Architecten, wilt u de architectuur in vennootschapsvorm - Ar-Co

advertisement
NEWS
Nummer 7 /
Speciaal Nummer
Architecten, wilt u de architectuur in
vennootschapsvorm uitoefenen?
Hoe uw vennootschap
oprichten en
verzekeren
overeenkomstig
de wet van 15
februari 2006?
1. Het beroep van architect
welk in vennootschap
wordt uitgeoefend
De wet van 15 februari 2006 (Belgisch
Staatsblad 25 april 2006) met betrekking
tot de uitoefening van het beroep van
architect in het kader van een rechtspersoon, voert, door de wet van 20 februari
1939 op de bescherming van de titel en
het beroep van architect te wijzigen, een
nieuwigheid in: De architectuurvennootschap, voorzien van de rechtspersoonlijkheid en als enige verantwoordelijk voor de
architecturale handeling en praktijk.
Derhalve wordt het erfdeel van de geassocieerde natuurlijke persoon of gevolmachtigde van de vennootschap volledig
en definitief van de gevolgen van zijn
professionele wettelijke aansprakelijkheid beschermd, op voorwaarde een
verzekering onderschreven te hebben,
overeenkomstig deze door de wet aan de
vennootschap opgelegd.
schap moeten creëren conform aan de
wet, opdat laatstgenoemde het beroep
van architect afzonderlijk uitoefent.
Om het beroep van architect uit te oefenen, moet de vennootschap natuurlijk aan
de verschillende voorwaarden kunnen
voldoen die door de wet worden opgelegd
(zie hieronder). Bijgevolg zullen de architecten, die eerder een vennootschap van
middelen in het kader van de aanbevelingen van de Orde van Architecten hebben
opgericht, noodzakelijkerwijs de statuten
van hun vennootschap moeten aanpassen aan de nieuwe wettelijke eisen. Het
is niet uitgesloten dat architecten wegens
verschillende redenen (bescherming van
het erfdeel, fiscaliteit, enz) afzonderlijk
een vennootschap van middelen of een
vennootschap die andere activiteiten uitoefent (de stedebouwkunde, het onroerende beleid, enz) wensen te behouden;
in dit geval zullen zij een andere vennoot-
De architectuurvennootschappen worden als zodanig gehouden om zich op één
van de tabellen van de Orde van Architecten in te schrijven, hetgeen de onafhankelijke architecten niet zal vrijstellen die
als zaakvoerders, beheerders, leden van
het bestuurscomité ingrijpen, en op algemenere wijze in naam en voor rekening
van de vennootschap, om eveneens ingeschreven te worden ten individuele titel
– als natuurlijke personen – op de tabel
van de Orde. Deze personen vallen onder
de beroepsethiek, onder de discipline
en de controle van de Orde. In het kader
van de werkzaamheden van de vennootschap, zal hun verantwoordelijkheid door
de verplichte verzekering van bovenvermelde vennootschap gedekt worden (zie
hieronder).
NEWS 7
Wetgeving
andere vennootschappen met een ander
dan uitsluitend professioneel karakter
in handen hebben, zonder dat het sociale doel en de werkzaamheden van deze
vennootschappen onverenigbaar met de
functie van architect kunnen zijn;
• de architectuurvennootschap moet ingeschreven worden op één van de tabellen van de Orde.
De stagiaire is door de wet toegestaan een
vennootschap op te richten of er vennoot,
beheerder, bestuurder van te zijn, voor zover hij zijn beroep uitoefent binnen deze
vennootschap met zijn stagebegeleider
of een architect, ingeschreven op één van
de tabellen van de Orde.
