icon-edit Attest Vermoeden van Handicap MDT

advertisement
vzw Dienst
Ondersteuningsplan Oost-Vlaanderen
Proeftuinstraat 84A, 9000 Gent |  0473 73 87 68 |  [email protected] | www.dop-ovl.be
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
ATTEST VERMOEDEN VAN HANDICAP MDT
Ondergetekende, ........................................................................................ , verklaart dat:
het multidisciplinair team (MDT) voldoende aanwijzingen heeft om bij
Naam en voornaam:
.........................................................................................................
Adres:
.........................................................................................................
.........................................................................................................
een handicap1 te vermoeden zoals omschreven in art. 2 van het decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van
het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap.
Datum: ...... / ...... / ..........
Handtekening:
Naam en voornaam:
.........................................................................................................
Naam MDT:
.........................................................................................................
Functie binnen het MDT: .........................................................................................................
1
Definitie handicap: Elk langdurig en belangrijk participatieprobleem van een persoon dat te wijten is aan het samenspel tussen
functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard, beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten en
persoonlijke en externe factoren
1/1
Download