.3.
Een gemotiveerde uiteenzetting omtrent de te
verwachten voordelen van het openbaar bod en zo
mogelijk een mededeling over dividendvooruitzichten
van de van de vennootschap waarvan door hem
uitgegeven effecten in ruil worden aangeboden.
Eventuele voornemens inzake wijziging van de statuten
van de vennootschap waarvan door hem uitgegeven
effecten in ruil worden aangeboden, na gestanddoening
van het openbaar bod, voor zover de bieder hierover
beschikt.
Eventuele voornemens inzake de samenstelling van het
bestuur en van de raad van commissarissen van de
vennootschap waarvan door hem uitgegeven effecten in
ruil worden aangeboden, na gestanddoening van
het openbaar bod, voor zover de bieder hierover
beschikt.
1
Rubriek
nr.
Inhoud rubriek
5.
Indien van toepassing: het bedrag van de vergoedingen
aan de bestuurders en commissarissen van de
vennootschap, anders dan de bieder of de
doelvennootschap, waarvan effecten in ruil worden
aangeboden, die bij gestanddoening van het openbaar
bod zullen aftreden, vermeld per bestuurder of
commissaris.
Indien van toepassing: het bedrag van de vergoedingen
aan de bestuurders en commissarissen van de
vennootschap, anders dan de bieder of de
doelvennootschap, waarvan effecten in ruil worden
aangeboden, die verband houden met de gestanddoening
van het openbaar bod, vermeld per bestuurder of
commissaris.
Indien van toepassing: gegevens omtrent de
overeengekomen lock-up regelingen, met betrekking tot
de effecten die in ruil worden aangeboden, voor de
bestuurders en commissarissen van de bieder, de
doelvennootschap of, indien van toepassing, van de
vennootschap, anders dan de bieder of de
doelvennootschap, waarvan effecten in ruil
worden aangeboden, vermeld per bestuurder of
commissaris.
6.
7.
Verwijzing naar
bladzijde en paragraaf
in Biedingsbericht
2
Download