Summersymposium NVAG-VAGZ

advertisement
Summersymposium 9 juni 2016
Theo Trompetter
Toegang tot de Wmo goed geregeld?
Disclosure
Geen (potentiële) belangenverstrengeling
Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties:
GEEN….
Sponsoring of onderzoeksgeld
Honorarium of andere (financiële) vergoeding
Aandeelhouder
Geen andere relatie
Programma hoofdthema’s
Wmo 2015 / Wlz:
•  Procedure Wmo 2015 volgens de wet;
•  Afstemming Wlz;
•  Persoonsgebonden budget;
•  Gebruikelijke zorg;
•  Mantelzorg;
•  Knelpunten;
Wmo 2015
Hulp bij het huishouden.
Centrale Raad van Beroep heeft 18 mei jl.
3 cruciale uitspraken gedaan.
ECLI:NL:CRVB:2016:1402
ECLI:NL:CRVB:2016:1403
ECLI:NL:CRVB:2016:1404.
Hulp bij het huishouden.
Is geen algemene voorziening
Behoort tot taak Wmo
Is maatwerk, altijd individueel onderzoek nodig
Budgetten Wmo niet volledig gebruikt.
Veel gemeenten houden geld over
Betreft niet zozeer hulp bij het huishouden
Prima!
Transitie is succesvol
(Tenzij categoraal is gekort)
Wmo nieuwe procedure
Contact
Het Gesprek
oplossing?
individuele voorziening?
Aanvraag Wmo
Onderzoek, beoordeling en medisch advies
Beschikking
Gesprek aan de keukentafel
Zorgvuldig onderzoek
Goede analyse
Breed kijken
Samen zoeken naar oplossingen
Gesprek aan de keukentafel
Is niet bedoeld om mensen tekort te doen
Houding gemeente “nee, tenzij…”’
Behoort te zijn “ja, mits…”
Individueel maatwerk
Gesprek aan de keukentafel
Individueel maatwerk
Nb cliëntondersteuning
Betekent ook goede voorlichting,
is inclusief proefberekening eigen bijdrage
die later definitief wordt vastgesteld door CAK
Medische gegevens
Verzamelen en bewaren medische gegevens
in het sociale domein
is een serieus en sterk onderschat probleem.
Infrastructuur echter reeds beschikbaar:
gemeente én medisch adviseur
Persoonsgebonden budget 1.
Regels: (art. 2.3.6 Wmo 2015)
• 
Indien cliënt wenst verstrekken, indien:
• 
Eigen kracht voldoende voor adequate waardering belangen
enz.
• 
Gemotiveerd PGB wenst
• 
Gewaarborgd is dat diensten enz. veilig doeltreffend en
cliëntgericht verstrekt worden.
…..
Persoonsgebonden budget 2.
…..
• 
Bij beoordeling kwaliteit wegen of er geschiktheid is voor het
doel waarvoor gegeven;
• 
Bij verordening bepalingen over tarief voor PGB door iemand
uit sociaal netwerk;
Weigeren
• 
bij hogere kosten dan bij ZIN;
• 
Bij eerder opgetreden onregelmatigheden;
• 
Een PGB is geen subsidie.
Persoongebonden budget 3.
Centrale vraag
Wie voert de regie ?
Niet monetariseren van de zorg
Persoonsgebonden budget 4.
Uitgangspunt:
het PGB moet de eigen regie bevorderen.
Wie geen eigen regie kan voeren (door handicap of leeftijd) en
waarbij dat niet overgenomen kan worden op een gelijksoortige
manier als wanneer iemand zelf eigen regie voert:
GEEN PGB !
Persoonsgebonden budget 5.
Het is ongewenst dat de zorgaanbieder tevens de
budgetbeheerder is.
Budgetbeheerder moet een contract aangaan met zorgaanbieder.
Budgetbeheerder moet de kwaliteit van de zorgaanbieder
beoordelen.
Moet (dus) niet in één persoon/instantie zitten.
Persoonsgebonden budget 6.
PGB tarief voor begeleiding door “niet professionals” vaak rond 20
euro.
Pgb tarief HH aansluiten bij het tarief particuliere hulp bij het
huishouden
Persoonsgebonden budget 7.
Controle SVB maakt controle gemeente niet onnodig!
Gebruikelijke zorg
Gebruikelijke zorg HH is afdwingbaar
Gebruikelijke zorg begeleiding:
AWBZ hanteerde 2 criteria:
1. eerste drie maanden moet je zelf doen, daarna
niet afdwingbaar.
2. bovengebruikelijke zorg.
Gemeenten zoeken naar een grens waaronder
begeleiding gebruikelijke zorg is.
Mantelzorg 1.
Art. 2.3.2:
Het college onderzoekt:
d. Mogelijkheden om met mantelzorg of hulp van
andere personen uit sociale netwerk…….
