Vanuit het Verantwoordingsorgaan

advertisement
Rapportage
Verantwoordingsorgaan:
•
•
•
Samenstelling:
2 gepensioneerden
2 werkenden.
2 namens onderneming .
Bevindingen en opmerkingen
van het V.O.
• Betreft het jaar 2009
• Mede naar aanleiding van verslag
Visitatie Commissie.
• Betreft handelen en het gevoerde
beleid van het Fondsbestuur
a)
V.O:
Algemeen:
1. Bestuur PF heeft er naar gestreefd
om op evenwichtige wijze rekening
te houden met de belangen van:
• deelnemers
• gewezen deelnemers
• en de werkgever
b)
V.O:
Lang leven risico
2. M.b.t. het Lang leven risico heeft het
Bestuur al het mogelijke gedaan om
in 2009 tot oplossing te komen.
Dat dit nog niet is gelukt is niet aan
het Bestuur te wijten.
3. Het V.O. is unaniem van mening dat
op de werkgever een morele
verplichting rust dit op te lossen.
c)
VO: Beleggingsresultaat
4. V.O. is teleurgesteld over het in 2009
behaalde beleggingsresultaat.
De overstap op index-beleggen voor
aandelen wordt positief ervaren.
Echter: er is onvoldoende
geprofiteerd van de gunstige
ontwikkeling op aandelen na het
1e kwartaal in 2009.
d)
V.O:
Verhoudingen
5. Relatie tussen het Bestuur P.F. en
het V.O. is goed.
We worden serieus genomen.
6. Betreffende de verhoudingen
binnen het Bestuur als geheel,
hecht het V.O. grote waarde aan
periodieke zelf- evaluatie, zo
mogelijk onder begeleiding van een
onafhankelijke deskundige.
VO:
Tot slot:
We moeten ons gelukkig prijzen
met de huidige directeur:
Jacques van Ofwegen.
• deskundig
• zeer actief
• en staat boven de partijen.
Download