2014 functies nog in AWBZ, 2015 gemeenten

advertisement
Decentralisatie
AWBZ naar WMO
Inhoud
•
•
•
•
•
•
Waarom?
Wie?
Wat?
Hoe?
Randvoorwaarden?
Kansen?
Waarom?
Waarom?
– Betere kwaliteit
– Meer betrokkenheid
– Financiële houdbaarheid
Visie
– Wat kunnen mensen wel?
– Kwaliteit van leven
– Eigen sociale netwerk en de financiële mogelijkheden
– Passende ondersteuning en/of zorg
– Meest kwetsbare mensen in kern-AWBZ (recht)
Waarom?
• Sociaal en financieel participeren: expliciet vastgelegd
• Gemeenten én burger hebben verantwoordelijkheden
• Sociale draagvlak en netwerk betrekken bij vraag:
verankering in wet
• Herijking compensatieplicht
• Wederkerigheid tussen gemeente en burger
• Samenredzaamheid tussen burgers
Waarom?
• Samenhang WMO, jeugdwet en
participatiewet
• 1 ontschot budget sociaal domein
• Maatwerk en integrale aanpak
Wie zijn de cliënten in de AWBZ?
Op januari 2013 hadden circa 443.045 mensen (ook jeugd) een uitstaand
recht voor extramurale zorg vanuit de AWBZ (bron: CIZ)
80% via zorg in natura
20% PGB
Wat?
Persoons Gebonden Budget
• Zeggenschap en keuzevrijheid van de burger belangrijk
• Stringente voorwaarden:
- gemeentelijk ingekochte voorzieningen
- regievoering budgethouder
- goede kwaliteit, doelmatigheid en trekkingsrecht
• Discussie over PGB bij mantelzorg
Wat?
Dagbesteding / begeleiding en vervoer
Persoonlijke verzorging
Kortdurend verblijf
Begeleid wonen gericht op participatie (nog uit te werken)
2014 functies nog in AWBZ, 2015 gemeenten
Ondersteuning van gemeenten gericht op:
• Burger regie geven over eigen leven
• Uitvoeren van dagelijkse levensverrichtingen
• Ontmoeten van anderen
• Langer thuis wonen
• Participeren in de maatschappij
Wat?
De WMO wordt aangepast, bijbehorende budgetten uit AWBZ naar gemeenten
Persoonlijke verzorging, 85 % van huidig budget
Begeleiding, vervoer en kortdurend verblijf, 75% van huidig budget
Huishoudelijke hulp
60% van bestaand budget in 2015 (2014 geen wijzigingen)
Alleen voor hen die er financieel niet zelf in kunnen voorzien
In breed ondersteuningspakket in individuele situaties mogelijk om
thuis wonen te realiseren
Hulpmiddelen
Besparing: 50 mln. van budget
Stimuleren hergebruik en poolbeheer scootmobielen
Eigen bijdrage rolstoelen
Wat?
Begeleiding
•
Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of
psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem
•
Doel: bevorderen zelfredzaamheid om opname of verwaarlozing te
voorkomen
•
Inhoud: praktische hulp, structuur en regie in de persoonlijke
levenssfeer
•
•
Individuele begeleiding en groepsbegeleiding (dagbesteding)
Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO
Wat voor activiteiten bij begeleiding?
Onder meer:
•
woonbegeleiding
•
•
praktische pedag. thuishulp
en gezinsondersteuning (PPG)
zaterdagopvang voor kinderen met
verstand. beperking
•
sport voor verstandelijk beperkten
•
begeleiding tijdens voorgezet
speciaal onderwijs
•
vakantie activiteiten voor verstandelijk
beperkten
•
thuisbegeleiding
•
belevenis- en uitgaanscentrum
•
•
activerende psychiatrische thuiszorg
dagactiviteiten voor GGZ (DAC)
•
•
inloophuizen
dagbesteding voor verstandelijk
beperkten
•
begeleiding bij rehabilitatietrajecten
verslaafden
•
logeerhuizen
•
ontmoetingsgroepen
Wat?
