Handelskennis Eindex Mulo 2010

advertisement
MINISTERIE VAN ONDERWIJS
EN VOLKSONTWIKKELING
EXAMENBUREAU
UNIFORM EINDEXAMEN MULO 2010
VAK
: HANDELSKENNIS
DATUM: WOENSDAG 07 JULI 2010
TIJD
: 09.45 – 10.30 UUR
DEZE TAAK BESTAAT UIT 30 ITEMS.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ECONOMISCHE BEGRIPPEN
4
1
Beschouw de volgende beweringen:
I
II
De behoeften van de mens kunnen we
verdelen in primaire en secundaire
behoeften.
Diensten zijn alle stoffelijke zaken, die
dienen tot bevrediging van de behoeften
van de mens.
Ten aanzien van het bovenstaande kan gezegd
worden, dat
A
B
C
D
alleen I juist is.
alleen II juist is.
I en II beide juist zijn.
I en II beide onjuist zijn.
2
De wet verdeelt de goederen in roerende en
onroerende goederen op grond van de
A
B
C
D
aard van de goederen.
betaling.
koop.
levering.
GOEDERENHANDEL
3
Winkelier Radhoe betaalt achteraf voor de
gekochte goederen.
Van welke functie van de handel is er hier
sprake?
A
B
C
D
Collecterende functie
Distribuerende functie
Financierende functie
Pousserende functie
Wat is juist?
Een filiaalbedrijf wordt gerekend tot het .I. in
de .II. .
A
B
C
D
I
grootbedrijf
kleinbedrijf
grootbedrijf
kleinbedrijf
II
groothandel
groothandel
kleinhandel
kleinhandel
5
Yokobama heeft in een entrepot op de
Nieuwe Haven een partij autobanden uit Japan
opgeslagen. Deze zijn bestemd voor de verkoop
in Guyana.
Er is hier sprake van
A
B
C
D
driehoekshandel.
exporthandel.
importhandel.
transitohandel.
6
De verkooptechniek “zelfbediening” wordt
gehanteerd bij een
A
B
C
D
cambio.
kapsalon.
schoenenzaak.
supermarkt.
TUSSENPERSONEN
11
7
De aandeelhouder krijgt zijn winstaandeel
uitgekeerd tegen inlevering van een aangewezen
Chris, die een dienstbetrekking heeft bij de
firma “Rico” bezoekt met foto’s en folders zijn
cliënten.
Chris is een
A
B
C
D
A
B
C
D
handelsagent.
handelsreiziger.
inkoopcommissionair.
makelaar.
8
Verrold verricht onder andere de volgende
werkzaamheden:
I Hij koopt op eigen naam goederen voor
rekening van zijn buitenlandse
opdrachtgever.
II Hij neemt de goederen in ontvangst, betaalt
de prijs, de verzekeringskosten en
vervoerskosten.
couponbewijs.
dividendbewijs.
mantel.
talon.
BANK- EN KREDIETWEZEN
12
Een hypothecaire lening wordt gerekend tot het
.I. vreemd vermogen met een .II.
zekerheidstelling.
A
B
C
D
I
gedekte
gedekte
ongedekte
ongedekte
II
zakelijke
persoonlijke
zakelijke
persoonlijke
13
Naar aanleiding van het bovenstaande kan
gezegd worden, dat Verrold gerekend wordt tot
een
Welke van de onderstaande werkzaamheden
behoort niet tot één van de werkzaamheden van
een algemene bank?
A
B
C
D
A Het handelen in vreemde valuta.
B Het innen van vorderingen.
C Het opnemen van gelden op spaarrekeningen.
D Het optreden als kassier van de staat.
commissionair.
handelsagent.
handelsreiziger.
makelaar.
EFFECTEN
14
9
Pandbrieven zijn obligaties, die uitgegeven
worden door
A
B
C
D
algemene banken.
circulatiebanken.
hypotheekbanken.
ontwikkelingsbanken.
De enige circulatiebank in Suriname is de
A
B
C
D
Centrale Bank van Suriname.
Nationale Ontwikkelingsbank.
Surinaamsche Bank N.V.
Surichange Bank N.V.
MARKTVORMEN
10
15
Een obligatielening kan niet worden uitgegeven
door
Op een goederenbeurs worden goederen niet
verhandeld door middel van
A
B
C
D
A
B
C
D
de staat.
een vereniging.
een naamloze vennootschap.
een coöperatieve vereniging.
beschrijving.
monster.
prompte levering.
type.
