Ontwerpaanvraag-Controlewijziging van een onderneming

advertisement
Model van (prefiling)aanvraag
Betreft:
Controlewijziging
Geachte,
Deze aanvraag strekt ertoe een voorafgaande beslissing te bekomen overeenkomstig
artikel 20 van de Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de
vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een
systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken.
I.
VRAAG
In dit deel wordt u verzocht de vraagstelling(en) op te nemen die u wenst afgeruled te
zien door de DVB met verwijzing naar de relevante wettelijke bepalingen die onder de
bevoegdheid van de DVB vallen.
Voorbeeld :
1. De aanvraag strekt ertoe bevestiging te verkrijgen dat de controlewijzing ten name
van de vennootschap « X » beantwoordt aan rechtmatige financiële of
economische behoeften in de zin van artikel 207, 3e lid, van het Wetboek van de
inkomstenbelastingen 1992 (hierna WIB 92).
II.
OMSCHRIJVING VAN DE VERRICHTING
II.1. Bij de verrichting betrokken vennootschappen
a)
Vennootschap « X » (die het voorwerp uitmaakt van de controlewijziging)
2. Gegevens van de vennootschap :





b)
Vennootschap « X », opgericht op ………, met een maatschappelijk
kapitaal van …………EUR, vertegenwoordigd door ………. aandelen;
Beschrijving van de werkelijk uitgeoefende activiteiten;
Aandeelhouders (+ percentage dat zij aanhouden);
Bestuurders;
Historiek van de vennootschap « X ».
Vennootschap « Y » (overnemer)
3. Gegevens van de vennootschap :



Vennootschap « Y », opgericht op ………, met een maatschappelijk
kapitaal van …………EUR, vertegenwoordigd door ………. aandelen;
Beschrijving van de werkelijk uitgeoefende activiteiten;
Aandeelhouders (+ percentage dat zij aanhouden);


Bestuurders;
Historiek van de vennootschap « Y ».
In dit hoofdstuk is het eveneens aangewezen de antwoorden op de volgende vragen
te integreren :


de historiek van de samenstelling van het aandeelhouderschap van de
betrokken vennootschappen;
zijn de betrokken vennootschappen/groepen volledig onafhankelijk van
elkaar ?
II.2. Beoogde verrichting
4.
In dit gedeelte wordt een korte beschrijving van de beoogde verrichting gegeven.
Eveneens wordt gevraagd de volgende inlichtingen te verstrekken :
Gelieve een overzichtstabel te verstrekken van de cijfers van de omzet, het
boekhoudkundig resultaat en het fiscaal resultaat voor en na aftrekbewerkingen over
de laatste drie boekjaren bij alle betrokken vennootschappen.
Gelieve een overzicht te geven van de aanwezige fiscaal overgedragen
bestanddelen (verliezen, aftrek voor risicokapitaal, investeringsaftrek) bij de
betrokken vennootschappen die een controlewijziging ondergaan.
Met welke modaliteiten gaat de overdracht van aandelen gepaard?
Gelieve een organogram te verstrekken van de groepsstructuur voorafgaand aan en
na doorvoering van de beoogde verrichting. Indien de transactie meerdere stappen
omhelst, kan het nuttig zijn om na elke stap de evolutie van de groepsstructuur weer
te geven.
III.
MOTIVERING VAN DE AANVRAGER
III.1. Controlewijziging overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen
5.
In dit gedeelte moet worden gemotiveerd, met verwijzing naar de
vennootschapsrechtelijke bepalingen (meer bepaald de artikelen 5 t.e.m. 9 W.Venn.),
waarom er in casu sprake is van een controlewijziging.
III.2. Rechtmatige financiële of economische behoeften
6.
In dit gedeelte worden de rechtmatige financiële of economische behoeften
uiteengezet die ten grondslag liggen aan de controlewijziging.
Vennootschap in moeilijkheden1
7.
Betreft het een vennootschap in financiële moeilijkheden ?
Gelieve aan te tonen dat de vennootschap actueel in moeilijkheden is en dat alle
herstelmaatregelen genomen zijn. Is er een negatief netto-actief? Zijn er
herkapitaliseringen geweest? Is de vennootschap onderworpen aan de
alarmbelprocedure overeenkomstig artikel 633 en 634 van het Wetboek van
Vennootschappen?
Welke redenen liggen ten grondslag aan de opgelopen verliezen bij de vennootschap
die een controlewijziging ondergaat ? Welke maatregelen zullen genomen worden
om deze problematiek in de toekomst te vermijden ?
Behoud van de activiteit
8.
In dit gedeelte komt het er in het algemeen op neer te antwoorden op de volgende
vragen :
Is er behoud van activiteiten na de controlewijziging ?
Zal een vroegere activiteit opnieuw worden opgestart? Zo ja, zal deze op dezelfde
wijze worden uitgeoefend?
Zal er een nieuwe activiteit naast de bestaande activiteit ontplooid worden?
Heeft de vennootschap de laatste jaren statutenwijzigingen ondergaan betreffende
het maatschappelijk doel?
Behoud van tewerkstelling
9.
In dit gedeelte past het in het algemeen te antwoorden op de volgende vragen :
Hoe was de tewerkstellingsgraad voorafgaand aan de controlewijziging ? Wat is de
huidige tewerkstellingsgraad en wat zijn de vooruitzichten voor de toekomst ?
Bijlagen
Bijlagen toe te voegen bij de aanvraag :
1. prognose voor de drie jaren na de controlewijziging
Het feit dat de vennootschap zich niet in financiële moeilijkheden bevindt, betekent niet dat de controlewijziging
niet aanvaardbaar is, maar dit criterium kan toelaten om de rechtmatige financiële of economische behoeften te
versterken.
1
Download