Informatie bewindvoerder vertegenwoordiging – persoon en/of

advertisement
VREDEGERECHT
van het kanton Herentals
Informatie bewindvoerder
vertegenwoordiging – persoon en/of goederen
1. Wat moet u onmiddellijk doen?
–
–
–
–
–
na het ontvangen van de beschikking waarin u wordt aangesteld als bewindvoerder, dient u binnen
de acht dagen uw opdracht te aanvaarden.
maak zo vlug mogelijk een afspraak bij de bank om rekeningen te openen voor het bewind
(zichtrekening en spaarrekening en eventueel zakgeldrekening).
Verwittig bij brief alle instanties waarvan de beschermde persoon inkomsten ontvangt (pensioen,
ziekenfonds,..) of waaraan de beschermde persoon moet betalen (verzorgingsinstelling,
nutsvoorzieningen, ...). Voeg een kopie bij van de beschikking waarin u werd aangesteld.
U dient binnen de maand na de aanvaarding een patrimoniumverslag in te leveren op de griffie
van het vredegerecht met de opgave van het patrimonium van de beschermde persoon. U dient bij
dit verslag kopie te voegen van het rekeninguittreksel van de stand van alle rekeningen bij de
aanvang van het bewind over de goederen.
Voor wat het bewind over de persoon betreft moet u eveneens binnen de maand een verslag van
de leefsituatie van de beschermde persoon invullen een neerleggen op de griffie. Daartoe wordt u
een invulformulier opgestuurd door de griffie van het vredegerecht. U kunt er ook een vragen. Het is
zeer aan te bevelen een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten als bewindvoerder.
2. Wat te doen tijdens het bewind?
–
–
–
–
–
–
–
u dient een duidelijk onderscheid te maken tussen het vermogen van de beschermde persoon
en uw eigen persoonlijk vermogen.
U kan alle rekeningen van de beschermde persoon betalen en de beschermde persoon geld ter
beschikking stellen binnen de marges die u zelf bepaalt.
U zal alle gelden en goederen beheren als een goed huisvader en zelf beslissen bij welke bank
u gaat of welke beleggingen u doet. Wel dient u steeds een defensief beleggingsprofiel met
behoud van kapitaal te hanteren.
U zal alle inkomsten uit roerende en onroerende goederen of sociale uitkeringen opeisen.
U dient een vereenvoudigde boekhouding te voeren met een overzicht van de inkomsten en
uitgaven. De boekhouding moet u ter beschikking houden maar moet niet bij het jaarverslag
worden gevoegd.
Jaarlijks, of op het tijdstip dat de vrederechter bepaalde, dient u een verslag over de goederen
en/of de persoon binnen te brengen op de griffie waarin u rekenschap geeft aan de
vrederechter, aan de beschermde persoon (als zijn gezondheidstoestand het toelaat dit te
vatten) en aan de eventueel aangestelde vertrouwenspersoon (het invulformulier wordt u door
de griffie overgemaakt, maar u kan ook een invulformulier bekomen op de griffie of terugvinden
op onze website).
U kan het initiatief nemen tot de verkoop van roerende of onroerende goederen.
–
–
–
Persoonlijke voorwerpen en souvenirs mogen nooit verkocht worden.
U kan de beschermde persoon vertegenwoordigen in alle rechtshandelingen en procedures
zowel als eiser als verweerder.
U kan de beschermde persoon vertegenwoordigen bij verkopen van onroerende goederen.
3. Waarvoor moet u aan de vrederechter toelating vragen?
Hier worden een aantal gevallen aangegeven waarbij, als bewindvoerder over de goederen,
voorafgaand, schriftelijk om toelating moet worden gevraagd bij de vrederechter (zie artikel 499/7
BW):
– om de verblijfplaats van de beschermde persoon te wijzigen.
– Om de rechten van de patiënt van de beschermde persoon uit te oefenen.
– Als u een procedure wil voeren met de beschermde persoon als eisende partij.
– Als u onroerende goederen wil aankopen of verkopen en roerende goederen verkopen.
Om een lening of een hypotheek aan te gaan.
– Om een schenking of een erfenis te aanvaarden.
Om gelden van de spaarrekening op te nemen tenzij binnen de grenzen in de beschikking
aangegeven.
Om gelden te beleggen (waarbij u steeds een defensief profiel moet aannemen met behoud
van kapitaal).
– Om een huurovereenkomst aan te gaan.
Voor wat de persoon betreft, worden hieronder een aantal gevallen aangegeven waarbij, als
bewindvoerder over de goederen, voorafgaand, schriftelijk om toelating moet worden gevraagd bij
de vrederechter (zie artikel 492/1 BW):
- keuze verblijfplaats.
- De patiëntenrechten
- Als eiser vertegenwoordigen bij rechtsplegingen
4. Wanneer eindigt het bewind?
–
–
–
door het overlijden van beschermde persoon.
Door een beschikking van de vrederechter die een einde stelt aan het bewind.
Bij het einde van het bewind dient de voorlopig bewindvoerder een eindverslag in te dienen met
daarbij, bij overlijden, een kopie van de overlijdensakte.
5. U twijfelt?
Neem gerust contact op met de griffie van het vredegerecht. Wij zijn alle werkdagen
uur en 12.30 uur en 13.30 uur en 16.00 uur beschikbaar.
Vredegerecht van het kanton Herentals
Belgiëlaan 29
2200 Herentals
Telefoon: 014/21.25.34
Fax: 014/23.28.80
E-mail: [email protected]
Url: www.vredegerechtherentals.be
tussen 8.30
Download