klik hier

advertisement
WELKOM
14 juni 2007
Inhoud
• Algemene inkadering.
– Welk patrimonium wil ik opbouwen ?
– Vennootschap als afscheiding van eigen
vermogen: moet later terug in elkaar vloeien.
– Mijn bedrijf als bouwsteen van mijn familiaal
patrimonium. (“de zaak” heeft vele raakvlakken
met het familiaal patrimonium)
• Korte voorstelling BFO family office
Eerst :
Stel jezelf een paar vragen ?
Welk inkomen wenst u ?
• Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en
noteer.
– U bent gestopt met werken
– Kinderen zijn uit huis
– Privé leningen zijn afbetaald
• Doe een eerste ruwe raming
Welk inkomen wenst u ?
• Probeer dit voor u (uw gezin) te bepalen en
noteer.
– U bent gestopt met werken
– Kinderen zijn uit huis
– Elementen :
•
•
•
•
Mobiliteit : Auto(s) ?
Voeding, eten , wijn ?
Kleding
Huisvesting, energie, telecomunicatie, verzekeringen,
onderhoud, belastingen, schoonmaak, tuin, …
• Vrije tijd : reizen, restaurant, theater, hobby’s
• Extra’s en cadeau’s
Enkele richtlijnen
• Wie “aangenaam” wil leven :
– Als je minder noteert dan 30.000 € : eerder aan de
zuinigere kant.
– Als je meer noteert dan 60.000 € : goede
vooruitzichten.
Welk kapitaal hoort hier bij ?
• Hoe groot moet het patrimonium zijn dat dit
inkomen kan genereren : noteer voor u zelf.
– Houdt rekening met inflatie
– Stel dat u het kapitaal niet wil opsouperen
– Hoe dit kapitaal moet worden samengesteld,
bekijken wij verder.
Enkele richtlijnen
• Wie “aangenaam” wil leven :
– Reken aan de veilige kant. Rendementen van 8%
en meer zijn mooi maar niet gegarandeerd.
– Wat vind je van 3,5 % ? (inflatie meegerekend ?)
– Dan is voor 30.000 netto nodig : 1 mio €
– En voor 60.000 netto : 2 mio €
Stel jezelf een paar vragen !
Inkomen per jaar ?
……………€/jr
Samenstelling van dit toekomstig vermogen ?
Huwelijksstelsel ?
Statuten ?
ROEREND
_____________________________________
Totaal kapitaal dat
hier tegenover
moet staan ?
………………. €
ONROEREND
_____________________________________
Invaliditeit
ZAAK/PRAKTIJK
_____________________________________
Waar sta ik nu ?
………………. €
Risico’s
Overlijden
RESERVES
(levensverz (groep/etc), pensioen,)
_____________________________________
FINANCIERINGEN (aftrekken)
Aansprakelijkheid
Echtscheiding
Fiscus
Bruikbaarheid ?
Vermogens in het
vizier ?
Bron van het inkomen :
Het patrimonium
Patrimonium
Gezin (kinderen, huwelijkscontract, gescheiden,…)
Zaak : statuten/exploitatie/onroerend/stock/balans
Bedrijf
Vennootschap
Bedrijf
Vennootschap
Roerend vermogen : beleggingen
Onroerend vermogen : eigen woonst, appartement..
Verzekeringen : leven, overlijden, invaliditeit, …
Bedrijf
Vennootschap
Financieringen : voor zaak, voor onroerend, etc
Bedrijf
Vennootschap
Vanaf morgen neemt u
nieuwe beslissingen !
Toekomst = doelstellingen
Stoppen met werken
V
E
R
L
E
D
E
N
Toestand vandaag = inventaris
Regelingen echtgenoot
Regelingen kinderen, etc
Roerend vermogen
• Beleggingen,
• Hoe opbouwen ?
–
–
–
–
Bank
Verzekering
Vennootschap (bijv pensioenbelofte)
Andere : trust, burgerlijke maatschap,
Bedrijf
Vennootschap
• Beleggingsstrategie ?
– Risico/rendement ?
• KT >< LT
• Vanuit de totaliteit : eigen zaak ? Onroerend ? Reserves ?
– Afgesproken en duidelijk ?
– Opvolging ? Wat is mijn rendement ? Aanpassingen ?
– Kosten ?
Onroerend vermogen
•
•
•
•
Welk deel van mijn vermogen ?
Financiering en hefboomeffect
Ligging !
Type ?
– Commercieel vastgoed
– Appartement ? Eigen gebruik of verhuur ?
• Hoe kopen ?
– Vennootschap of privé ?
– 100 % of gedeeld ?
