PowerPoint-presentatie - SGO

advertisement
Gehandicaptenplatform
Overbetuwe
Presentatie over
veranderingen in Wmo en
AWBZ
5-11-2014 Mieke Biemond
Programma Aandacht voor Iedereen
Twee hoofdactiviteiten:
1. Advisering aan cliëntenorganisaties en Wmo-raden,
voorbereiding op de overgang Begeleiding en Beschermd Wonen
van de AWBZ naar de Wmo
2. Onderzoek cliëntenmonitor, ongeveer 20 mensen worden
meerdere keren geïnterviewd over hoe het met hun zorg gaat. In
voorjaar 2014 een ‘nulmeting’.
+ Nieuwsbrief en kennisdossiers
Veranderingen in het kort
• Burger is zelf verantwoordelijk: eigen kracht en
verantwoordelijkheid
• Uitgangspunt is wat iemand wel kan, in plaats van
wat hij niet kan
• Inzetten netwerk
• Eén gezin, één plan, één regisseur
• Samenleving waarin en waaraan iedereen meedoet
en met meer betrokkenheid bij elkaar
• Financiële houdbaarheid en bezuinigingen
• Maatwerk, meer zorg in de buurt, meer
samenwerking tussen de verschillende aanbieders
• Minder regelgeving en bureaucratie
Programma Aandacht voor iedereen
3
Zorglandschap per 2015
Zorgverzekeringswet
(ZVW)
Zorg met een medisch
karakter gericht op
behandelen of genezen
Wet Langdurige Zorg
(WLZ)
Zorg in een instelling voor
mensen die levenslang op
zorg zijn aangewezen
Wmo 2015
Gericht op participeren in
de samenleving of
ondersteuning bij
zelfredzaamheid
Jeugdwet
Vrijwel alle vormen van
ondersteuning bij kinderen
tot 18 jaar
De “oude” Wmo
Negen prestatievelden
Meest bekend vanwege huishoudelijke hulp en hulpmiddelen
(scootmobiels, woningaanpassingen etc)
De nieuwe Wmo
Doel: met behulp van ondersteuning mensen zo lang mogelijk
zelfstandig thuis te laten wonen.
Uitbreiding van oude Wmo (2007), met extramurale Begeleiding
(individueel en dagbesteding), Beschermd Wonen GGz,
Inloopfunctie GGz, Kortdurend Verblijf, cijfers Overbetuwe:
275 mensen Individuele Begeleiding
210 mensen Begeleiding Groep
15 mensen Kortdurend Verblijf
40 mensen Beschermd Wonen GGz
Onderscheid in algemene voorzieningen (voorliggend) en
maatwerkvoorzieningen (eigen bijdrage vereist)
Nog meer over de Wmo
Kernbegrippen: persoonlijk plan, meer ondersteuning voor
mantelzorgers, onafhankelijke cliëntondersteuning, “right to
challenge”
Kern: Er kunnen verschillen per gemeente ontstaan, en verschillen
per persoon (hetzelfde hebben en iets anders krijgen)
De gemeente is volgens de wet verplicht om ingezetenen, waaronder
in ieder geval cliënten en hun vertegenwoordigers te betrekken bij
de uitvoering van de Wmo
Jeugdwet
- Zorg nu heel versnipperd (gemeente, Provincie, Rijk, AWBZ en
Zorgverzekeraar)
- Huidig systeem is aanbodgericht
- Alles valt straks onder gemeente (jeugdzorg, pleegzorg, jeugdGGz etc,)
- Transitie en transformatie (Eigen Kracht, normaliseren, één gezin,
één plan, één regisseur)
- Verbinding met zorg, onderwijs en ondersteuning
Participatiewet
Eén regeling voor mensen die kunnen werken maar daarbij
ondersteuning nodig hebben.
Samenvoeging van drie wetten: Wet Werk en Bijstand (WWB), de
Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wajong.
- 140.000 mensen worden bij herkeuring waarschijnlijk
goedgekeurd, maar komen niet in de bijstand
- Overheid en werkgevers moeten zorgen voor 125.000 banen
- WSW afgesloten voor nieuwe werknemers
- Naar gemeente voor ondersteuning
bij re-integratie en/ of een uitkering
Wet Langdurige Zorg (WLZ)
- Moet nog goedgekeurd worden door de Eerste Kamer
- Vervangt de AWBZ
- Kernwoorden: recht op zorg, volledig zorgpakket, zorg in een
instelling of zorg thuis, zorgplan
Tijdschema, wat heeft de gemeente gedaan?
Nota’s
Kaderstellende nota voor de decentralisaties
Beleidsplan Sociaal Domein 2015-2017
Verordeningen (regels binnen Overbetuwe) maken, de Wmoverordening van Overbetuwe ligt voor bij de gemeenteraad: in de
Verordening Overbetuwe komen nog veel ‘nadere regelingen’. De
uitvoeringsregels worden nog voorgelegd aan de gemeenteraad.
Inkoop
Inkoop van de zorg geregeld (lokaal/ regionaal)
Hoe geeft de gemeente Overbetuwe vorm aan de
Wmo?
Straks: Acht Sociale Kernteams:
- Inwoners helpen die extra ondersteuning nodig hebben op het
gebied van welzijn, lichte zorg, jeugdzorg of (arbeids)participatie
- Mensen die iets voor de gemeenschap of anderen willen doen, te
helpen om hun ideeën in activiteiten te veranderen.
- Schakel tussen de cliënt en de consulent (als er behoefte is aan
verduidelijking van uw vraag), als het nodig is regelt het
kernteam in overleg met u specialistische zorg en/of
hulpmiddelen.
Het Gesprek/ toegangsprocedure tot Wmo-zorg
Recht op een zorgvuldige, tweezijdige procedure
- Met onafhankelijke cliëntondersteuning/mantelzorger
- Client heeft recht op onderzoek
- Voorlichting over mogelijkheden PGB
- Alle leefgebieden
Volgorde: Melding, Onderzoek, Aanvraag, Besluit, Mogelijkheid tot
bezwaar.
Procedureregels in Overbetuwe bij nadere regeling (zie artikel 2 van
de Wmo-verordening)
Vragen?
Download