Vervanging notaris

advertisement
Het arrest van het Grondwettelijk Hof van 17 maart 2016 gaf een antwoord op een prejudiciële
vraag gesteld door het hof van beroep te Antwerpen. Dit arrest heeft de discussie beslecht die in
de rechtsleer was ontstaan of de onmogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen een
beslissing omtrent de vervanging van de notaris wel de grondwettelijke gelijkheidstoets
doorstond. In dit arrest oordeelt het Grondwettelijk Hof dat de uitsluiting van het recht op hoger
beroep tegen de beslissingen inzake de vervanging van de notaris geen schending uitmaakt van
het gelijkheidsbeginsel. Na te hebben benadrukt dat er geen absoluut recht is op hoger beroep
overweegt het Grondwettelijk Hof dat een redelijke verantwoording bestaat in deze beperking
van de rechtsmiddelen, met name de versnelling van de procedure van vereffening en verdeling.
Volgens het Grondwettelijk Hof zijn er ten slotte meer dan voldoende waarborgen die deze
beperking compenseren. Zo blijft een nieuw verzoek tot vervanging van de notaris mogelijk in de
toekomst op grond van nieuwe feiten en middelen. Ook indien de notaris de termijnen niet naleeft
kunnen de partijen alsnog vragen dat de rechter iedereen oproept met het oog op eventuele
vervanging. Ten slotte staat ook een dubbele aanleg open voor de partijen die zwarigheden
hebben geformuleerd tegen de staat van vereffening.
Download