De kanteling vraagt om een open gesprek, een

advertisement
Zorg om Zorg
Alliantiedagen 2011 – Verweer en
Vernieuwing
FNV vakcentrale
De zorg nu en in de toekomst
• Demografie
• Stijgende vraag en kosten
• Meer regie en keuzevrijheid cliënten
• Tekort zorgpersoneel
AWBZ; de uitgaven (2010)
• Inkomsten: 15 miljard (premies) + 5 miljard
(rijksbijdrage) + 1,5 miljard (eigen
bijdragen)
• 250.000 mensen in (verzorgings)tehuis +
350.000 mensen thuiszorg vanuit AWBZ
• Uitgaven: 23,5 miljard
• Tekort: 2 miljard
Maatregelen kabinet AWBZ
• Modernisering AWBZ
• Nieuw stelsel ZVW, WMO en AWBZ
Van AWBZ naar WMO
• Per 2007: huishoudelijke zorg en
mantelzorgondersteuning naar WMO
• Per 2009: begeleiding lichte beperkingen
naar WMO
Van AWBZ naar WMO
• Plan kabinet: begeleiding totaal uit AWBZ
naar WMO per 2013 (overgangsjaar)
• Compensatieplicht zal worden aangepast
Andere kabinetsplannen
• Beperken toegang AWBZ – IQ > 70
• Beperken PGB’s – extramurale indicatie
Andere kabinetsplannen – 2 • Sobere ziektekostenverzekering – hogere
eigen risico – hogere premies
• 1 miljard voor ouderen- en
gehandicaptenzorg
• Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars
Ook gemeenten bezuinigen
• Beperken toegang tot WMO
• (hogere) Eigen bijdrage voor alle
voorzieningen
• Beperken duurdere individuele
voorzieningen
Uitgelicht:
• WMO: de Kanteling
• WMO: mantelzorgondersteuning
WMO: de kanteling
• Van WVG naar WMO
• Het (keukentafel)gesprek
Stelling
• Door de Kanteling krijgen burgers de
zorgvoorzieningen die ze nodig hebben.
• Wat vind je van de stelling?
• Welke aanvullende randvoorwaarden of
eisen zouden we erbij kunnen formuleren?
Vraag
• De kanteling vraagt om een open
gesprek, een dialoog, tussen gemeente
en burger. Hoe kan rekening worden
gehouden met de rechten van de
burger?
• Kunnen we een aantal eisen formuleren?
• Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe
kunnen we dit aanpakken?
WMO mantelzorgondersteuning
• Gemeenten zijn verantwoordelijk
• Ondersteuning sluit niet altijd aan op
behoeften van mantelzorgers
Stelling
• Zelfredzaamheid en eigen
verantwoordelijkheid geldt ook voor
mantelzorgers. De gemeente
ondersteunt waar nodig.
• Wat vind je van de stelling?
• Welke aanvullende randvoorwaarden of
eisen zouden we erbij kunnen formuleren.
vraag
• Er is diversiteit in typen mantelzorgers
en in hun behoeften aan ondersteuning.
Hoe kan de gemeente hier rekening mee
houden?
• Kunnen we een aantal eisen formuleren?
• Is lokale invloed mogelijk en zo ja, hoe
kunnen we dit aanpakken?
Download