Omzendbrief

advertisement
Omzendbrief
gez
dio110407
11 april 2011
gericht aan alle diensten beschermd wonen, geïntegreerd wonen, DIO
Vragen naar:
Telefoon:
E-mail:
Bijlage(n):
Kurt Asselman, Julie Brackx
02/225 85 67
[email protected]
Verzamelen gegevens met betrekking tot de gezinssamenstelling van de
gebruikers beschermd wonen, geïntegreerd wonen, DIO
Geachte,
Naar aanleiding van het pilootproject DIO en het ontstaan van een nieuwe ambulante woonvorm
kwam vanuit een aantal ambulante diensten de opmerkingen dat voor een aantal gebruikers
onduidelijkheid was ontstaan met betrekking tot de categorie van hun inkomensvervangende
tegemoetkoming.
Met deze omzendbrief willen we u meer duidelijkheid bieden omtrent deze tegemoetkomingen en u
vragen om indien er zich hieromtrent dergelijke problemen voordoen dit te melden aan het VAPH, via
bovenstaande contactgegevens en dit voor 1 mei 2011.
1 Inkomensvervangende tegemoetkoming
Een inkomensvervangende tegemoetkoming is een tegemoetkoming die men ontvangt indien men
omwille van zijn handicap minder verdient dan een derde van wat een persoon zonder handicap op de
arbeidsmarkt kan verdienen. Afhankelijk van de samenstelling van het gezin kan men onder drie
verschillende categorieën vallen. de berekening van de tegemoetkoming wordt er rekening gehouden
met de inkomsten van de persoon met een handicap, alsook van de persoon met wie de persoon met
een handicap een huishouden vormt.
De verschillende categorieën van de IVT of inkomensvervangende tegemoetkoming worden als volgt
onderverdeeld:
* CAT A: Voor personen met een handicap die samen wonen met familieleden (bloed-of aanverwanten
tot de 1ste-2de of derde graad)
* CAT B: Voor personen met een handicap die alleen wonen of wonen in een voorziening voor
personen met een handicap
* CAT C: u woont samen met een partner (huwelijk of samenwonen) die zelf geen
inkomensvervangende tegemoetkoming ontvangt
Opgelet: Er kan per huishouden slechts één persoon zijn die het bedrag van de inkomensvervangende
tegemoetkoming categorie C geniet. Als 2 personen met een handicap in een huishouden tot
categorie C behoren, zal elk van hen het bedrag ontvangen dat overeenstemt met categorie B.
dio110407
1
2 Situering
Naar aanleiding van het pilootproject diensten inclusieve ondersteuning kregen wij van een aantal
voorzieningen via de infosessies bezorgdheid te horen vanuit de gebruikers omtrent de eventuele
aanpassing van de tegemoetkoming van de gebruikers. Er deden zich een aantal situaties voor waarin
gebruikers die in een groepswoning verbleven in functie van de zorgvorm beschermd wonen,
geïntegreerd wonen of DIO verkeerdelijk in categorie van de samenwonenden werden geplaatst Dit
heeft financiële consequenties voor de gebruikers en is in tegenspraak met de reglementering van de
FOD sociale zekerheid. Met FOD sociale zekerheid werd in het kader hiervan reeds contact
opgenomen en zij verzekerden ons dat het geenszins de bedoeling is dat mensen die van een
groepswoning gebruik maken of van een residentiele voorziening naar een groepswoning verhuizen in
een andere categorie terecht zouden komen. Waarschijnlijk zijn dergelijke situaties gestoeld op
misverstanden die dan ook zo snel mogelijk moeten recht gezet worden ten voordele van de
gebruikers.
3 Wat verwachten wij van u?
Daarom vragen wij u om mocht u zeer concrete situaties hebben waarin verkeerdelijk de gebruiker in
een andere categorie werd geplaatst die te melden aan het VAPH via bovenstaande contactgegevens.
Met deze omzendbrief willen we geenszins het idee creëren dat er systematisch verkeerde
tegemoetkomingen toegekend worden. Deze situaties kwamen zeer uitzonderlijk voor.
Met deze omzendbrief willen we vooral:
- nog betere afspraken maken met het FOD sociale zekerheid
- vermijden dat er zich nog dergelijke situaties zouden voordoen
- u er op attent maken dat u, indien u voor één van uw gebruikers moeilijkheden ondervindt, u steeds
contact kunt opnemen met het VAPH voor meer duidelijkheid via bovenstaande contactgegevens
Met vriendelijke groeten,
Laurent Bursens
Administrateur-generaal
dio110407
2
Download