2. Voorwaarden opgelegd
aan de vennootschap
rechtspersoon die het
beroep van architect
uitoefent
De wet van 15 februari 2006 bepaalt de
voorwaarden waaraan de architectuurvennootschappen moeten voldoen:
• alle zaakvoerders, beheerders, leden
van het directiecomité en meer algemeen
alle onafhankelijke gevolmachtigden die
in naam en voor rekening van de vennootschap rechtspersoon ingrijpen, moet
natuurlijke personen zijn, ingeschreven
op één van de tabellen van de Orde van
Architecten;
• het doel en de werkzaamheden van de
vennootschap moeten beperkt worden tot
de dienstverrichting die onder de uitoefening van het beroep van architect valt
en die niet onverenigbaar met laatstgenoemde zijn;
• als zij in de vorm van aandelenvennootschap (bv: naamloze vennootschap ea)
wordt opgericht, moeten deze laatsten op
naam zijn;
• minstens 67% van de aandelen of de acties en van de stemrechten moet gehouden worden door natuurlijke personen,
bevoegd om het beroep van architect uit
te oefenen en ingeschreven op één van de
tabellen van de Orde. De andere aandelen
kunnen door personen gehouden worden,
die een beroep uitoefenen verenigbaar
met dat van architect, en hun naam moet
aan de Orde meegedeeld worden;
• de vennootschap kan een deelname in
NEWS 7
3. De verzekeringsverplichting
De verzekeringsverplichting zal bepaald
worden door een koninklijk besluit, waarvan het ontwerp nog ter discussie is. Nu
reeds wordt er door de wet bepaald dat
alle zaakvoerders, beheerders, leden van
het bestuurscomité, en op algemene
wijze, alle onafhankelijke gevolmachtigden die in naam en voor rekening van de
vennootschap optreden, solidair verantwoordelijk zijn voor de betaling van de
verzekeringspremie.
Als de vennootschap rechtspersoon niet
door de verplichte verzekering gedekt is,
zijn deze personen, buiten de strafrechterlijkeverantwoordelijkheden waaraan
zij zich blootstellen, solidair verantwoordelijk jegens de derden van elke schuld
die uit de tienjarige verantwoordelijkheid
voortspruit.
4. De statuten van de
vennootschap
De verplichtingen die door de wet worden
opgelegd aan de architectuurvennootschappen, verlangend naar de uitoefening
van het beroep, treffen het geheel van de
beschikkingen niet om op harmonische
wijze de verhoudingen tussen vennoten
te regelen en de risico’s van toekomstige
geschillen te voorkomen. De verificatie
van de statuten door de Orde van Architecten beoogt slechts de naleving van de
wettelijke eisen.
Zo zullen de statuten, voor zover mogelijk,
de toelatingsvoorwaarden voor nieuwe leden evenals de voorwaarden voor uitsluiting of voor uitstap aangeven. Zij zullen
regels voor bestuur in geval van ziekte,
onvermogen, uitstap, ontslag of overlijden van een vennoot, met name wat hun
verplichtingen en verantwoordelijkheden
betreft, bepalen.
De architectvennoten kunnen een inbreng in contant geld (klinkende munt)
uitvoeren, in natura of in activiteit. Deze
verschillende inbrengsten zullen in de
statuten aangegeven worden.
Het is uiteraard ten zeerste aangeraden
om de statuten door een gespecialiseerde jurist te laten opstellen, rekening houdend met het feit dat elke situatie enig is,
hetgeen het gebruik van typestatuten in
het gedrang brengt.
De vennootschappen moeten per authentieke notariële akte opgericht worden.
5. De valstrikken van
de uitoefening van
de architectuur in
vennootschap
Het aannemen van goed bestudeerde en
aan de situatie van de vennoten aangepaste statuten, stelt elk van hen niet vrij
van oplettendheid om ondanks alles, door
ondoordachte handelingen, hun persoonlijke aansprakelijkheid in te zetten en nog
meer die van de vennootschap. Hij zal
zo elk voordeel verliezen dat de wet hem
verschaft.
De vennoot zal dus best weigeren om elke
overeenkomst te ondertekenen waardoor
hij zich solidair met de maatschappij verbindt. Hij zal tevens zijn persoonlijke borg
niet inbrengen.
