Achtergrondinformatie C030 en D070 C030

advertisement
Achtergrondinformatie C030 en D070
C030:Uitleg over het gemeentelijk persoonsgebonden budget, voor huishoudelijke hulp
en voorzieningen zoals een rolstoel, op de website van de gemeente waar u woont. Zie
hieronder: Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015).
D070:Iedereen is verzekerd voor zorg die nodig is bij onder meer langdurige ziekte,
handicap of ouderdom. Dit loopt via Wet Langdurige Zorg (WLZ). Het CIZ bepaalt of
iemand recht heeft op zorg uit de WLZ.
Wet MO 2015:
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor een belangrijk deel van
de ondersteuning aan mensen zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Het
gaat om lichtere vormen van zorg en ondersteuning.
Gemeentelijk persoonsgebonden budget
De gemeente kan onder voorwaarden een persoonsgebonden budget (pgb) verstrekken.
Met een pgb kan iemand zelf ondersteuning inkopen. De Sociale Verzekeringsbank
betaalt rechtstreeks aan de zorgaanbieder, namens de gemeente. Gemeenten mogen
voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. De eigen bijdrage is
afhankelijk van de leeftijd, het inkomen en het vermogen van de cliënt en diens partner.
Het CAK int de eigen bijdrage.
Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015, geldt een
overgangsregeling.
Wet LZ:
De WLZ is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig
hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen met ernstige dementie, om mensen met
een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking en om mensen met een
ernstige psychische stoornis.
Persoonsgebonden budget
Cliënten hebben de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis. Maar alleen als de
zorg thuis verantwoord is. De kosten mogen niet hoger zijn dan opname in een instelling.
Wil de cliënt zorg thuis ontvangen? Dan heeft de cliënt de keuze tussen het
persoonsgebonden budget (pgb), het volledige pakket thuis (vpt) of een modulair pakket
thuis (mpt). Een mpt krijgt de cliënt als die niet het volledige zorgaanbod van een
instelling nodig heeft of de zorg niet geheel zelf via een pgb wil organiseren. Het mpt
combineert zorg door een instelling met een pgb.
Er komen strengere eisen voor het persoonsgebonden budget (pgb) en het volledige
pakket thuis (vpt). Dit helpt om ervoor te zorgen dat de zorg buiten de instelling
verantwoord is.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) bepaalt of iemand recht heeft op zorg uit de
WLZ.
Voor mensen met een indicatie voor AWBZ-zorg die doorloopt in 2015, geldt een
overgangsregeling.’
Download