Elst PGB Mantelzorgcafé.

advertisement
Steunpunt mantelzorg Elst
Erica van Schijndel
13 maart 2017


Wat is een persoonsgebonden budget (PGB)
PGB binnen verschillende wetten met hun
voorwaarden en eisen
◦ Tot welke doelgroep behoort u
◦ Welke zorg hebt u nodig

Waar moet u op letten

Trekkingsrecht Sociale Verzekerings Bank SVB




Een budget op uw naam waarmee u zelf
bepaalde hulpmiddelen (zoals een rolstoel)
kunt inkopen, zorgverleners kunt kiezen en
zorg kan regelen
Hiermee maakt u zelf afspraken over de zorg
die zij u geven, op uw tijd, op de door u
gewenste plek, op uw manier.
Er zijn voorwaarden en uitsluitcriteria
U heeft rechten en plichten

Lichamelijke problemen
◦ Motorisch, hart, hersenen


Verstandelijke beperking
Zintuiglijke beperking
◦ Doofheid, blind of slechtziend

Geheugenproblemen
◦ dementerend

Psychische problemen
◦ Welzijn en gedrag
Centraal staat:
 Mensen zorgen voor zichzelf
 Mensen zorgen voor anderen
 Algemene voorzieningen
 Maatwerkvoorziening
◦ Beschikking of besluit en of het in PGB kan

U heeft recht op onafhankelijke
clientondersteuning


Huishoudelijke Hulp
Begeleiding (in zelfredzaamheid & participatie)
◦ ondersteunen dagelijkse taken (opstaan, eten,
medicijnen)
◦ leren structureren van de dag (planning en overzicht)
◦ ondersteuning bij het aangaan van contacten en bij
onverwachte (stress) momenten
◦ aanleren van vaardigheden om zelfstandig te
wonen/leven



Persoonlijke verzorging
Verpleging
Respijtzorg
◦ Dagopvang of logeeropvang


Jeugdwet (gemeente)
Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO
(gemeente)
◦ Ook vervoer (hulpmiddelen) en woningaanpassing

Wet Langdurige Zorg WLZ (zorgkantoor)

Zorgverzekeringswet ZvW





Melding
Aanleveren persoonlijk plan en budgetplan
Onderzoek (mogelijk “keukentafelgesprek”)
Verslag
Aanvraag maatwerkvoorziening
◦
◦
◦
◦

Huishoudelijke hulp
Vervoer of hulpmiddel
Begeleiding
Kortdurend verblijf
Beschikking

Aanvraag via wijkverpleegkundige niveau 5
◦ Lijfsgebonden zorg zoals wassen, kleden,
medicatie, toiletgang, verpleging




U maakt een budgetplan maakt en moet in
staat zijn om het pgb zelf te beheren
Aangeven wie de zorgverleners worden
Zorg moet langer dan 1 jaar noodzakelijk zijn
(uitzondering terminale zorg)
Combinatie van zorg-in-natura (ZIN) en PGB
is mogelijk
24 uurs zorg nabijheid en toezicht: levenslang
en levensbreed middels een Zorgprofiel

CIZ vermeldt PGB informatief, Zorgkantoor
beslist of PGB verstrekt wordt.
persoonsgegevens en budgetplan
persoonlijk plan (niet verplicht)
Wie heeft regie (soms gewaarborgde hulp nodig)
Na goedkeuring moet u een zorgovereenkomst met
de zorgverlener opmaken en een zorgbeschrijving
◦ Dit bij zorgkantoor aanleveren.
◦ Die sturen het naar de SVB
◦
◦
◦
◦
Elke wet heeft eigen regels en deze staan
beschreven.
Voorbeelden zijn:
 Als er een betere oplossing via zorg in natura
mogelijk is
 Ondersteuning bij vrijetijdsbesteding en sport
 Van en naar een instantie gaan
 Ontspannende activiteiten
 Oppas
 Administratie
 …………

“Ontmoedigingsbeleid” gemeente

Lager uurtarief
◦ Let op maximum

Het zijn voor de zorgverlener inkomsten
◦ Bij belastingdienst “inkomsten uit overige
verdiensten”

Let op toeslagen die u reeds ontvangt

Bij WLZ
◦
◦
◦
◦

1,5 % van het netto PGB
Minimaal € 250 en maximaal €1250 per jaar
Niet verantwoorden!
Feestdagenuitkering
Bij Gemeente
◦ Beleidsvrijheid

Bij Zorgverzekeraar
◦ Geen vrij verantwoordbaarbedrag of extra’s

WMO: vrij invulbaar door gemeenten

Jeugdwet: alleen bij woningaanpassing

ZvW: geen eigen bijdrage en geen eigen risico

WLZ: Eigen bijdrage via CAK op basis van
intramurale zorg minus aftrek € 136,00






Verplicht voor WMO, Jeugdwet en WLZ
Mag voor ZvW
Of het zorgkantoor of de gemeente keuren de
overeenkomsten goed
Daarna kan budgethouder de SVB een
betaalopdracht geven middels urenbriefje,
factuur of vast maandbedrag
SVB betaalt de zorgverlener uit
Besteding pgb is te volgen via “mijn pgb” op
svb.nl
Download