(met ontwerp-besluit) inzake de overdracht provinciale aandelen

advertisement
Bijlage 3
BESCHRIJVING ALS BEDOELD IN ARTIKEL 2:94b, LID 1 BURGERLIJK WETBOEK
Beschrijving als bedoeld in artikel 2:94b, lid 1, Burgerlijk Wetboek, ter zake van de inbreng anders dan in
geld op de door de te 's-Hertogenbosch gevestigde naamloze vennootschap: Brabant Water N.V. hierna te noemen: BW - uit te geven 81.000 aandelen, genummerd ** tot en met **, elk aandeel nominaal
groot tien eurocent (EUR 0,10) aan de provincie Noord-Brabant, een publiekrechtelijk lichaam, met adres
te Brabantlaan 1, 5200 MC 's-Hertogenbosch - hierna te noemen: de Provincie -.
Als storting op de uit te geven aandelen in het kapitaal van BW zal door de Provincie in BW worden
ingebracht twintig (20) aandelen, genummerd ** tot en met ** in het kapitaal van de te 's-Hertogenbosch
gevestigde naamloze vennootschap: N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, elk aandeel met
een in de statuten van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch vermelde nominale waarde van
twee duizend vijfhonderd gulden (NLG 2.500,--), en luidend op naam van de Provincie.
Aan de inbreng wordt per ** een waarde toegekend van ** euro.
De waardering is gebaseerd op **
De inbreng geschied ter voldoening aan een stortingsverplichting in totaal groot achtduizend een
honderd euro (EUR 8.100).
Getekend te
________________
gehele directie BW
op
2003
Download