WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning)

advertisement
Welkom!
Ledenvergadering
ChristenUnie De Marne
9 november 2011
Agenda
• opening (bestuur)
• uitleg WMO (Lisa Labrie)
• korte pauze, koffie
• stellingen (bestuur en fractie)
• afronding en einde bijeenkomst (bestuur)
WMO
(Wet maatschappelijke
ondersteuning)
9 november 2011
Lisa Labrie, senior beleidsadviseur, gemeente De Marne
WMO algemeen
• 10 prestatievelden:
1. Bevorderen van leefbaarheid en sociale samenhang
2. Preventieve ondersteuning jeugd
3. Informatie, advies en cliëntondersteuning
4. Ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers
5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer
en bevorderen van het zelfstandig functioneren van mensen
met een beperking (…)
6. Het verlenen van voorzieningen aan mensen met een
beperking (…)
7. 8. en 9. Maatschappelijke opvang en bestrijding huiselijk
geweld, OGGz en verslavingsbeleid
10. Wonen, zorg en welzijn
1. Bevorderen leefbaarheid en
sociale samenhang
•
•
•
•
Dorpsgericht werken; projecten als vitale dorpen
Centralisatie bibliotheken
Ontmoetingspunten
Stimulering van activiteiten (bijvoorbeeld ouderen, kunst en
cultuur, volksgezondheid, etc)
• Woon- en leefbaarheidsplan
2. Preventieve ondersteuning jeugd
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ontwikkeling Centrum voor jeugd en gezin
Aanbod licht pedagogische hulpverlening
Deelname aan Zorg Advies Team
Deelname aan proviciebrede Verwijsindex
Voorschoolse voorzieningen
Onderwijs
Zorg en begeleiding
Jeugd- en jongerenwerk
Etc.
3. Informatie, advies en
ondersteuning
• Maatschappelijk werk en
•
-
Zorgloket (zie folder);
Van zorgplicht naar compensatieplicht
Samenwerking
Nieuwe taken
De Kanteling
Krimp
4. Ondersteuning van
mantelzorgers en vrijwilligers
•
-
Welzijnswerker (zie folder);
Seniorenvoorlichting
Ontmoetingspunten
Vrijwillige thuishulp en andere hulpvragen
Mantelzorg
Participatie zorgloket
• Vrijwilligersbeleid;
- Steunpunt vrijwilligers in Winsum (De Beurs)
5. Bevorderen van deelname aan
het maatschappelijk verkeer en (…)
•
•
•
•
•
Toegankelijkheid openbaar vervoer
Flexbus/servicebus/…
Toegankelijkheid openbare gebouwen
Kwetsbare groepen (zie ook pr.v. 8)
Statushouders
6. Het verlenen van voorzieningen
(…)
• Hulpmiddelen;
- scootmocielen, rolstoelen, toiletstoelen
• Vervoersvoorzieningen;
- vervoerskostenvergoedingen, Regiotaxi
• Woonvoorzieningen;
- Niet algemeen gebruikelijk
- Bijvoorbeeld: trapliften, bouwkundige aanpassingen van de
woning
• Huishoudelijke hulp;
- Zorg in Natura (ZiN) of
- Persoonsgebonden budget (PGB)
7, 8 en 9. maatschappelijke opvang
(…)
• Gericht op kwetsbare groepen die extra zorg en begeleiding
nodig hebben
• Maatschappelijke opvang en huiselijk geweld
• OGGz (openbare geestelijke gezondheidszorg)
• Verslavingsbeleid
10. wonen, zorg en welzijn
•
•
•
•
Afstemming in wonen, welzijn en zorg
Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
Ondersteunende functies
Samenwerking met partijen als bijv de woningbouwstichting,
zorgverlenende instanties en maatschappelijke organisaties
• Rol gemeente
• Levensloop bestendig bouwen en wonen
Korte pauze
Stellingen
Stelling 1:
• Het is niet meer dan normaal dat er een eigen bijdrage wordt
gevraagd bij aanschaf van een scootmobiel of een
woningaanpassing
Stelling 2:
• Vrijwilligershulp/mantelzorg is een onderdeel van de WMO.
Vanuit onze christelijke achtergrond zijn wij verplicht daarin
een bijdrage te leveren.
Stelling 3:
• Er wordt te gemakkelijk een indicatie afgegeven (de kosten
lopen teveel op). Er zal eerst meer een beroep op de familie of
omgeving moeten worden gedaan.
Stelling 4:
• Steunpunten voorzien in een behoefte; oa.
Infomatieverstrekking, computerhulp, voorkomen van
eenzaamheid. De ouderen onder ons maken er veel gebruik
van.
Sluiting
van het formele gedeelte
Download