Bedrijf
Vennootschap
Zaak/Praktijk
• Waarde ? Verkoopbaar ?
• Onder vennootschap of niet ? Hoe ?
– Vennootschapsstructuur ?
• Hoe verzilveren ?
• Opvolging van de kinderen
– Hoe regelen ?
– Inkorting !!
– Duidelijkheid : bepaal een strategie !
• Risico : waardeverlies in de toekomst ?
Bedrijf
Vennootschap
Reserves/Pensioen
• Wettelijk pensioen ?
• Combinatie (belangrijk) : fiscaal !!
–
–
–
–
Groepsverzekering
Bedrijfsleiderverzekering
VAPZ
Pensioensparen
• Te gebruiken in financiering ?
• Fiscaliteit van de reserves
Bedrijf
Vennootschap
Bedrijf
Vennootschap
premies
• Bij de start
– Niet te hoog
– Werk liever met backservice na loonstijging
• Op het einde
– Uw loon laten stijgen : positief resultaat
vragen
• Op 60 of 65 op pensioen
• Kan men na 60 jr verder werken onder GCV
• Opvragen van
– Groepsverzekering
– Levensverzekering
– Pensioensparen
.
Financieringen
•
•
•
•
Hoeveel ?
Bedrijf
Vennootschap of privé ?
Vennootschap
Impact op fiscaliteit en successierechten !
Vast of Variabel ?
Vraag 1 : Hoe groot ?
Vraag 2 : HOE VEILIG ?
Impact 1 : Huwelijksstelsel
• Verschillende stelsels en hun impact
–
–
–
–
Wettelijk
Scheiding van goederen
Langst leeft, krijgt al
Keuzeclausule
• Huwelijksstelsel = regels bij
patrimoniumverdeling
– Overlijden : zowel regeling als successierechten
– echtscheiding
• Toemaatje : juridisch karakter van de opbouw
– bijv verschil tussen verzekering en bank
opties
• Wijziging huwelijks-stelsel
• Testament
• Contractuele erfstelling
– Schenking na overlijden
– Binnen of buiten huwelijkscontract
• Keuzebeding
• Oplossingen ad hoc
– Roerend (verzekeringen bijv)
– Onroerend (splitsing NE-VG)
– Onroerend : overhevelen van eigen vermogen naar
gemeenschappelijk, e.a.
Impact 2 : Fiscus
• Impact wordt steeds groter, sterker, strikter
• Enkele voorbeelden :
–
–
–
–
–
–
–
Europese harmonisering
Niet leverbaarheid van papier
Meldingsplichten
AOIF
Vermogensafrekening/indiciair onderzoek
EBA en gevolgen
Bij liquidatie of verkoop van het bedrijf
• Vermogens meer en meer in het vizier
Bedrijf
Vennootschap
Hoe controleert de
fiscus
• Centrale sturing vanuit het bestuur
“knipperlichten”
– Op basis van ratio’s/wijzigingen in uw aangifte
(winstmarges tov sector, plotse verliezen)
– Andere info van andere diensten : soc zekerheid,
DIV, kadaster.
• Controle “zwarte lijst”
– Lokale controleur krijgt dan opdracht tot controle
– Checkt wanneer recente controle was
– Krijgt geen criteria
• Val niet op ! (bijv wijzigingen in laatst jaren
van bedrijvigheid)
Niet leverbaarheid
• Aandelen aan toonder (CVA en NV)
– Aandelen van de vennootschap op
effectenrekening (dematerializering) va 2008.
– Ofwel in register (op naam)
• Niet tijdig : risico om uw aandelen kwijt te
spelen.
Impact 3 : risico’s
• Kunnen de planning in gevaar brengen.
• Enkele voorbeelden :
– Fiscus
– Aansprakelijkheid
Bedrijf
Vennootschap
• Familiaal
Bedrijf
• Bestuurder (ook VZW’s)
Vennootschap
• Vanuit de activiteit (beroeps/product aansprakelijkheid)
–
–
–
–
–
Echtscheiding
Invaliditeit en gezondheid algemeen
Overlijden
Bedrijf
Faillissement
Vennootschap
Etc…
Besluit
• Hoe groot moet mijn patrimonium worden ?
Hoe groot wordt het ?
– De juiste combinatie van oplossingen (Roerend,
onroerend, zaak, reserves, etc…)
– Focus op maximalisatie van rendement en
minimalisatie van kosten.
• Maar focus ook op kwaliteit :
–
–
–
–
Veiligheid van de oplossingen ?
Wettelijkheid van de oplossingen ?
Is het de best passende oplossing ?
Zijn de combinaties van oplossingen compatibel ?
Wie kan u helpen ?
Interieur = globale visie
Wie helpt ?