Art. 2.3.5:
Het college beslist tot … maatwerkvoorziening……..
voor zover de cliënt deze beperkingen niet met behulp
van……… mantelzorg……… kan verminderen of
wegnemen.
Mantelzorg 2.
Mantelzorg is NIET afdwingbaar maar:
. Regelgeving is duidelijk;
. Jurisprudentie zal moeten leren waar de
grens ligt;
. Zorg steeds voor een sterke onderbouwing;
. Wmo is: MAATWERK(VOORZIENING) !
Hulp vanuit eigen sociale netwerk
Gebruikelijke zorg
Bovengebruikelijke zorg
Niet-gebruikelijke zorg
Mantelzorg
Vrijwilliger / niet-professional / informeel netwerk
Wet langdurige zorg.
Wet langdurige zorg 1.
Grens tussen Wmo 2015 en Wlz (art. 2.3.5 lid 6
Wmo 2015:
Het college kan een maatwerkvoorziening
weigeren indien:
1. cliënt indicatie Wlz heeft (“aanspraak op”)
2. cliënt weigert mee te werken aan verkrijgen
van een besluit dienaangaande.
Wet langdurige zorg 2.
Wlz is:
• 
Opvolger van de AWBZ;
• 
Is dus weer een volksverzekering;
• 
Heeft maar één taak: verblijf/opname;
• 
Maar: je mag ook zelfstandig blijven wonen met zorg van de
Wlz;
• 
Woon je zelfstandig met een Wlz-indicatie dan is er GEEN
taak voor de gemeente;
• 
Echter: overgangsrecht t/m 2017!
Wet langdurige zorg 3.
• 
Je komt voor de Wlz in aanmerking als:
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
je voortdurend toezicht nodig hebt;
of als je 24 uur zorg in de nabijheid nodig hebt.
Je kunt een Wlz-indicatie in natura opnemen (opname) of
Een volledig pakket thuis ontvangen;
Een modulair pakket ontvangen
Een deels modulair pakket en deels een pgb ontvangen;
Een pgb ontvangen.
Voor het pgb gelden dezelfde regels als in de Wmo!
Wet langdurige zorg 4.
Artikel 2.3.5 lid 6 Wmo is helder: College kan
maatwerkvoorziening weigeren als iemand een Wlzindicatie heeft of niet mee wil werken aan het aanvragen van
een Wlz-indicatie.
Maar Wlz regelt enkele onderdelen niet:
• 
Collectief vervoer;
• 
Bruikleenauto.
Dat maakt die voorzieningen niet tot Wmo-voorzieningen.
Wet langdurige zorg 5.
Want: regelgeving is helder:
(art. 3.1.2 Besluit langdurige zorg, Stb. 520 )
Individueel gebruik van mobiliteitshulpmiddelen voor verplaatsen:
a. 
In en rond instelling of woning tbv behoud/verbeteren
zelfredzaamheid;
b. 
In lokale omgeving tbv aangaan of onderhouden van sociale
contacten.
Wet langdurige zorg 6.
Het CIZ indiceert de Wlz-toelating;
Moet altijd de betrokken persoon in persoon zien;
Mag bij de indicaties GEEN rekening houden met eigen oplossingen
zoals uit mantelzorg en/of andere vormen van eigen kracht.
Maar: heeft duidelijk een ontmoedigingsbeleid.
NB medisch adviseur Wmo
Wet langdurige zorg 7.
Knelpunten zijn hierdoor:
- dat mensen die onder de AWBZ Begeleiding hadden door
herindicatie in een geheel nieuwe situatie verzeilen
- dat mensen ‘gevangen’ raken in de Wlz
- ook als geen zorg wordt afgenomen geldt tóch de eigen
bijdrage…
- Wlz is nog geen maatwerk, maar zou dat wel moeten zijn
Knelpunten
Wmo consulent is en niet ‘omschreven’ taak / beroep
Medisch te ruim
Het Gesprek is geen indicatie-instrument
Onafhankelijk medisch adviseur niet goed en onvoldoende ingezet
Sociaal te krap / te kort door de bocht
Onvoldoende maatwerk
Bijdrage oplossingen
Betere monitoring / benchmark
Omschrijving taken Wmo consulent (met competenties)
Wetenschappelijk onderzoek naar al dan niet terechte toekenningen
en afwijzingen (mate van vals positieven en vals negatieven)
Vastleggen rol en taken medisch adviseur
(incl. hoeder medisch dossier en afstemming behandelsector)
Tot slot
Het is geen wonder dat er nog veel verkeerd gaat,
Het is wel een wonder dat er zoveel goed gaat.
DANK VOOR UW AANDACHT
EN PARTICIPATIE
Trompetter & Partners
sociaal-medische expertise
088 – 321 01 99
www.tpsme.nl
Theo Trompetter
Download