zorg - KBO

advertisement
KBO Nistelrode
15 januari 2015
Langer thuis wonen en de zorg in Nederland Wim van Kreij
Zo lang mogelijk thuis wonen
Aan de orde komen
• Aanleiding voor veranderingen
• Oplossingen vanuit de overheid
• De veranderende wetten en het tijdpad
• De rol en verantwoordelijkheid
van de gemeente
• De directe gevolgen van de veranderingen voor u
• Vervolg op volgende pag.
Hier gaat het vandaag over
• Terminologie en zorgvarianten
• De toegang tot de zorg (+keukentafelgesprek)
• Mantelzorg en informele zorg
• Financiële gevolgen
• Op de valreep Wat kunt u zelf doen?
U krijgt informatie op papier mee zodat u het rustig kunt teruglezen.
KB
Hier gaat het vandaag over
Uit haar Kersttoespraak
• De overheid zorgde voor u.
• Senioren willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen.
• Behoefte om zorg op maat te ontvangen.
• Oplopende zorgkosten……2002(18)nu(28)2020(38)
• De economische crisis zorgt voor urgentie.
• Het appél op de hele samenleving is daarom;
Het moet dus anders, goedkoper en daarom vanuit nog meer
plichtsbesef en solidariteit naar elkaar toe!
De aanleiding voor de veranderingen
• Meer verantwoordelijkheid bij de burger zelf .
• De toelatingsdrempel tot de zorg verhogen en zorg als dat kan
aan huis leveren.
• Zelfredzaamheid en informele zorg (niet vrijblijvend) stimuleren.
• Verantwoordelijkheden (AWBZ-Wmo) van Rijk naar Gemeente
overzetten met een forse efficiëntie opdracht.
Oplossingen vanuit de overheid: Ingrijpen en
ombuigen
Zodat de meest kwetsbare mensen
optimaal geholpen kunnen blijven worden
• Van de bestaande Wmo (2007) gaan we naar de Wmo 2015.
• AWBZ-taken gaan naar de gemeenten met een
bezuinigingsopdracht.
• De Wet langdurige zorg (WLZ)
(invoering 1 januari 2015) in plaats van de AWBZ.)
• De Zorgverzekeringswet krijgt ook taken uit de AWBZ.
• De AWBZ verdwijnt in 2016 (2015 overgangsjaar).
• ‘Participatiewet’ en ‘participatiesamenleving’.
De wetten die veranderen en het tempo waarop die
veranderingen worden doorgevoerd.
Er veranderen nog zaken dus let op, Sorry voor dit ongemak.
Na 1960: de tijden veranderen
Meer aandacht voor welzijn
 Dr. Willem Drees (AOW)
(1948-1958)
 Marga Klompé (1956–1971)
 Oprichting Ouderen bonden
 Democratiseringsbeweging (Provo’s Nozems)
Transitie AWBZ
• Laat u goed informeren, geloof niet alle spookverhalen.
• Trek zoveel mogelijk uw eigen plan en niet dat van een ander.
• Denk goed na wat voor u tussen nu en 1 januari 2016 de beste
opties zijn als u in een overgangssituatie zit.
• Zorg voor een wel afgewogen financiële planning en timing.
• Neemt u voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld:
*
beoordeel uw toekomstig hulpnetwerk
*
richt uw huis, waar dat zinvol is, toekomstbestendig in
• En…..
Vergeet vooral niet om ook NU te leven. Positief denken
• Laat u niet in de put praten.
• Het leven bestaat namelijk uit meer dan zorg.
Wat kunt u zelf doen
•
Gemeenten worden verantwoordelijk voor de WMO
•
(Uiteindelijk zal van hetgeen nu in de AWBZ wordt
uitgegeven zal naar de WLZ gaan… stapsgewijs)
•
Zij krijgen een grote mate van beleidsvrijheid.
•
Zij bundelen de krachten met collega gemeenten via
regionale samenwerking.
•
Zij zullen strakker gaan beoordelen of begeleiding en
voorzieningen niet anders georganiseerd kunnen worden.
Rol en verantwoordelijkheid van de Gemeenten
Gemeenten willen het beste voor hun burgers en zijn beter toegerust
om maatwerk te leveren!
*
Het roept veel vragen op!
• De zorg om wie komt helpen neemt toe.
• U dient eerst uw naasten en uw omgeving te vragen
voor hulp en ondersteuning.
• Compenserende mogelijkheden bij ouderen nemen af
naarmate men ouder wordt.
• Oplossingen die u nog kent uit vroeger tijden werken niet
meer, omdat de wereld teveel is veranderd.
De directe gevolgen van de veranderingen voor u
 Tekst
 Tekst
Langer thuis wonen en elkaar helpen!
We sturen de ouderen niet het bos in
• Verpleging, verzorging, begeleiding en ondersteuning
• VPT (volledig pakket thuis)
• PGB (persoonsgebonden budget)
• Zorg in natura
• Algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen
• Mantelzorg en informele zorg
Terminologie en zorgvarianten
• De toegang tot de WMO-2015
(begeleiding en ondersteuning)
• De toegang tot de Wlz
(langdurige – mogelijk intramurale-zorg)
Zorgwonen: huur en zorg zijn gescheiden
De toegang tot de Zorg
Het onderzoek gesprek (voorheen keukentafelgesprek)
• De gemeente bespreekt mét u uw aanvraag.
• Een gemeenteambtenaar voert het gesprek met u
aan Keukentafel.
