Juridische classificatie van de effecten

advertisement
JURIDISCHE CLASSIFICATIE VAN DE EFFECTEN
Het Belgisch recht onderscheidt meerdere categorieën effecten. Sommige ervan
behoren tot de 'klassieke' soort effecten, andere zijn ontstaan uit de evolutie van
het spaarwezen en van de kapitaalmarkten en dus van meer recente oorsprong.
GEWONE
AANDELEN OF KAPITAALAANDELEN
De gewone aandelen zijn verhandelbare effecten, toegekend aan de intekenaars op
kapitaal in ruil voor hun inbreng. Het is de meest voorkomende soort aandelen.
Hun tegenwaarde dient versterkt te worden in geld ofwel in roerende of
onroerende goederen.
PREFERENTE
EN PRIORITEITSAANDELEN
Zij zijn van dezelfde aard als de vorige, maar verlenen recht op een vast primair
dividend, afgehouden van de jaarlijkse winst vóór elke uitkering aan de
aandeelhouders. Dit dividend is soms bij voorrang invorderbaar op de winsten van
de volgende boekjaren.
Meestal geven zij, ingeval van ontbinding, recht op terugbetaling van de nominale
waarde, vóór elke andere verdeling.
BEWIJZEN
VAN DEELGERECHTIGHEID
Dit zijn effecten, uitgegeven ter vervanging van de kapitaalaandelen, waarvan de
nominale waarde aan de houder terugbetaald wordt.
WINSTAANDELEN
Het zijn effecten die recht geven op een aandeel in de winst van de maatschappij.
Zij worden evenwel niet toegekend in ruil voor een inbreng in de samenstelling van
het maatschappelijk kapitaal, maar wel als bezoldigingstoeslag (ingevolge een
inbreng), ofwel in ruil voor medewerking bij de oprichting van de maatschappij
vóór het totstandkomen, of nog omwille van een vroegere, doch reeds
terugbetaalde inbreng.
OBLIGATIES
Dit zijn effecten, uitgegeven als bewijsstukken voor obligatieleningen. Een lening
wordt 'obligatielening' genoemd, wanneer de rechten van de leners
vertegenwoordigd zijn door verhandelbare effecten, die hun toegekend worden in
ruil voor hun voorschotten en die aan iedereen identieke voordelen toekennen.
BEWIJZEN
VAN AANDELEN
Dit zijn effecten aan toonder, uitgegeven om de verhandeling en het genot van
buitenlandse effecten op naam te vergemakkelijken.
Josette Loones
D:\317474189.doc
2017-07-19
Juridische classificatie van de effecten
CERTIFICATEN,
2
DIE EEN RECHT TOEKENNEN IN EEN GEMEENSCHAPPELIJK
BELEGGINGSFONDS
Volgens de bepalingen van de wet van 27 maart 1957 worden als
gemeenschappelijke beleggingsfondsen beschouwd, de onverdeelde gemene
hoeveelheid effecten, beheerd voor rekening van gemeenschappelijke bezitters,
van wie de rechten vertegenwoordigd zijn door order- of toondereffecten of door
effecten die openbaar uitgegeven werden of worden.
Josette Loones
D:\317474189.doc
2017-07-19
Download