DEFINITIE `Sociale economie` volgens CollondSE (Collectieve

advertisement
DEFINITIE ‘Sociale economie’ volgens CollondSE (Collectieve ondersteuning voor de
Sociale Economie – voormalig VOSEC).
Waarden en voorwaarden: wie behoort tot de sociale economie?
Om te kunnen uitmaken of een bedrijf of initiatief zich tot de sociale economie kan rekenen, heeft VOSEC een
aantal waarden en voorwaarden geformuleerd. Deze waarden zijn essentieel, maar nooit voor de volle 100%
realiseerbaar. Het bedrijf moet zich echter wel engageren om zover mogelijk te gaan in de realisatie ervan. De
economische voorwaarden daarentegen zijn strikt van toepassing en kunnen gehanteerd worden als echte
economische en juridische criteria.
De basiswaarden
Creëren en behouden van werkgelegenheid.
De arbeidsmarktpositie voor mensen uit risicogroepen verbeteren: vrouwen, allochtonen,
arbeidsgehandicapten, langdurig werkzoekenden, laaggeschoolden en anderen.
Kansen geven aan mensen om zich via arbeid te integreren en te emanciperen.
Milieuvriendelijke productieprocessen en producten; integrale milieuzorg.
Hergebruik van goederen en grondstoffen.
Duurzame ontwikkeling.
Bewerkstelligen van meer eerlijke economische en sociale verhoudingen tussen het Noorden en het
Zuiden.
Ontwikkelen van diensten of producten die een wijk, een sociale categorie of een doelgroep ten goede
komen.
In dialoog treden met de lokale gemeenschap en de organisaties en ngo's actief op het werkterrein, door
netwerkvorming en samenwerking.
Streven naar een democratische besluitvorming; alle betrokkenen kansen geven op inspraak in het
beleid en beheer, en daartoe financiële en beleidsinformatie verspreiden en overlegstructuren opzetten
die de verschillen in kennis en macht verkleinen.
Maximale transparantie nastreven, onder meer inzake algemeen beleid, financiën en relaties.
Aandacht voor de kwaliteit van de externe relaties met leveranciers, klanten, verbruikers,
onderaannemers.
Aandacht voor de interne relaties: non-discriminatie, verbeteren van de kwaliteit van de arbeid, kansen
voor persoonlijke ontwikkeling en vorming, beperken van de verschillen inzake arbeidsvoorwaarden en
lonen, kennis en macht.
De economische voorwaarden
Er moeten goederen of diensten voortgebracht worden.
Dat moet ondernemingsgewijs gebeuren.
Het moet gaan om een zelfstandige economische entiteit die:
- continuïteit nastreeft;
- haar middelen en mensen zo efficiënt mogelijk inzet;
- zelf verantwoordelijk is voor de economische gevolgen van haar handelen;
- haar goederen of diensten aanbiedt op de markt waar klanten vrijwillig kiezen voor deze producent of
dienstverlener;
- de bereikte winst of financiële meerwaarde niet verheft tot doel op zich, maar als een middel blijft zien
om de maatschappelijke doelstellingen van de onderneming te realiseren;
- de uitkering van winsten in die optiek beperkt.
De juridische voorwaarden
De ondernemingen of initiatieven kunnen een veelheid van juridische vormen aannemen. Ze moeten wel
rechtspersoonlijkheid hebben, en zelf verantwoordelijk zijn voor hun economische resultaten. Ook het juridisch
statuut van de oprichter heeft geen belang. Dat kan een overheid zijn, maar zij moet het beheer van de
onderneming onbetwistbaar hebben overgedragen naar een zelfstandige entiteit.
Download