WMO: kansen voor seniorensport?

advertisement
De inhoud en invoering van de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
DATUM
1 december 2005
PLAATS
NISB Bewegen als levenslange uitdaging
Doelstelling van de Wmo
Het doel van de wet is MEEDOEN:
Jong, oud, gehandicapt, niet gehandicapt;
de samenleving is van iedereen.
Inhoud WMO
•Op 1 juli 2006
• Welzijnswet
• Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg)
• Aantal subsidieregeling uit AWBZ
(bijv. mantelzorgondersteuning, subsidieregeling diensten bij
wonen met zorg)
• OGGZ-middelen
• Huishoudelijke Verzorging
•Gefaseerd op termijn:
• Onderdelen van ondersteunende en activerende begeleiding
• Cliëntondersteuning gehandicapten (MEE) per 2008
Visie Wmo
• Mensen zo lang mogelijk thuis laten wonen
• Burger primair zelf verantwoordelijk; probleem oplossend
vermogen versterken
• Als je het zelf niet meer kunt dan is er de Wmo
• Iedereen is mede verantwoordelijk voor de samenleving; civil
society
• Solidariteit
• Integraal beleid
Kenmerken van de Wmo
•
•
•
•
•
•
•
Gemeenten verantwoordelijk
Geen verzekering
Prestatievelden
Beleidsvrijheid
Lokaal maatwerk, dus verschillen tussen gemeenten
Financiering budgettair neutraal en via Gemeentefonds
Gemeenten maken vierjaarlijks plan, in samenspraak met
burgers
Beleidsterreinen I
1. het bevorderen van de sociale samenhang en
leefbaarheid;
2. op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met
en problemen van ouders;
3. het geven van informatie en advies en
cliëntondersteuning;
4. het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers;
5. het bevorderen van de deelname aan het
maatschappelijke verkeer van mensen met een beperking
of een chronisch psychisch probleem en van mensen met
een psychosociaal probleem;
Beleidsterreinen II
6. het verlenen van voorzieningen aan mensen met een
beperking of een chronisch psychisch probleem en van
mensen met een psychosociaal probleem;
7. maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang;
8. het bevorderen van openbare geestelijke
gezondheidszorg, met uitzondering van het bieden van
psychosociale hulp bij rampen;
9. het bevorderen van verslavingsbeleid.
Financiering
• Schoon aan de haak
• Gemeentefonds:
- Verdeelsleutel
- Vraagontwikkeling/vergrijzing
• Invoeringskosten (aan gemeenten): Euro 45 miljoen
• Eigen bijdrage
De stand van zaken
•Wetsvoorstel naar 2e Kamer: 27 mei. Kamervragen over
de wet
• Nota naar aanleiding van het verslag: 10 oktober
• Aankondiging 2e Nota van Wijziging 20 oktober
•Zorgplicht gemeenten 3 jaar
•Koppeling zorgplicht aan evaluatie
•Wettelijke verplichting pgb
Nader verslag; deze maand naar 2e Kamer
→Parlementaire behandeling: januari 2006
Implementatietraject
Lokale keuzes
•Herijking van de WVG en de welzijnsvoorzieningen?
•Wat te doen met de huishoudelijke hulp?
•Wat te doen met de mantelzorgondersteuning?
•Vernieuwing van het lokale loket?
•Eigen bijdrage systematiek?
•Organiseren van toegang tot de voorzieningen?
Contacten met het veld
• Implementatie VWS en VNG gezamenlijk
• Relevante partijen betrokken bij invoeringstrajecten en de
ontwikkelpilots
• Klankbordgroep cliënten / vrijwilligers / mantelzorgers.
• Klankbordgroep branche organisaties
• Voorlichting aan gemeenten, veldpartijen en de burgers.
WEBSITE & HELPDESK:
Website: www.invoeringwmo.nl
Email: [email protected]
Telefoon helpdesk: 070-3406100
Kansen en Bedreigingen
• Welke kansen ziet u in de Wmo voor Sport en Bewegen 50+?
• Welke bedreigingen ziet u in de Wmo voor Sport en Bewegen
50+?
Stelling 1
De Wmo leidt tot meer integraal beleid waarbij sport
wordt ingebed in het totaal van wonen, welzijn en
zorg.
Stelling 2
•Sport bevordert de maatschappelijke participatie en
heeft een belangrijke preventieve functie voor het
beroep op zorg.
Stelling 3
• Met een zorgplicht voor individuele voorzieningen (huishoudelijke
verzorging, rolstoelen en scootmobielen) worden
sportvoorzieningen door de gemeente weggedrukt.
Download