De vennootschap zal zeer oplettend zijn
dat zij onafhankelijke architecten geen
architectuuropdrachten geeft, indien zij
niet op één van de tabellen van de Orde
ingeschreven zijn. Als de vennootschap
ertoe gebracht wordt om opdrachten uit
te geven (in onderaanneming), zal zij erover waken om per overeenkomst de omvang van de toevertrouwde opdracht, de
verdeling van de verantwoordelijkheden
en verzekeringen duidelijk te bepalen.
De architecten vennoten zullen er permanent in al hun geschriften op toezien dat
zij in hun hoedanigheid van zaakvoerder,
beheerders, enz, van de maatschappij
optreden.
>
Wetgeving
Wat is een vennootschap?
De elementaire begrippen
De oprichting van een vennootschap van Belgisch
recht moet in overeenstemming zijn met het Wetboek der Vennootschappen (wet van 7 mei 1999 in
werking getreden op 6 februari 2001 ).
persoonlijkheid, terwijl de burgerlijke vorm (uitoefening van de
architectuur) de vennootschap aan het burgerlijke en niet-commerciële recht onderhevig maakt.
Een vennootschap wordt opgericht door een contract waarbij
twee of verschillende personen:
• iets gemeenschappelijk inbrengen;
• om één of meer activiteiten uit te oefenen;
• met het oog op een rechtstreekse of indirecte patrimoniale
winst.
Gevolgen van de rechts- of morele
persoonlijkheid
De architecten zullen hoofdzakelijk belangstelling hebben voor de
vennootschappen die van de rechtspersoonlijkheid zijn voorzien
(de enige die op één van de tabellen van de Orde van Architecten
ingeschreven kunnen worden en die de verantwoordelijkheid van
de architect kunnen opnemen) en voor de burgerlijke vennootschappen met commerciële vorm (opgericht door houders van
vrije beroepen, met winstoogmerk, maar die niet van de handelsrechtbank afhangen en niet failliet verklaard kunnen worden).
Onder deze vennootschappen, zal men hoofdzakelijk de BVBA
(besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), de
CVBA (coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid), de NV (naamloze vennootschap) en de EBVBA (eenpersoons-BVBA) oprichten.
Al deze vennootschappen moeten, op straffe van nietigheid,
per authentieke notariële akte opgericht worden en neergelegd
worden op de griffie van de handelsrechtbank. De commerciële
vorm van het contract verleent aan de vennootschap de rechts-
>
6. De verzekering van de
maatschappij
Hoewel de definitieve tekst van het koninklijk besluit met betrekking tot de verplichte verzekering nog niet gekend is, zal
het gunstigste verzekeringssysteem voor
zowel de verzekerde als voor de verzekeraar het contract per abonnement blijven,
genaamd „loopbaan-polis“, t.t.z. het contract waarbij de maatschappij de schade
dekt zolang de polis actief is of niet ontbonden.
Immers in dit soort contract, dat jaarlijks
door stilzwijgende verlenging wordt vernieuwd, betaalt de verzekerde een premie
waarvan de evolutie van nabij die van de
regeling van de schadegevallen en de administratieve kosten volgt, zonder dat de
verzekeraar moet anticiperen op de altijd
onvoorziene evolutie van de kosten van
bouw, de beheerskosten en de kapitaalmarkt.
Aldus opgericht, wordt de vennootschap een rechtsonderwerp
(rechtspersoon) verschillend van zijn oprichters (natuurlijke
personen). Zij moet een naam, een zetel en een nationaliteit
hebben om geïdentificeerd te kunnen worden. Haar juridische
bevoegdheid laat haar toe om economisch te handelen om de belangen van haar oprichters te verwezenlijken. Zij wordt eveneens
onderworpen aan het strafrecht en dus onderhevig aan veroordelingen.
Aldus verkrijgt de vennootschap door de wil van haar stichters
een eigen leven, dat niet meer met dat van haar oprichters of
vennoten verband houdt. Haar duur kan onbegrensd of van een
overeengekomen duur zijn.