16
HANDELSINSTELLING
Een kleine hoeveelheid van een partij goederen
die de gemiddelde kwaliteit van de hele partij
weergeeft, noemen we een
A
B
C
D
21
Bekendmaking
beschrijving.
monster.
offerte.
type.
Paramaribo, 6 januari 2010
Hierbij wordt bekendgemaakt, dat de verplichte
jaarlijkse keuring en herkeuring van meetmiddelen
voor het district Paramaribo zal plaatsvinden van:
OVEREENKOMSTEN
-
11 januari 2010 tot en met 30 april 2010.
17
-
08.00 u – 14.00 u
Benodigde documenten:
Tot een onderhandse akte wordt gerekend een
A
B
C
D
hypotheekakte.
overlijdensakte.
testament.
verzekeringspolis.
Winkelvergunning
Geldig uittreksel of I.D. kaart
Bovenstaande bekendmaking is in de dagbladen
geplaatst door
18
Het concurrentiebeding kan worden opgenomen
in een
A
B
C
D
-
A
B
C
D
arbeidsovereenkomst.
collectieve arbeidsovereenkomst.
huurovereenkomst.
koopovereenkomst.
BETALINGSVERKEER
19
de Associatie van Surinaamse Fabrikanten.
de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
de Districtscommissaris van Paramaribo.
het Ministerie van Handel en Industrie.
ONDERNEMINGSVORMEN
22
De nadelen van hoge oprichtingskosten en hoge
belastingen komen we tegen bij de
A commanditaire vennootschap.
Jozias heeft de kosten van zijn geplande vakantie B eenmanszaak.
in het buitenland begroot op SRD 12.000,-.
C naamloze vennootschap.
D vennootschap onder firma.
Geld wordt hier gebruikt als
A
B
C
D
betaalmiddel.
oppotmiddel.
rekeneenheid.
ruilmiddel.
23
Heer Speculant is lid van een kredietcoöperatie.
Zijn inlegsom bedraagt SRD 100,-. De aansprakelijkheid van de leden is beperkt tot hun inlegsom.
20
Lena zal gebruik maken van een kascheque
A om een schuld te betalen.
B om geld op te nemen van haar girorekening.
C om overtollig kasgeld te storten op haar
girorekening.
D om zich te legitimeren bij de uitbetaling van
een cheque.
De heer Speculant is lid van een coöperatieve
vereniging met
A
B
C
D
beperkte aansprakelijkheid.
gewijzigde aansprakelijkheid
uitgesloten aansprakelijkheid.
wettelijke aansprakelijkheid.
24
De raad van commissarissen van een N.V. is
belast met
A
B
C
D
de dagelijkse leiding.
het goedkeuren van de balans.
de toezicht en controle op de directie.
het vaststellen van de winstuitkering.
28
Een deskundige op vervoersgebied, die voor zijn
opdrachtgever de voordeligste wijze van vervoer
regelt, is de
A
B
C
D
cargadoor.
expediteur.
konvooiloper.
stuwadoor.
SOCIALE WETGEVING EN BELASTING
VERZEKERING
25
De werkgever is verplicht een regeling te treffen
voor de rusttijden van de werknemer gedurende
de werktijden.
29
Deze wet behoort tot de
Bij welke van de onderstaande verzekeringen
is de uitkering niet afhankelijk van een geleden
schade?
A
B
C
D
A
B
C
D
sociale beschermingswet - arbeidswet.
sociale beschermingswet - veiligheidswet.
sociale verzekeringswet - arbeidswet.
sociale verzekeringswet - veiligheidswet.
Brandverzekering
Gemengde verzekering
Inboedelverzekering
Transportverzekering
30
26
De compagnonsverzekering komen we tegen bij de
Loonbelasting wordt:
I
ingehouden door de werkgever.
II afgedragen door de werkgever aan de
Ontvanger der Directe Belastingen.
Ten aanzien van het bovenstaande kan gezegd
worden, dat
A
B
C
D
alleen I juist is.
alleen II juist is.
I en II beide juist zijn.
I en II beide onjuist zijn.
VERVOER
27
Bij welke van de onderstaande verzendmogelijkheden wordt een zoekgeraakte
postpakket vergoed?
A
B
C
D
Expreszending.
Niet-franco zending.
Verrekenpakket.
Waardepakket.
A
B
C
D
coöperatieve vereniging.
commanditaire vennootschap.
naamloze vennootschap.
vennootschap onder firma.
Download