Document

advertisement
De inhoud en invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
NAAM
Bert Holman
DATUM oktober 2006
PLAATS Amsterdam
Doelstelling van de Wmo
Het doel van de wet is MEEDOEN:
Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt;
de samenleving is van iedereen.
Wmo is participatiewet en geen zorgwet
Uitgangspunten
Gezondheidszorg, Zorg en Maatschappelijk Ondersteuning in een
drietal wetten
Zorgverzekeringswet: de gezondheidszorg
AWBZ: de zorg voor de onverzekerbare risico’s
Wmo: de maatschappelijke ondersteuning
Inhoud WMO
Op 1 januari 2007
• Welzijnswet
• Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
• Aantal subsidieregeling uit AWBZ
(bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling
diensten bij wonen met zorg)
• OGGZ-middelen (60 miljoen)
• De huishoudelijke verzorging
Deze kabinetsperiode alleen de HV uit de AWBZ
Volgend kabinet: AB en OB
Kenmerken van de Wmo
•
•
•
•
•
•
•
•
Gemeenten verantwoordelijk
Geen verzekering
Prestatievelden
Compensatiebeginsel
Beleidsvrijheid
Lokaal maatwerk, dus verschillen tussen gemeenten
Financiering budgettair neutraal en via Gemeentefonds
Gemeenten maken vierjaarlijks plan, in samenspraak met
burgers
De stand van zaken
14 februari ruime Tweede Kamer meerderheid voor de
Wmo gestemd
Belangrijke aspecten in het debat
- Invoeringsdatum 1 januari 2007
- Compensatiebeginsel ipv zorgplicht
-Reikwijdte PGB
- 1-loket
- Versterking positie cliënten
- 27 juni: ruime Eerste Kamermeerderheid stemt voor de
wet
Prestatievelden (1)
1. het bevorderen van de sociale samenhang en
leefbaarheid;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met
problemen en problemen van ouders;
3. het geven van informatie en advies en
cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking
of een chronisch psychisch probleem en van mensen met
een psychosociaal probleem;
Prestatievelden (2)
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang
en beleid huiselijk geweld;
8. het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van
psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
Lokale keuzes
•Herijking van de WVG en de welzijnsvoorzieningen?
•Wat te doen met de huishoudelijke hulp?
•Wat te doen met de mantelzorgondersteuning?
•Vernieuwing van het lokale loket?
•Eigen bijdrage systematiek?
•Organiseren van toegang tot de voorzieningen?
De Wmo en huiselijk geweld
• Kernpunt: de signalering/preventie
• Mogelijkheden ja/geen toverformule
• Preventief jeugdbeleid
• Het loket
• De samenhang in wijk en buurt
• Het vrijwilligerswerk (De Baarsjes)
• Steunpunten mantelzorg/oudermishandeling
• Huishoudelijke Verzorging/meer dan poetsen
WEBSITE & HELPDESK:
Website: www.invoeringwmo.nl
Email: [email protected]
Telefoon helpdesk: 070-3406100
Download