Men kan niet genoeg aan de architecten adviseren om zich tot
een specialist van het vennootschapsrecht te richten voor de
voorbereiding van de authentieke akte. Immers, de evolutie in de
tijd van de vennoten, van het kapitaal, van de beleidsorganen en
van vertegenwoordiging is van groot belang om veel conflictoorzaken te vermijden. De architectenvennootschap moet aan verschillende juridische, fiscale en deontologische verplichtingen
voldoen.
Evenwel, als het ontwerp van het momenteel ter discussie voorgelegd koninklijk besluit niet over dit punt wordt geamendeerd,
zullen de verzekeraars in de verzekering
van de vennootschappen de garantie van
de tienjarige verantwoordelijkheid van de
vennootschappen automatisch moeten
insluiten ten gevolge van hun liquidatie of
hun faillissement. Hetzelfde geldt voor wat
het overlijden van de natuurlijke personen
betreft. Het spreekt voor zich dat deze
nieuwe wettelijke garanties de prijs van de
verzekering, door een zekere solidarisatie
van de risico’s verbonden met het overlijden van de natuurlijke personen of de
liquidatie van de vennootschappen, zullen
verhogen.
De wet zal voor de eerste keer toelaten
dat de vennootschap verzekeringnemer
eveneens gewaarborgd is. De verzekering
van de vennootschap zal de verzekering
van alle architecten of beambten omvatten die in zijn naam en voor zijn rekening
optreden. Daarom zou de verzekeraar op
de hoogte moeten zijn van de naam van al
deze personen en van elke verandering die
heeft plaatsgevonden in de samenstelling
van de vennootschap. De verzekeraar zal
eveneens rekening houden met het doel
van de vennootschap in de berekening van
zijn premie.
7. De overgangsmaatregelen
De overgang van de uitoefening van het
beroep door natuurlijke personen naar de
uitoefening in vennootschap zal in elk geval een bijzondere studie van de overgang
vereisen tussen de bestaande contracten
van de natuurlijke personen en het nieuwe
contract van vennootschap, waarvan deze
personen voortaan de verzekerden zullen
zijn, ten welke titel ook.
NEWS 7
!
Ik wens inlichtingen, zonder enige verplichting, over:
m De burgelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van :
q de architect
q de architect stagiair
q de architect-werknemer
q de architect-ambtenaar
q de ingenieur
q de ingenieur-architect
q de interieurarchitect
q de tuinarchitect
q de project manager
q de bouwpromoter (niet-aanemer)
q de coördinator veiligheid en gezondheid
q de landmeter
q de expert
m De verzekering « de Globale van de bouwheer »
q nieuwbouw
q verbouwing
m ARCO E-NEWS (informatie per mail)
NEWS
INFO ?
Informatie
Naam :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Adres :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mail :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stuur deze antwoordkaart naar AR-CO, Tasson-Snelstraat 22, 1060 Brussel of fax ze op 02 538 06 44.
Onze twee gedelegeerd bestuurders,
voortdurend gehoor gevend aan Uw
problemen
Michel de WERGIFOSSE
In juni 2004 heeft Michel de Wergifosse met
bekwaamheid Jacques de Breuck, onze Nederlandstalige gedelegeerd bestuurder, die beslist
heeft een welverdiend pensioen op te nemen
na jaren in dienst gestaan te hebben van ARCO, haar medewerkers en haar verzekerden,
opgevolgd.
Tel. : 02 538 66 33
Fredy MOUREAU
Onze Franstalige gedelegeerd bestuurder, sinds
lang welgekend door onze verzekerden, blijft zoals altijd ter beschikking van onze verzekerden
voor elke inlichting en raad. Zijn ruime ervaring
is al voor heel wat ontwerpers in nood van pas
gekomen.
Tel. : 02 538 66 33
Tasson-Snelstraat 22 – 1060 Brussel
Tel. 02 538 66 33 • Fax 02 538 06 44
e-mail : [email protected]
website : http//www.ar-co.be
Verantwoordelijke uitgever : Jacques Aron
Realisatie en productie :
Didier Devillez Éditeur • [email protected]
Lay-out : Catherine Ruelle
Download