Economie Macro-economie Micro

advertisement
Economie
Macro-economie
studie van de voortbrenging en verdeling van schaarse middelen en goederen
oικoς en νoµoς (de regels van het huis of huishoudkunde)
bij uitbreiding: niet alleen hoe het werkt, maar ook hoe bepaalde wenselijke situaties
kunnen bereikt worden
hoe de mens met schaarse middelen handelt om zijn behoeften te bevredigen
schaarste van goederen en productiemiddelen : beperkt beschikbaar ⇒ keuzen
onderzoek van de factoren die deze keuze bepalen, bijv. prijs
BEHOEFTEN
veelvuldig
CONFRONTATIE
MIDDELEN
schaars en nuttig
vaststelling van verschillende geaggregeerde grootheden in de volkshuishouding en
verklaring van de ontwikkeling van deze waarden
∗ nationaal inkomen
∗ werkgelegenheid
∗ betalingsbalans
∗ consumptie
∗ investeringen
∗ inflatie
∗ overheidsbestedingen
∗ conjunctuur
∗ ondernemersklimaat
∗ productiecapaciteit
∗ wisselkoersen
∗ rentevoet
inzicht verschaffen in toekomstige ontwikkelingen
KEUZEPROBLEEM
met gegeven middelen een maximale behoeftebevrediging bereiken
economisch principe
vooral de groei van het nationaal inkomen
Micro-economie
behoefte: aanvoelen van een tekort en streven om dit tekort te bevredigen
gedragingen van individuele economische agenten (gezinnen, bedrijven, ...)
• primaire of levensnoodzakelijke behoeften
• behoeften van immateriële aard
• collectieve of gemeenschappelijke behoeften
aanbod
• individuele behoeften
middel: schaarse (economische) goederen tov. vrije goederen
• consumptiegoederen: verbruiksgoederen/gebruiksgoederen
• investeringsgoederen: kapitaalgoederen/vlottende investeringsgoederen
ruimer: behoeftebevrediging van een land en zijn bewoners
duidt op welvaartsgroei:
∗ lonen stijgen
het gaat goed met de economie
∗ werkloosheid is laag
∗ bedrijven maken winst
vraag
∗ inzet van productiefactoren: arbeid, kapitaal, natuurlijke rijkdommen en ondernemerschap
∗ voortbrenging van goederen en diensten
∗ beloning voor productiefactoren: loon, rente, pacht, winst
∗ bestedingen van consumenten
∗ producenten (investeringen)
∗ overheid(sbestedingen)
∗ buitenland (export)
vraag en aanbod komen samen op de markt: prijsmechanisme ⇒ prijs
prijzen bepalen gedragingen (aankoop- en verkoopgedrag) van personen
prijselasticiteit van de vraag: getal dat aangeeft met hoeveel procent de gevraagde
hoeveelheid ve. goed verandert wanneer de prijs van dat goed met 1% verandert
Bedrijfseconomie
studie van de handel in goederen en diensten door ondernemingen
raakvlak tussen bedrijfskunde en economie
beeld van de financiële toestand van een bedrijf
1. interne bedrijfshuishouding: o.a. de financiële administratie:
∗ jaarrekening: balans, winst- en verliesrekening en eventueel
kasstroomoverzicht
∗ managementrapportage: ontwikkeling van het bedrijf op een aantal
kernpunten
sturen van het bedrijf, ontwikkelen van bedrijfsstrategie
2. relaties met de omgeving: stromen van geldmiddelen tussen bedrijven onderling:
bepaald door
∗ in-/verkoop: inkomende/uitgaande stromen van goederen/diensten
(transacties via banken en geldmarkt)
∗ middelen om het bedrijfsproces te financieren (kapitaalmarkt): uitgeven van
aandelen/obligaties; aangaan van leningen bij een bank/ander bedrijf
Download