• Bestaande adviseurs ?
–
–
–
–
Bankier/vermogensbeheerder/vastgoed-makelaar ?
Notaris ?
Verzekeringsmakelaar(s) ?
Boekhouder ?
• Zijn wellicht perfect in hun domein en
daardoor…
– Niet Globaal :
– Focus op eigen domein (niet “onafhankelijk”)
– Initiatief ligt vaak bij uzelf
Wie helpt ?
• Zelf doen ?
– Geen tijd ?
• Ik ben te druk bezig met mijn zaak/praktijk.
– Niet voldoende kennis en opvolging ?
• Dit is niet mijn winkel.
• Het risico om iets te vergeten of om iets fout te doen is te
groot.
• Dit risico kan ik niet nemen met de toekomst van mijn
patrimonium en mijn gezin.
• Het practicum geeft u nuttige ideeën
Besluit
Mocht u
–
–
–
–
Notaris
Fiscalist
Bankier, vermogensbeheerder
Verzekeringsmakelaar
Samen aan tafel krijgen voor elke belangrijke beslissing
EN voor de strategie …
Dan
– Leidt dit tot betere beslissingen
– Is er een meer efficiënte coördinatie
– Is er een beter kader om op te volgen in functie van de
doelstellingen.
Privé Secretariaat B.F.O
• Globaal :
– Over fiscaliteit, successie, risico’s en patrimoniumopbouw
– Niet 1 probleem oplossen en 2 bij creëren
• Onafhankelijk
– Hangt niet af van een bank, een verzekeringsmaatschappij, een boekhoudkantoor, etc…
– Brede keuze vanuit de markt : de beste oplossing
voor de juiste probleemstelling
• Initiatief :
– niet wachten tot een probleem zich voordoet.
Privé Secretariaat B.F.O
• Sterk groeiend Privé Secretariaat met bijna 100
gepecialiseerde werknemers
• “Onafhankelijk vertrouwens persoon die naast u staat
en u helpt bij elke beslissing die invloed heeft op uw
patrimonium.”
• Gegroeid vanuit Kortrijk, actief over gans België
• Expertise : samen met Absciss
– Hooggeschoold en steeds studerend
• Ruim 15 jaar activiteit (Absciss-BFO) met honderden
jaren gebundelde ervaring.
• Verschillende officiële erkenningen
Vragen
Vrijblijvend contact
Kurt Verellen
Naam
Telefoon
Naam
Telefoon
Inventaris, projectie en behoefte na actie
Leeftijd
Huidige situatie
Nieuwe situatie
%
Beginleeftijd
40
Verbouwen woning op
50
Leeftijd bij stop werken
60
Ons voorbeeld :
Doelinkomen na stop werken
60
175.000
175.000
Nodig
kapitaal besparingen van
60 100.000-en
60.000.000
60.000.000
• Directe
Startkapitaal
40
10.000.000
10.000.000
Spaarinspanning
40-50
750.000
900.000 ivm Fisc : 20
• Betere planning en regelingen
(vooraf besproken)
Verbouwing
woning successie, dekkingen,
50
5.000.000
5.000.000
overdracht,
etc…
Aflossing
- 435.923
-367.909
Len : -16
Spaarinspanning
50-60
314.077
532.091
• Fiscaal juist
Beleggingsreturn
40-48
4%
6%
• hogere welstand bij stoppen
met4 %werken (+46%)
48-54
5 % en een
55-60
3%
4%
controleerbare strategie
hieromtrent.
Gespaard kapitaal
60
39.313.873
56.803.774
44
Groepsverzekering
(incl WD) veiligheid
60
7.700.000 met de
10
• inzicht, overzicht,
en7.000.000
in overeenstemming
Consumeerbaar
vermogen
60
46.313.873
64.503.774
risicocapaciteit.
Inkomen per maand
Verkoop van de zaak
60-99
60
135.082
reserve
188.136
reserve
40
U zit met vele vragen ?
•
•
•
•
Wat heb ik ?
EBA, … en erna ?
Nieuwe fiscale regels rond vermogen
Hoeveel heb ik nodig om te kunnen
rentenieren ?
• Verhoogde fiscale controle ?
• Leiden mijn keuzes (beslissingen) naar één
doel ? Welk doel ?
• Successie ? Wat als ik er niet meer ben ?
U zit met vele vragen ?
•
•
•
•
•
Wetgeving verandert : ben ik aangepast ?
Situatie van mijn echtgenote ?
Hoe lang moet ik blijven werken ?
Ik heb geen tijd
Ik steek veel energie in mijn zaak, maar wat
mijn eigen financiële toekomst en die van mijn
gezin ?
Download