Vacature Jurist-juridisch medewerker_20161201

advertisement
Jurist/Juridischmedewerker
AlséénvandegrootstespelersopdewereldmarktlevertTelServ–sinds2000-diensteninmeerdan
145landenaanOperators(telecombedrijven),ResellersenMicropaymentbedrijven.Hierbijwordteen
snelleinternationalegroeigemaakt.DeproductlijnenvanTelServbestaatinhoofdgroepenuitDIDs,
Toll-Free,DomesticPremiumRate,SharedCostenMobielenummers.
Als TelServ zijn wij continu bezig om het niveau van onze service en de kwaliteit van onze
dienstverleningnaareennoghogerplantebrengen.
DejuridischeafdelingvanTelServhoudtzichbezigmetendraagtopproactievewijzezorgvooreen
goed verloop van de juridische zaken binnen de organisatie. Dit gebeurt onder andere in nauwe
samenwerking met het management. Voor TelServ is een correcte en juiste vastlegging van
voorwaarden van onze diensten met onze klanten en leveranciers van groot belang, als ook een
correcteinterpretatievandiversewet-enregelgeving.
Voordezeafdelingzijnwijopzoeknaareenenthousiaste,zelfstandigeenflexibeleteamplayerdieals
Jurist/JuridischMedewerker(m/v)binnendeorganisatieaandeslaggaat.Indezerolzaljetevenshet
aanspreekpuntzijnvoorenondersteuninggevenmetbetrekkingtotHR-gerelateerdezaken.
Functieomschrijving
Als Jurist/Juridisch Medewerker neem je de verantwoordelijkheid over de afhandeling van de
algemenejuridischezakenbinnendeorganisatie.Hierbijhoudjejevoornamelijkbezigmet:
-
beoordelen,aanpassenenopstellenvancontracten,documentenencorrespondentie,
communicerenmetwederpartijen,voornamelijkindeEngelsetaal,
adviserenvanhetmanagementenandereafdelingenopalgemeenjuridischgebied,
verstrekkenvaninformatieinzakejuridischekwestiesaanklanten,leveranciers,encollega’s,
verzamelen,beoordelenenregisterenvan(juridische)informatieinhetregistratiesysteem,
verstrekken van informatie, dossiers en documenten aan juristen, advocaten of derden bij
juridischeprocedures,
opstellenvanarbeidscontractenenverwerkenvanmutatiesinpersoneelsbestand,inplannen
en bijwonen van regelmatige te voeren functionerings- en beoordelingsgesprekken en
zorgdragenvoorverslagleggingdaarvan,
opstellen van vacatures en functieomschrijvingen en coördineren van werving en selectie,
bijwonenvansollicitatiegesprekken,
verstrekkenvaninformatieen/ofadviesaanmanagementencollega’sm.b.t.personeelszaken,
ondersteunenvanadvocaat/juristbijeventueleprocedures,
coördinerenvansubsidieaanvragen;hetvoerenvanadministratiebijtoegekendesubsidie.
Binnendezefunctiekrijgjetemakenkrijgenmetalleaspectenenafdelingenbinnenonzeorganisatie,
derhalveiseenoptimalesamenwerkingeenmust.
TelServB.V.,Printerweg18,3821ADAmersfoort
Gewensteopleidingencompetenties
-
HBO werk- en denkniveau (aantoonbaar of door ervaring verkregen) – juridisch/HR
georiënteerd,
3-5jaarwerkervaringbinnencommerciëleeninternationaleorganisatie(s),
3-5jaarervaringopjuridischeafdelingbijvoorkeurbinnenkleineorganisatie(s),
1-3jaarervaringmetHR-gerelateerdewerkzaamheden,
aantoonbareervaringofaffiniteitin/mettelecom,technieken/ofvergelijkbaar,
vloeiendinNederlandseenEngelsetaal,
proactief,
creatiefenoplossingsgericht,
communicatiefvaardig,
accuraat,
gedrevenengemotiveerd,
overtuigingskracht,
resultaatgerichtenvastberaden,
zelfstandigenverantwoordelijk,
positiefingesteldenoptimistisch.
Onsaanbod
-
een uitdagende, veelzijdige functie binnen een snelgroeiend bedrijf, met oog voor
(persoonlijke)ontwikkeling,
goedearbeidsvoorwaardenengroeimogelijkheden,
eenprettigewerksfeer,informeelenlaagdrempelig,
eenhechtesamenwerkingmetdeandereteamspelersbinnendeorganisatie.
Isjouwinteressegewekt?
Denkjijdatjijdekandidaatbentdiewijzoeken?Wiljedeeluitmakenvan(degroeivan)TelServen
meehelpen en -denken aan het verhogen van de servicegraad en de kwaliteit van onze
dienstverlening?
Stuur dan je curriculum vitae samen met een motivatie naar TelServ B.V., t.a.v. mw. K. Donders,
Printerweg18,3821ADAmersfoort.Ditkanookperemailnaar:[email protected].
Wiljeeerstmeerinformatieoverdeopenstaandevacatureofoveronsbedrijf,neemdancontactop
metK.Dondersop033-7440744.
TelServB.V.,Printerweg18,3821ADAmersfoort
Download