• Er wordt naar oplossingen voor uw probleem en kijkt eerst naar
uw eigen mogelijkheden en die van uw omgeving.
• Pas daarna komen andere (Wmo) oplossingen in beeld.
• Als u het oneens bent met de uitslag kunt u bezwaar aantekenen
bij de gemeente.
• Laat u bijstaan in het gesprek en bereid het goed voor.
Het keukentafelgesprek
KBO-Brabant cliëntondersteuners kunnen u bijstaan.
• Kerntaken en aanvullende taken
• Rekening houden met omstandigheden van de cliënt
• Spin het web tussen zorgbehoefte en zorgaanbod
• Werkt samen met wijkteam
• Beoordeelt of indicering langdurige zorg nodig is
De wijkverpleegkundige
• Tegemoetkomingen / compensatieregelingen
verdwijnen
• Zorgtoeslag verlaagt
• Afslanken (Wmo) pakket hulpmiddelen
• Beperking fiscale mogelijkheden
• In 2015 Wmo toelage (niet)pensioengerechtigden
optioneel geïntroduceerd, “per gemeente”
Financiële gevolgen
- Op welke manier wordt uw eigen bijdrage voor de
zorg berekend?
- Het CAK (centraal administratie kantoor) voert uit
- De eigen bijdrage voor zorgkosten met verblijf
- Eigen bijdrage Wmo, deels vastgesteld (specifieke
voorzieningen) en deels verantwoordelijkheid
gemeente (algemene voorzieningen)
Financiële gevolgen (eigen bijdrage zorgkosten )
• Heeft u in 2014 een indicatie voor zorg met verblijf, maar
woont u thuis dan heeft u de keuze tot 1 januari 2016 om
alsnog daar gebruik van te maken.
• Per 1 januari 2015 herindicatie ,die thuis woont en gaat over
naar de Wmo.
• Allen ,die in een zorginstelling verblijven houden deze rechten
Op de valreep
het gaat niet alleen over geld!
Wij maken de participatie samenleving!
vroeger was alles beter
/
ouderenzorg is nergens ter wereld beter geregeld dan in Nederland /
hebben nog steeds niets te klagen / wie het langst leeft heeft toch alles /
zondvloed
/
we
na mij de
er moet ook nog iets overblijven voor onze kinderen en kleinkinderen / we waren ook te verwent
/ als het echt nodig is blijft de zorg gegarandeerd / het kan ook best
wij regelen het wel
goedkoper /
het lijkt wel of ouderen de schuld krijgen
onder elkaar
/ je zult nu bij de gemeente werken zeg / aan mijn keukentafel geen polonaise / tjonge
jonge /
/
PGB of bonussen in de zorg?
/
zie je wel het komt allemaal omdat ze hiernaast ook zonodig een scootmobiel moesten hebben
/ als
ik ergens mee kan helpen dan moet je het wel
zeggen / ik haal je morgen wel op om naar de KBO te gaan / in ons buurtje regelen we het zelf
/ maar mijn kinderen wonen aan de andere kant van de wereld / was ik vroeger maar niet
zo lastig geweest /
is zo lang mogelijk thuis wonen eigenlijk wel zo ideaal
/
dement thuis wonen is echt onverantwoord
/
we zullen wel zien
/ moet ik nu jantje van 80 hiernaast gaan vragen om mij te helpen? /
dat nou als iedereen werkt
ruilen? /
/ mijn ouders in huis nemen, geen haar op mijn hoofd
/ ik wil best iets voor een ander doen
/
hoe moet
kunnen we niet wat meer gaan
ik hoop dat onze gemeente het goed voor elkaar heeft / ach ja! / ik denk dat ik het
bij ons in de buurt zelf maar eens ga organiseren /
oei, ik werk in de zorg, ontslag!
 Samenvattend:
 wlz ……. Ciz
 Zvw……..Zorgver……….wijkverpleegkundige
 Wmo……..Gemeente
Thuiszorg------Thuishulp
 Nog vragen…. dan dit even noteren
www. de zorg verandert mee.nl
Gratis telefoonnummer 0800 1026
Voorkomen is altijd beter
dan….. genezen
Door o.a.:
 Bewegen en naar buiten gaan
 Gezonde voeding
 Woning aanpassen
 Veiligheid in en om de woning
 Investeren in relaties (familie en vrienden)
 Positief leren denken
 De geest blijven prikkelen
Nuttige websites;
- Website van de gemeente waar u woonachtig bent
- www.zorghulpatlas.nl/wet-maatschapplijke-ondersteuning-wmo-/
- www.iederin.nl
- www.hetcak.nl/portalserver/portals/cak-portal/pages/k1-cak-klanten
- www.regelhulp.nl/zr/rh/webapp/kennisbank?init=true
- www.zorgbelang-brabant.nl/zorgconsumenten
- www.ciz.nl
- www.kbo-brabant.nl
- www.aandachtvooriedereen.nl
Telefoon nummers:
- Het nummer van uw gemeentelijk Wmo-loket
- KBO-Brabant 073-644 40 66
- Zorgbelang Brabant 013-594 21 70
- Ieder(in) 030-720 00 00
Informatie
Geniet van het leven zo lang als je kunt
maak pret en plezier je leeft toch maar eens
want straks als het te laat is, heb je spijt er van
geniet dus van het leven zolang als het nog kan
Geniet van het leven
er is nog veel om van te genieten.
leef nu en rol…….later
Dank voor de aandacht
Download