Rijksoverheid presentatie

advertisement
Hervorming langdurige
zorg
samen de transitie in
Ondersteuning en zorg gaat over mensen
2
Waarom herziening langdurige zorg?
1. Betere kwaliteit ondersteuning en zorg
2. Meer voor elkaar zorgen
3. Financiële houdbaarheid langdurige zorg op orde
Wijzigen 3 wetten (wmo, Zvw en Wlz)
3
Timeline HLZ
5 nov 2012:
start Kabinet Rutte II
24 april 2013:
zorgakkoord 2013
25 april 2013:
eerste HLZ brief aan de kamer
6 november 2013:
tweede HLZ brief aan de kamer (verzorging)
10 Januari:
Wmo en besluit zorgverzekeringen aan tweede kamer
24 maart:
brief positionering/bekostiging GGZ naar tweede kamer
17 april 2014:
zorgakkoord 2014
24 april 2014:
tweede kamer gaat akkoord met Wmo 2015
25 april 2014:
indiening wetsvoorstel Wlz
19 mei 2014:
brief bekostiging wijkverpleegkundige naar kamer
Begin juli:
eerste kamer behandeling Wmo 2015
Begin juli:
tweede kamer behandeling Wlz verwacht
4
5
Wet langdurige zorg
Regelt:
⦁
⦁
⦁
Recht op zorg voor mensen die blijvend 24 uur per dag zorg in de nabijheid en/of
permanent toezicht nodig hebben.
Zoals kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke
of mensen met een psychische stoornis.
De cliënt heeft de keuze tussen zorg in een instelling of zorg thuis (PGB en VPT)
Stand van zaken:
⦁
⦁
Parlementaire behandeling loopt
Financieel kader eerste week juni via aanwijzing aan NZa
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
⦁
6
Hebben is houden, mensen die nu in verpleeg/verzorgingshuis wonen, houden recht op
verblijf in een instelling.
Geen her-indicaties
Mensen met intramurale indicatie die niet intramuraal wonen:
•
Hoog ZZP toegang tot Wlz
•
Laag ZZP, in 2015 kiezen:
⦁
thuis blijven wonen (Wmo en Zvw)
⦁
Alsnog intramuraal gaan wonen (Wlz)
Budgetgaranties van PGB-ers van voor 1 januari 2013 worden gerespecteerd
Wet maatschappelijke ondersteuning
Regelt:
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
Maatschappelijke ondersteuning voor mensen in de thuissituatie
Bijdrage leveren aan zelfredzaamheid en participatie zodat mensen zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen
Gemeente gaat onderzoeken wat ondersteuningvraag precies is en wat nodig is
Mensen kunnen zich kosteloos laten bijstaan door clientondersteuner
Pgb is onder voorwaarden mogelijk, gaat via trekkingsrecht bij SVB
Stand van zaken:
⦁
⦁
Aanvaard in Tweede Kamer, nu behandeling in Eerste Kamer
Financiële kaders in mei circulaire kenbaar gemaakt
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
⦁
7
Mensen met een indicatie die doorloopt na 1-1-2015 behouden het recht op ondersteuning
onder de condities die daarvoor in de AWBZ golden, bv eigen bijdrage.
Geldt voor looptijd van indicatiebesluit, maar uiterlijk tot 31-12-2015, voor beschermd wonen
GGZ geldt een maximum van 5 jaar.
Geldt voor Zin en PGB
Geen recht op zelfde aanbieder
Zorgverzekeringswet
Regelt:
Recht op
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
zorg van
Verpleging en verzorging (aanspraak wijkverpleging)
Intramurale GGZ behandeling tot 3 jaar
Behandeling Zintuiglijk gehandicapten
De professional bepaalt de indicatie en het behandelplan (geen CIZ meer)
Pgb is onder voorwaarden bij wijkverpleging mogelijk
Stand van zaken:
⦁
⦁
⦁
Besluit zorgverzekeringen voor de zomer definitief
Beleidsregels bekostiging 1 juli definitief
Akkoord verpleging en verzorging afgesloten (a.o. financieel kader)
Overgangsrecht:
⦁
⦁
⦁
8
Alle mensen die op 31-12-2014 zorg ontvangen uit de AWBZ, ontvangen op 1 januari
zorg van dezelfde aanbieder.
Geldt voor Zin en PGB
Dit betekent niet dat de zorg precies het zelfde is/blijft. In de loop van 2015 kan binnen
het recht op zorg, een beter passende invulling aan de zorg worden gegeven.
Landelijke werkafspraken met coalitiepartijen
Landelijke werkafspraken
⦁
Cockpitoverleg
⦁
Communicatie
⦁
Monitoring via clientorganisaties
⦁
In voor burgers
10
Regionale aanpak
2 soorten regionaal overleg; verschillend in aard en doel
1.
Regionale samenwerking zorgverzekeraars en gemeenten
•
Verbinding wijkverpleging en sociaal domein
•
Organiseren van samenhangende en integrale zorg en ondersteuning
Gewenst resultaat:
•
Samenwerkingsafspraken
2.
Regionale samenwerking transitie
•
Gericht op voorspelbaarheid en risicobeheersing
•
Organisaties van cliënten, professionals, aanbieders, zorgverzekeraars en gemeenten
•
6 transitievraagstukken benoemd
Gewenst resultaat:
•
uitwisselen informatie en voortgang
•
Regie leidt tot voorkomen onnodige onrust en frictiekosten
Let wel: geen blauwdruk!
11
Regionale transitie vraagstukken
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
⦁
12
Continuiteit ondersteuning en zorg
Herstructurering vastgoed
Beperking fricties op de arbeidsmarkt
Informatievoorziening
Administratieve lasten
Zorgvernieuwing
Facilitering
13
•
Per regio; vertegenwoordiger van gemeenten en van verzekeraars
•
Secretaris voor de regio
•
Ondersteuning voor de regio via Invoorzorg
•
Vindplaats voor alle ‘kaderinformatie’ www.hervorminglangdurigezorg.nl
•
TransitieBureau Wmo en Jeugd
Wat gaat u morgen doen?
14
Download