PowerPoint Presentation - Filozofická fakulta UK

advertisement
Juridisch vertalen
op nationaal en supranationaal niveau
doc. Mgr. Marketa Štefková, PhD
Filozofická fakulta UK
Bratislava
Recht en taal
„Law is a profession of words.“
(Mellinkoff, 1963)
taal neemt in het kader van wetten een centrale
positie in en wetten zonder taal zijn ondenkbaar
„Het enige domein waarin natuurlijke taal centraal
staat en waarin nog wordt vastgehouden aan
de illusie van dubbele pijl tussen definiendum
en definiens lijk dat van de juridische
wetenschappen.“ (Verkuyl, 2000)
Het dubbele gezicht van juridische termen :
benoemen van vaak
heel abstracte, ontastbare
normen en waarden van
de maatschappij
streven naar eenduidigheid, doorzichtigheid
en gemotiveerdheid
begrip
benaming (term)
(talige representatie
van het object)
object
(concreet/abstract)
term – inhoud van het concept afgebakend door
definitie met behulp van intrinsieke en
extrinsieke kenmerken
Complexheid van de conceptrelaties in het recht
abstracte normen en waarden
verschillen in rechtsystemen
binnen 1 taal
verschil van rechtsystemen
in de BT en DT
terminologie
van het supranationale
recht
BELGICKO

Arbitragehof
Hof van Cassatie
Hof van beroep

Rechtbank van
eerste aanleg

Arbeidshof
Rechtbank van
koophandel
Vredegerecht
Hof van Assisen

Arbeidsrechtbank
Politierechtbank
Súdnictvo SR
HOLANDSKO
 Raad van State
Hoge Raad der
Nederlanden
Gerechtshoven
Centrale raad van
beroep
College van Beroep voor het
Bedrijfsleven
Rechtbanken
sector:kanton (pred 2001 Kantongerecht), civil, strafrecht, bestuursrecht
Ústavný
súd
Najvyšší
súd
Krajský
súd
Okresný
súd
Conclusie
 kennis van de communicatieve situatie
 respect voor de ontvanger en de functie van
de vertaling in ontvangende context
 analyse van juridische begrippen en hun
relaties
 gebruik van parallelle teksten
 voorzichtig omgaan met equivalentie
 checken van gebruikte bronnen van
informatie - kennismanagement
BEDANKT VOOR
UW AANDACHT!
Marketa Štefková
[email protected]
Download