04 Opdracht Passiva p.47-58

advertisement
Opdracht balanslezen: balans-passive (p. 47-58)
1)
Welke wettelijke criteria dienen gerespecteerd te worden bij de aanleg van wettelijke reserves?
Wettelijke reserves : de wet verplicht namelijk een aantal vennootschapsvormen, waardoor de
NV en de BVBA, jaarlijks 5 % van de gerealiseerde winst op deze rubriek te boeken tot deze
reserve 10 % van het kapitaal bereiken.
2)
Op welke manier dient een actiefpost correct gewaardeerd te worden? Met welke elementen
dient men rekening te houden?
Bij de beschrijving van de verschillende actiefposten werden we meermaals geconfronteerd met
het verschil tussen enerzijds de (netto)boekwaarde en anderzijds de marktwaarde. Het algemene
principe bestaat erin dat activa op de balans verschijnen tegen hun aanschaffingswaarde na
aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en de waardeverminderingen. Alleen
herwaarderingen kunnen de ‘(netto-)boekwaarde’ van een actiefbestanddeel hiervan doen
afwijken. Met de aanschaffingswaarde wordt, naargelang het geval, de aanschaffingsprijs, de
vervaardigingprijs of de inbrengwaarde bedoeld. De aanschaffingsprijs omvat niet alleen de
aankoopprijs, maar ook eventuele bijkomende kosten zoals niet - recupereerbare belastingen,
vervoer- of plaatsingskosten. De vervaardigingprijs bestaat uit de aankoopkosten van alle
gebruikte grond- en hulpstoffen verhoogd met de productiekosten. Wanneer een aandeelhouder
in de plaats van geld een bepaald actief inbrengt, dan is de aanschaffingswaarde niets anders
dan de waarde waartegen het actief werd ingebracht.
3)
Op welke manier leveren een converteerbare obligatie en een obligatie met warrants een
stijgen van het eigen vermogen op?
In de toelichting bevindt zich een ‘staat met betrekking tot het kapitaal’, die in bepaalde gevallen
nuttige informatie kan opleveren. Zo kan men er de aard en het bedrag van eventuele
kapitaalwijzigingen tijdens het afgelopen boekjaar uit aflezen, inclusief het aantal daarbij
betrokken aandelen. Daarnaast kunnen bepaalde schulden van een onderneming aanleiding
geven tot een verplichte uitgifte van nieuwe aandelen. Bij een converteerbare obligatielening
bijvoorbeeld heeft de schuldeiser gedurende een vooraf bepaalde periode het recht zijn
schuldvordering om te zetten in aandelen. De koper van een warrantlening verwerft samen met
een schuldvordering dan weer het recht om tegen vastgelegde voorwaarden aandelen van zijn
schuldenaar te kopen. In deze toelichting vindt men opnieuw informatie omtrent deze
verplichtingen terug.
4)
In welke omstandigheden is het voor een bedrijf verleidelijk om herwaarderingsmeerwaarden te
boeken? Leg uit.
5)
Waarom verschijnen schulden enkel voor het nominale hoofdbedrag op de balans?
Schulden verschijnen altijd slechts voor hun nominale hoofdbedrag op de balans. De
intrestlasten vallen immers rechtstreeks ten laste van het resultaat van het boekjaar. Vooral
bij leasingschulden vergt de opsplitsing van de totale verplichtingen en aflossingsbestanddeel
en financiële lasten enig reken werk.
6)
Wat zijn de gevolgen van een post ‘geplaatst maar nog niet volstort of opgevraagd kapitaal’ voor
het eigen vermogen?
 Van aandelen waarop reeds werd ingeschreven, maar waarvan de betaling dor het bedrijf in
kwestie nog niet werd opgeëist, zegt men dat het kapitaal dat ze vertegenwoordigen wel
geplaatst is, maar nog niet opgevraagd of volstort. Het niet-opgevraagde kapitaal moet op
de balans duidelijk in mindering worden gebracht van het Kapitaal
7)
Kan een inbreng van bvb. Een bestelwagen in aandelenkapitaal worden vertaald?
 Er is dus een inbreng in natura. Bij dit laatste kan het bijvoorbeeld gaan om een fysieke
inbreng van machine of een gebouw. Bij een inbreng in natura wordt onder de rubriek
kapitaal de overeenkomstige geldwaarde van de inbreng genoteerd.
8)
Waarom zijn sommige reserves ‘onbeschikbaar”? Houdt dit in dat een onderneming her nooit
meer kan over beschikken?
 De reserves opgenomen waarover de algemene vergadering volgens de statuten niet vrij
kan beschikken bij gewone meerderheid, evenals de wettelijke verplichte reserves die de
onderneming moet aanleggen bij inkoop van eigen aandelen.
9)
Hoe ontstaat zogenaamde ‘geheime reserves’? wat is het nadeel hiervan?
 Reserves waarvan het bestaan niet uit de jaarrekening blijkt, voorkomend uit opzettelijke
onderwaardering van activa of overwaardering van schulden; het vormen daarvan is in
sommige landen verboden.
 Nadeel: betrouwbaarheid
10) De waarde van een voorraad is afhankelijk van de toegepaste waarderingsmethode. Leg uit aan
de hand van een eigen voorbeeld.
Je hebt de keuze tussen drie methoden:
- Waardering tegen gewogen gemiddelde prijzen, waarbij de volledige voorraad word
gewaardeerd aan een zelfde (gewogen gemiddelde prijs)
- Volgens de Fifo-methode (First in First-out), waarbij de eerst aangekochte goederen geacht
worden ook het eerst te worden verkocht of verbruikt, en de nog resterende voorraad dus
gewaardeerd wordt tegen de prijs van de “jongste” goederen.
- Volgende de Lifo-methode ( Last in- First out-), waarbij de laatste aangekochte goederen
geacht worden het eerst uit de voorraad te verdwijnen en de nog resterende voorraad dus
gewaardeerd wordt tegen de prijs van de ‘oudste’ goederen.
 Voorbeeld: de methode die gebruik wordt bij bijvoorbeeld zand zal een lifo-methode
gebruiken omdat de laatste aangekochte goederen gewoon bij de hoop wordt gegooid
en dus ook als eerste weggaan. Het oude resterende zand blijft daar dus nog liggen.
Download