Presentatie 1eIJkpunt Programma 3 17 juni 2010, ppt, 137kB

advertisement
Programma 3
Welzijn en zorg
1e ijkpunt voorjaar 2010
jaarrekening 2009, 4 maandsrapportage,
stadsmonitor en meicirculaire
Productie 2009
vraag 1a. hebben we de dingen gedaan die
we hebben toegezegd?
• Ja: Nota vrijwilligersbeleid vastgesteld + doorontwikkeling
Vrijwilligers Informatiepunt
• Ja: Implementatie zorgtoewijzingsmodule/ aanbesteding hulp bij
het huishouden
• Ja: toename gebruik algemene voorzieningen +6% (2008: 2323;
2009:2467)
• Ja: opening CJG in Korte Akkeren + vaststellen regionale visie
• Bijna: 73% van de doelgroepkinderen VVE bereikt (doel: 80%)
• Nee: wachtlijst schuldhulpverlening
• Nee: aantal geregistreerde meldingen discriminatie niet gedaald
Effecten 2009
vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen
jaar bereikt?
• ouderen doen mee
• jongeren doen mee
• mensen met beperking doen mee
• meer vrijwilligers/ mantelzorg
Effecten 2009
vraag 2a. welke effecten zijn er afgelopen
jaar bereikt?
% Gouwenaars actief als vrijwilliger
37%
36%
35%
34%
33%
32%
31%
30%
29%
2007
2008
2009
Financiën 2009
vraag 3a. zijn we binnen de financiële
kaders gebleven?
• Individuele verstrekkingen: vraag + 6% en toch 2,2 mio over? Reden:
- Dit komt door een scherpe aanbesteding waardoor er goedkopere
hulpmiddelen ingezet worden. Daarnaast zijn er in 2009 geen dure
woningaanpassingen geweest. Bij het collectief vervoer heb je te maken
met veel inactieve pashouders.
- € 121.000,= voordeel door latere start VIP
Productie 2010
vraag 1b. welke werkzaamheden gaan we
dit jaar doen?
• jeugdagenda
• maatschappelijke opvang
• invoering digitale dossiers WMO
• werken met zorgtoewijzingsmodule
• schuldhulpverlening
• ADB Haaglanden
Effecten 2010
vraag 2b. gaan we de effecten bereiken die
we voor ogen hebben?
• ouderen doen mee
• jongeren doen mee
• mensen met beperking doen mee
• meer vrijwilligers/ mantelzorg
Financiën 2010
vraag 3b. welke financiële consequenties zijn
er voor dit jaar?
• €130.000,= nadeel op kosten kinderopvang
Onvoorziene omstandigheden
2009 en 2010
vraag 4. welke onvoorziene omstandigheden
hebben zich voorgedaan? en welke
maatregelen zijn er getroffen?
• economische crisis en recessie
• sterk stijgende lonen CAO-welzijn
Risico’s 2009 en 2010
vraag 5. welke risico's zijn er te onderkennen?
open einde regeling WMO
Download