Persoonlijke verzorging
•
Mensen met lichamelijke, verstandelijke of zintuigelijke handicap of
psycho-geriatrisch of psychiatrisch probleem
•
Doel: opheffen van een tekort aan zelfredzaamheid bij activiteiten op
het gebied van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen.
•
Inhoud: zelfzorg uitvoeren, zoals douchen, aankleden, scheren,
ogen druppelen of naar het toilet gaan. Ook zorg in verband met een
gezondheidsprobleem (zoals stoma, sonde).
•
Aanbieders: thuiszorg/V&V, gehandicaptenzorg, GGZ, MO
Wat voor activiteiten bij verzorging?
Onder meer:
•
zich wassen
•
sondevoeding
•
zich kleden
•
medicatie
•
in en uit bed gaan
•
•
zich verplaatsen in zit- of
lighouding (hulp bij beweging,
houding)
persoonlijke zorg voor tanden,
haren, nagels, huid
•
aanbrengen/verwijderen van
prothese
•
aanleren en begeleiden van PVactiviteiten
•
naar toilet gaan en zich reinigen
(c.q. incontinentiemateriaal
verwisselen)
•
eten en drinken
Hoe?
Sociale wijkteams
• 200 mln. euro voor wijkverpleegkundigen
• 50 mln. euro voor wijkteams
• Ondersteuning aan sociale domein door
gemeenten te koppelen medische zorg
• Wens van PvdA: signaleringsfunctie en
integratie meerdere functies van gemeenten,
welzijn en preventie
• De spil in zorg, welzijn, preventie
Hoe?
Mantelzorgers en vrijwilligers
• Werk van vrijwilligers en mantelzorgers nog belangrijker
• Gemeenten belangrijke rol in het ondersteunen en het
voorkomen van overbelasting: verkenning van VWS met
gemeenten
• In keukentafelgesprek mantelzorg en vrijwilligers
betrekken
• Sociale cohesie versterken en vrijwilligers ondersteunen
Randvoorwaarden
• Beoordelingsproces en voorwaarden zijn
inzichtelijk voor cliënten
• Gemeente komt op bezoek voor
keukentafelgesprek
• Recht op professionele cliëntondersteuner of
hulp van MEE bij gesprek
• Burger blijft naar de rechter kunnen
Randvoorwaarden
• Verstevigen betrokkenheid burgers bij beleid
• Rol WMO raden
• Geldt ook voor Jeugdwet en Participatiewet
• Verplicht in gemeentelijk beleidsplan aangeven welke
eisen gesteld worden aan medezeggenschap van
cliënten van aanbieders van Wmo-ondersteuning
Randvoorwaarden
• Rol gemeenteraad bij kwaliteit en toezicht
• Wettelijke basisnorm voor verantwoorde
maatschappelijke ondersteuning van goed niveau
• Maar terughoudendheid i.v.m. maatwerk en
beleidsvrijheid gemeenten
• Uitwerking naar gezamenlijk kwaliteitskader met
veldnormen
Kansen
• Samenwerking gemeenten en
verzekeraars
• Via inkoop door gemeenten samenwerking
stimuleren
• Innovatie door nieuwe projecten
gemeenten
• Rol gemeenteraad
Kansen
• Streven naar maximale beleidsruimte: gemeenten aan
zet!
• Systeem van horizontale verantwoording over resultaten
en ingezette middelen
• Eén brede monitor
• Samenhang aangebracht in de ondersteuning van
gemeenten
Kansen
• Geen burger tussen wal en schip?
• Bestuurs- en uitvoeringskracht
versterken?
• Lokale, integrale maatwerkoplossingen
mogelijk maken?
Meer weten?
Transitiebureau WMO
– Ondersteuning
– Informatie
– Samenwerking
– Verspreiden kennis en goede voorbeelden
www.invoeringwmo.nl
[email protected]
070-3406100
Download