Funkties moderne verzorgingsstaat

advertisement
Funkties moderne verzorgingsstaat;
•
•
•
•
-zorgen
-verheffen
-verbinden
-verzekeren
Gezondheidszorgbeleid in Nederland
1. Preventie; WCPV
2. Cure; ZVW
3. Care; AWBZ
4. Maatschappelijke ondersteuning; WMO
Sociale voorzieningen
• IOAW en IOAZ
• WWB waaronder bijzondere bijstand
• WMO
Prestatievelden van de WMO
• Bevorderen sociale samenhang en de leefbaarheid van
dorpen, wijken en buurten
• Op preventie gerichte ondersteuning
• Het geven van informatie, advies en client ondersteuning
• Ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers
• Het bevorderen van de deelname aan het maatschappelijk
verkeer.
• Het verlenen van voorzieningen
• Het bieden van maatschappelijke opvang
• Bevorderen van openbare geestelijke gezondheidszorg
• Bevorderen van het verslavingsbeleid.
Doelgroep WMO
• Mensen met een beperking
• Mensen met een chronisch psychisch
probleem
• Mensen met een psychosociaal probleem.
ICF
• Het perspectief van het menselijk organisme;
- functies en anatomische eigenschappen
• Het perspectief van het menselijk handelen;
- activiteiten en participatie
• Het perspectief van de mens als deelnemer
aan het maatschappelijk leven;
- externe factoren en persoonlijke factoren.
ICF te gebruiken voor;
•
•
•
•
•
•
Sociale zekerheid
Arbeid
Onderwijs
Economie
Sociaal beleid
Wetgeving in het algemeen
Langdurig noodzakelijk
• Langdurig nodig zijn
• Rekening houden met de toekomst
• Antirevaliderende werking
4 domeinen in de WMO;
•
•
•
•
Het voeren van een huishouden
Het verplaatsen in en om de woning
Het verplaatsen per vervoermiddel en/of
Het ontmoeten van medemensen en op basis
daarvan sociale verbanden aangaan
Omschrijving compensatieplicht;
• De plicht van het College van burgemeester en
wethouders aan personen met een beperking,
een chronisch psychisch probleem of een
psychosociaal probleem, voorzieningen te bieden
ter compensatie van hun beperkingen op het
gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke
participatie teneinde hen in staat te stellen een
huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en
om de woning, zich lokaal te verplaatsen per
vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en
op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan.
Functie begeleiding in de AWBZ;
• De doelen;
- bevordering, behoud of compensatie van de
zelfredzaamheid
- Voorkomen van opname in een instelling of verwaarlozing
Aktiviteiten van begeleiding;
-ondersteunen bij of oefenen van vaardigheden of
handelingen
-ondersteunen bij of aanbrengen van struktuur of het voeren
van regie
-overnemen van toezicht op de client.
De Kanteling;
Het
Eerste contact
gesprek
Vraagverhelder Oplossingen
ing en
afspreken
resultaten
vaststellen
Toewijzen
voorzieningen
Arrangement
Mogelijke oplossingen voor een
beperking van een burger op basis van
de WMO;
•
•
•
•
Eigen kracht
Het sociale netwerk
Collectieve voorzieningen
Individuele voorzieningen
8 resultaten voor art 4 WMO;
•
•
•
•
•
•
•
•
Wonen in een schoon en leefbaar huis
Wonen in een voor hem/haar geschikt huis
Beschikken over goederen voor primaire levensbehoeften
Beschikken over schone, draagbare en doelmatige kleding
Thuis zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren
Zich verplaatsen in, om en nabij de woning
Zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel
De mogelijkheid hebben om contacten te hebben met
medemensen en deel te nemen aan recreatieve,
maatschappelijke of religieuze activiteiten.
8 bakens voor de uitvoering van de
WMO volgens de VNG,CGraad;
•
•
•
•
•
•
•
•
Vraaggericht
Uitgaan van eigen kracht
Direct erop af
Collectief boven individueel
Integraal werken
Benutten van informele ondersteuning
Resultaat gericht
Ruimte voor professionals
Download