Armoedebestrijding als opdracht voor de lokale

advertisement
Armoedebestrijding als opdracht
voor de lokale gemeenschap.
Duiding van het Amersfoortse
minimabeleid.
Minimabeleid in Amersfoort: Het helpen van arme
mensen, zo veel mogelijk in samenwerking met
initiatieven uit de samenleving.
Bestrijdt het helpen van
mensen armoede?
Enkele overwegingen, maar nog geen antwoord op
deze vraag.
De noodzaak van een integraal armoedebeleid.
Armoedebestrijding moet een integraal onderdeel zijn van
het beleid dat sociale grondrechten garandeert:
 Inkomensbeleid;
 Werkgelegenheidsbeleid;
 Huisvestingsbeleid;
 Onderwijsbeleid;
 Zorg- en gezondheidsbeleid;
Armoedebeleid moet concrete bijdragen leveren
aan een vernieuwing van de samenleving.
Waaruit bestaat die vernieuwing
van de samenleving?
De herontdekking van het sociale en het politieke.
 Het sociale = de verhoudingen tussen (groepen)
burgers (sociale verhoudingen tussen mensen).
 Het politieke = het streven naar bevredigende
sociale verhoudingen tussen (groepen) mensen.
Leidt de transitie in het sociaal domein tot
een vernieuwing van de samenleving?
Burgerparticipatie en ook overheidsparticipatie
volstaan niet.



Het betreft overheid-burger-relatie.
Het veranderingspotentieel ligt in burger-burgerrelaties.
Het helpen van armen betreft burger-burgerrelaties.
Nogmaals de vraag:
Bestrijdt het helpen van mensen
armoede?
Ambivalenties van het alledaagse

Helpen gebeurt in het alledaagse

De waarde van je gezien en gehoord voelen
(verhalen van mensen)

Wreed optimisme

Doorleven in impasse/impasse doorleven
Helpen bestrijdt armoede

Als het helpen sociale verhoudingen inzichtelijker
maakt

Als het helpen ertoe bijdraagt dat samenlevende
mensen stappen zetten naar een samenleving met
rechtvaardiger sociale verhoudingen
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Create flashcards