Rijksoverheid presentatie

advertisement
Hervorming
langdurige zorg
Kennissessie Gemeenten en
Zorg & Welzijn
Ondersteuning en zorg gaat over mensen
2
Waarom hervorming langdurige zorg?
1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2. Meer voor elkaar zorgen
3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg
3
Visie op langdurige ondersteuning en zorg
Uitgangspunten:
1. Uitgaan van wat mensen wel kunnen
2. Eerst kijken naar eigen mogelijkheden
3. Voor wie niet meer zelfredzaam kan zijn, is er altijd
ondersteuning of zorg
4. De meest kwetsbaren hebben recht op zorg met verblijf in een
instelling
4
5
Overgangsrecht cliënten
Wlz
•
Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht
op verblijf in een instelling.
Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen:
•
Hoog ZZP toegang tot Wlz
•
Laag ZZP, op 1 januari 2016 kiezen:
- thuis blijven wonen (Wmo en Zvw)
- Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz)
Extramurale functies= overgangsrechtrecht Zvw en Wmo.
Uitzondering groep mensen die intensief zorg en toezicht nabij nodig hebben.
Die kunnen kiezen, krijgen begin oktober een brief hierover.
Wmo
•
Mensen hebben in 2015 recht op ondersteuning zoals beschreven in indicatie (welke
ondersteuning, hoeveel en tot wanneer). Voor PGB en ZIN.
Overgangsrecht cliënten
Zvw
•
•
Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1
januari zorg van dezelfde aanbieder.
PGB overgangsrecht 1 jaar.
Jeugd
In 2015 recht op ondersteuning, tenzij indicatie eerder afloopt. Zelfde aanbieder, tenzij
Implementatie
1.
2.
3.
4.
8
Werkafspraken HLZ met
coalitie partijen
Cockpit overleg en
Bestuurlijk overleg
Monitoring
Communicatie
Vraagstukken:
1) continuïteit ondersteuning
en zorg
2) herstructurering vastgoed
3) arbeidsmarkt
4) informatievoorziening
5) administratieve lasten
6) zorgvernieuwing
2 soorten regionaal overleg
Ondersteund door secretarissen
1.
samenwerking
zorgverzekeraars en
gemeenten en
2.
overlegtafel regionale
samenwerking transitie
(meerdere partijen)
Communicatie aan cliënten
Cliënten willen weten: hoe verandert mijn zorg, wat krijg ik volgend jaar, blijft
mijn vaste begeleider, etc
•
•
•
•
9
Half oktober landelijke en regionale dagbladen en vervolgens spots op tv en
radio.
www.hoeverandertmijnzorg.nl (reeds online)
Informatiepunt behorend bij website met gratis telefoonnummer
beschikbaar vanaf start mediacampagne.
Informatiefolders (algemeen, intramuraal, extramuraal, pgb en ggz) zullen
worden verspreid via huisartsen, apotheken, gemeenten en bibliotheken.
Communicatie aan cliënten
10
Informatie en ondersteuning
Websites
•
www.hervorminglangdurigezorg.nl
•
www.invoeringwmo.nl
•
www.rijksoverheid.nl
•
www.hoeverandertmijnzorg.nl
Ondersteuning
•
Transitiebureau Wmo en jeugd
•
Ondersteuningsteam decentralisaties
•
Draaiboek en helpdesk aanbieders (www.hervorminglangdurigezorg.nl)
•
Toolkit hervorming langdurige zorg
•
App voor professionals
•
Interventieteam hervorming langdurige zorg (continuiteit van zorg en voorkomen onnodige
ontslagen, Doekle Terpstra)
•
Aanjaagteam langer thuis wonen (Marnix Norder)
•
Maandelijks Communicatie overzicht 3D
In de regio
•
Vertegenwoordigers van gemeenten en van zorgverzekeraars
•
Secretaris voor de regio
•
Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg
11
Arbeidsmarkt
Functies veranderen en banen verdwijnen
Actieplan ‘voorkom onnodige ontslagen’ (juli 2014)
Maatregelen:
1. HH toelage (2X € 75 mln, 10.000 mensen extra aan het werk)
2. Voorwaarden HH toelage verruimd (inzet voor brede persoonlijke dienstverlening,
meer vrijheid in de vormgeving, meer financiële ruimte).
3. €100 mln voor sectorplan in de zorg om mensen aan het werk te houden in de zorg
of te begeleiden naar werk buiten de zorg (90.000 mensen).
4. Interventieteam hervorming langdurige zorg als inkoopproces te traag gaat of
vastloopt (bemiddelende en adviserende rol).
5. Aanvullende dienstverlening door UWV als mensen meer ondersteuning nodig
hebben dan via de sectorplannen wordt geboden.
Download