Federale tegemoetkoming voor mensen met een handicap

advertisement
Federale tegemoetkoming voor mensen met een
handicap
Medimmigrant, mei 2014
MEDISCH PROBLEEM
NATIONALITEIT
PARTIJEN
BESLISSING WAARTEGEN BEROEP WERD
INGEDIEND
RECHTBANK
ARREST N°
DATUM
Handicap
Ivoorkust
K.Poirrez/France
Weigering tegemoetkoming voor gehandicapten want
geen Frans staatsburger
Europees Hof voor de Rechten
van de Mens
Arrêt n°40892/98
30/09/2003
Handicap
Macedonië
X/ l'Etat belge
Geen schending van de grondwet
Arbitragehof
Arrêt n°92/2004
19/05/2004
X/l'Etat belge
Prejudiciële vraag aan grondwettelijk hof. Schending
van art. 10 en 11 van de Grondwet, art. 14 van het
Europees Hof voor de Rechten van de Mens en art. 1
van het 1ste protocol als weigering van
tegemoetkoming voor gehandicapten aan een
vreemdeling die ingeschreven is in het
bevolkingsregister en legaal in België verblijft, met het
argument dat hij niet de Belgische nationaliteit heeft
en de voorwaarden voorzien door de wet niet vervult.
Handicap
Handicap (legaal verblijf)
Handicap
Handicap
USA
?
Rusland
Moldaaf
x/Belgische staat
X/Belgische staat
X/Belgische staat
Weigering federale tegemoetkoming voor
gehandicapten aan een vreemdeling die ingeschreven
is in het vreemdelingenregister met als enig argument
dat hij de nationaliteitsvoorwaarde niet vervult.
Weigering federale tegemoetkoming voor
gehandicapten aan een vreemdeling die ingeschreven
is in het vreemdelingenregister met beperkte duur.
Beroep tegen uitspraak arbeidsrechtbank Gent:
positief: wel federale tegemoetkoming voor
gehandicapten aan een vreemdeling die ingeschreven
is in het vreemdelingenregister.
Grondwettelijk Hof
Arbeidsrechtbank
Arbeidsrechtbank Turnhout
Arbeidshof Gent
Arrêt n°153/2007
Arrest n°5.882/96
Arrest 08/418/A
Arrest 2009/AG/288
12/12/2007
Handicap
Moldaaf
X/Belgische staat
X/Belgische staat
Prejudiciële vraag gesteld door de arbeidsrechtbank
van Mechelen
Beroep tegen uitspraak arbeidshof Gent: negatief:
Geen federale tegemoetkoming voor gehandicapten
aan een vreemdeling die ingeschreven is in het
vreemdelingenregister.
Grondwettelijk hof
Cassatieberoep tegen het
arrest van het arbeidshof van
15 september 2010:
3/2012
Arrest nr. S.
10.0190.N
Pos., schending van art. 14 EVRM (verbod
op discriminatie) want er moet naar de
persoonlijke situatie gekeken worden bv het
gaat om de adoptief zoon van een Frans
staatsburger, woonde al lang in Frankrijk,…
Neg. want geen tegemoetkoming voor een
vreemdeling ingeschreven in het
vreemdelingenregister
Pos. Het Hof oordeelt dat er een schending
is omdat de aanvrager het recht heeft zich
in België te vestigen en ingeschreven is in
het bevolkingsregister. Dus
tegemoetkoming toegekend aan een
vreemdeling ingeschreven in het
bevolkingsregister.
23/05/2007
Pos. De aanvrager heeft recht op een
tegemoetkoming voor gehandicapten, de
voorwaarde van nationaliteit is niet
conform art. 14 van het Europees Hof voor
de Rechten van de Mens. De rechtbank
veroordeelt de staat ook tot het betalen van
achterstallige bedragen.
04/06/2009
Pos. een vreemdeling met een
machtiging tot verblijf voor 1 jaar (met
mogelijkheid tot verlenging) ten onrechte
werd uitgesloten van het recht op
federale tegemoetkomingen voor
personen met een handicap.
15/09/2010
Handicap
Witrusland
RESULTAAT: POS/NEG
11/01/2012
15/10/2012
Neg. Vreemdelingen met een beperkt of
zelfs onbeperkt verblijfsrecht, die
ingeschreven zijn in het
vreemdelingenregister, hebben volgens het
Arbeidshof van Gent géén recht op een
federale tegemoetkoming voor personen
met een handicap.
Neg.Het GrondwettelijkHof blijft bij zijn
standpunt van 2007 (zie hierboven) toen
het oordeelde dat er wel schending was
voor de personen in het bevolkingsregister,
maar niet voor de personen in het
vreemdelingenregister omdat hun band
met België niet voldoende sterk is.
Neg. De rechter verwijst in zijn beslissing
naar de arresten van het grondwettelijk hof:
het arrest 3/2012 van 11 januari 2012, het
arrest 108/2012 van 9 augustus 2012 en het
arrest 114/2012 van 4 oktober 2012 en
concludeert dat er geen aanleiding is om
een nieuwe prejudiciële vraag te stellen aan
het Grondwettelijk hof. De rechter gaat niet
in op de inhoud van de situatie
Handicap
Mauritanië
X/Belgische staat
Prejudiciële vraag gesteld door de Arbeidsrechtbank
van Luik nl. schendt artikel 4 van de wet betreffende
tegemoetkomingen aan personen met een handicap
de artikelen 10,11 en 191 GW + artikel 28, lid 2
Kwalificatierichtlijn.
Personen die machtiging tot verblijf hebben gekregen
op grond van artikel 9ter Vreemdelingenwet worden
uitgesloten van voordeel van tegemoetkomingen aan
personen met een handicap in tegenstelling tot
vluchtelingen.
Grondwettelijk hof
Arrest Nr. 124/2013
26/09/2013
Prejudiciële vraag overgemaakt aan Hof van
Justitie, zitting voorzien op 24/06/2014.
Download