Bescherming van de goederen van personen die onbekwaam zijn

advertisement
Bescherming van de goederen van personen die onbekwaam
zijn die te beheren (Voorlopig bewind)
Waaruit bestaat de maatregel?
Een voorlopige bewindvoerder wordt belast met het beheer van de
goederen van de te beschermen persoon.
Wie is de doelgroep?
Meerderjarigen die geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, niet in
staat zijn hun goederen te beheren als gevolg van hun
gezondheidstoestand.
Wie kent de maatregel toe?
De vrederechter van de verblijfplaats of, bij gebreke daaraan, van
de woonplaats van de te beschermen persoon.
Meer informatie?
Griffie van het bevoegde vredegerecht
http://suisse.juridat.be/cgi_adres/adrn.pl
Download