PowerPoint-presentatie

advertisement
Ouderavond St. Omega
Kennismaking met de WLZ
Regina van der Meij en Janneke
Vonk
19-4-2016
Programma
•
•
•
•
•
•
•
WLZ, Zvw, Wmo, Jeugdwet
De verschillende leveringsvormen: VPT, PGB, MPT
De uitzonderingscategorieën: extra toeslagen
Meerzorg
Logeren en deeltijdwonen
Contactgegevens
Vragen
Welk domein (1)?
• Wet Langdurige Zorg (WLZ): cliënt heeft permanent toezicht
nodig, of 24 uur per dag zorg dichtbij
- indicatiestelling door het CIZ
- indicatie is levenslang geldig
- indicatie in de vorm van een zorgprofiel
- landelijke regeling met aanspraken op verblijf en zorg
- gericht op opname in instelling, maar zorg thuis is onder
voorwaarden mogelijk
• Zorgverzekeringswet (Zvw): basisverzekering en eventueel
aanvullende zorgverzekering
- bijvoorbeeld wijkverpleging en Intensieve Kind Zorg (IKZ)
- indicatiestelling door wijkverpleegkundige of sociaal wijkteam
- vergoedingen en contractering volgens de polisvoorwaarden
3
Welk domein (2)?
• Wmo: de gemeente bepaalt en betaalt woningaanpassingen,
hulpmiddelen, vervoer, logeeropvang. Soms huishoudelijke hulp
en maaltijdvoorziening
- indicatiestelling door de eigen gemeente. Er ontstaan dus
steeds meer verschillen tussen gemeentes!
- cliënten wonen in een eigen woning of bij de ouders
• Jeugdwet: zorg en begeleiding voor kinderen tot de 18e
verjaardag
voor: kinderen met een psychiatrische stoornis, lichamelijke
handicap en/of een lichte verstandelijke handicap (3VG, LVG 15)
- uitgevoerd door de gemeente
Meestal zijn combinaties van zorg uit verschillende domeinen
tegelijkertijd niet mogelijk!
4
Leveringsvormen
• Per zorgprofiel is het tarief voor alle leveringsvormen (PGB, VPT,
MPT) hetzelfde. Voorbeeld:
ZP 8VG = € 1234 per week, zowel voor PGB als zorg in natura
ZP 5VG = € 1161 per week, zowel voor PGB als zorg in natura
• Zie ook brochure van Zorginstituut Nederland Hoe wilt u uw
zorg in 2016 geleverd hebben in de Wet langdurige zorg?
5
Leveringsvormen (VPT)
• Volledig Pakket Thuis (VPT): het regulier geïndiceerde ZZP zonder
verblijf, maar inclusief HV en maaltijden
- alle zorg geleverd door 1 zorgaanbieder
- behandeling via de WLZ als de behandeling te maken heeft met de
handicap
- huisarts blijft eindverantwoordelijk; eigen tandarts
- woningaanpassingen en vervoer via de WMO
- voor cliënten vanaf 18 jaar: eigen bijdrage is intramuraal, lage variant
6
Leveringsvormen (PGB)
• Persoonsgebonden Budget (PGB)
- meerdere zorgaanbieders mogelijk
- meerdere zorgverleners voor dezelfde functie mogelijk
- zorgaanbieders hoeven geen contract met een zorgkantoor te
hebben
• Geen PGB mogelijk op zorgprofielen LVG 3, 4, 5 en SGLVG
• PGB uurtarieven
• Combinatie van VPT en PGB is mogelijk als zorgprofiel in VPT loopt en
BGGRP in PGB
7
Leveringsvormen (MPT)
• Modulair Pakket Thuis (MPT): combinatie van extramurale functies uit
het ZZP, naar wens en zorgbehoefte van de cliënt
- Functies: PV, VP, begeleiding, behandeling, logeren/tijdelijk verblijf
- Zorg geleverd door één of door meerdere aanbieders
- Combinatie met functies in PGB is mogelijk
- Voorwaarde: zorg thuis moet verantwoord en betaalbaar zijn
- Huisarts is eindverantwoordelijk
- Woningaanpassingen en vervoer via de WMO
- Voor cliënten vanaf 18 jaar: eigen bijdrage is intramuraal, lage variant
8
Toeslagen en uitzonderingen
• Voor behandeling (BHIND en/of BHGRP)
• Voor beademing (invasief en non-invasief)
• Regeling Extra Kosten Thuis (EKT): uitloop tot 125% voor:
- cliënten tot 23 jaar die thuis wonen
- cliënten met thuiswonende kinderen tot 18 jaar
- cliënten die thuis willen blijven wonen voor studie of betaald werk.
Voorwaarde: indicatie op somatische of LG-grondslag
• Overbruggingszorg met een urgente status op de wachtlijst
• Palliatief terminale zorg: levensverwachting korter dan 3 maanden
volgens arts
• Combinatie of stapeling van toeslagen is meestal niet mogelijk
• Geen EKT als een cliënt woont in een kleinschalige woonvorm
9
Meerzorg
• Doel van meerzorg: meer uren zorg leveren. Meerzorg is niet bedoeld
om een financieel tekort aan te vullen.
• Meerzorg aanvragen kan voor de zorgprofielen:
5VG, 7VG, 8VG; 4LVG, 5LVG, 1SGLVG; ZG3auditief, ZG5visueel; 5LG,
6LG, 7LG; 7VV, 8VV; 6GGB, 7GGZB
• Meerzorg mag voor alle leveringsvormen: thuis (PGB, MPT) en
intramuraal en VPT, maar niet in de overbruggingsperiode
• Zie voor de voorwaarden en de aanvraagformulieren de website van
het Zorgkantoor
https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/zorgaanbieders/zorginkoop/
Paginas/meerzorg.aspx
• Minimaal 25% meer uren zorg nodig dan beschikbaar is in het
geïndiceerde zorgprofiel
10
Logeren en deeltijdwonen
• Doel van logeren: ontlasten van de mantelzorgers
• In 2016 maximaal 156 etmalen per jaar
• Etmalen opsparen en logeren in een aaneengesloten periode mag
(bijv. vakantieopvang)
• Logeren kan alleen in natura als ook alle andere zorg in natura wordt
geleverd
• Wie voor een andere functie een PGB heeft, moet dus ook het
logeerverblijf uit het PGB betalen!
11
Contact
• Zorgkantoor Zilveren Kruis, team Zorgtoewijzing
Tel. 038 4567 899 van 8.00-17.00 uur op werkdagen (ma-vr)
[email protected]
• Cliëntondersteuners:
Regien Langenbach (zorg in natura)
Regina van der Meij (zorg in natura)
Janneke Vonk (PGB)
Corrie van den Broek (PGB)
[email protected]
12
Vragen
13
Bedankt voor uw aandacht
Download