Amerpoort-nov-2013-def

advertisement
KansPlus
Belangennetwerk
verstandelijk gehandicapten
Bruggen bouwen
Nu..de ene kant van de brug
Waar staan we nu?
Algemeen beeld
 Vroegsignalering
 Stimuleringsprogramma’s
 Onderwijs
 Dagopvang en wonen
 Werk en inkomen
 Vrije tijd
Bekostiging van het geheel
 De maatschappij met eigen
bijdragen / inspanningen
 Solidariteit
AWBZ en ontwikkelingen in de zorg
 Wat is de AWBZ?
 Waarvoor verzekerd?
 Betaling van zorgaanbieder?
 Wat gebeurt er allemaal?
AWBZ – Wat is dat?
 Volksverzekering
 Onverzekerbare risico’s die niet vallen
onder de zorgverzekeringswet
(bijv. kosten zorg in instelling gehandicapten)
 Uitvoering: zorgkantoren
 Wie betaalt? Iedereen!
(premie volksverzekering 12,5%)
Waarvoor verzekert AWBZ?
‘zorgfuncties’ als:
 Persoonlijke verzorging
 Verpleging
 Begeleiding
 Verblijf
 Behandeling
Indicatiestelling door CIZ (indicatieorgaan)
 Op basis van beleidsregels VWS
 Beoordeling of iemand hulp nodig heeft,
welke hulp/zorg en hoeveel
 Aanvragen: ca. 1 miljoen per jaar
Toekomst AWBZ
 + 28 miljard euro/jaar in totaal
 7 miljard verstandelijk gehandicapten
 kosten te hoog (vlgs. velen)
Adviezen over toekomst AWBZ
 Raad voor de Zorg
(adviesorgaan regering)
 Sociaal Economische Raad
(werkgevers, werknemers,
kroonleden)
AWBZ en ontwikkelingen
Advies Toekomst AWBZ
Raad voor de Zorg
 AWBZ afschaffen
 Opknippen in:
• Zorgverzekeringswet
• WMO
 Aanzienlijke besparing
Advies Toekomst AWBZ SER
 In principe AWBZ handhaven
 Welzijnsvoorzieningen deels naar gemeente
 Streng aan de poort (indicatiestelling)
 Pakket helder omschrijven
 Te vroeg voor verdere stappen
 Cliënt centraal (bekostiging)(PGB ea)
Hoe verder?Wat komt er op
ons af?
De andere kant van de brug
Op weg naar de toekomst
15
Hoe verder?Wat komt er op ons af?
De andere kant van de brug
Regeringsbeleid
 Onzekerheid alom……
 Belangrijkste doelstelling : bezuinigen
Praten, praten en…… akkoord met SGP, D66 en ChristenUnie
 Maatregelen nu en straks
Wat is nu al besloten(zorg en inkomen)
 Vermogensbijtelling, hogere eigen bijdragen
 Vervoersbudget gehalveerd
 Gevolg dagbesteding onder druk
 Vrijwillige eigen bijdragen
 Kwaliteit van de zorg(minder bureaucratie, instituut)
Wat komt er op ons af ?(2014 en volgend)
Drie decentralisaties met bezuiniging
( fors minder geld van rijk naar gemeente)
 Zorg/AWBZ ….. WMO
 Werk en inkomen(sociale werkvoorziening/Wajong)
 Jeugdzorg
Verantwoordelijkheid van rijk naar gemeente
 Participatiesamenleving…inhoudelijk verhaal
 Eigen regie en verantwoordelijkheid
 Dichtbij de burger, DenRegeringsbeleid
Haag en Baarn (college en
gemeenteraad)
 Eigen beurs. Mantelzorg en vrijwilligers
 Gemeenschappelijke regelingen
 Maatwerk/keukentafel
 Minder geld
WMO Deel 1
21
WMO, wat is dat?
 Wet Maatschappelijke Ondersteuning, geen zorgwet
 Geen verzekerd recht, ZZP 1, 2, 3(gedeelte), ondersteuning naar
gemeente, ook extramurale zorg
 Thuiszorgdiscussie(prijs/kwaliteit/banen)
 Zo nodig ondersteuning bij deelname aan samenleving, bijv. vervoer,
huisvesting, sociale contacten, dagopvang,begeleiding.
 Maximale beleidsvrijheid gemeenten(zelf geld naar eigen inzicht
besteden als gemeente)
Concreet: Keukentafelgesprek bijv. over de WMO
 Gesprek met ambtenaar
 Zelf oppakken?Of uw kinderen, uw echtgenoot ,anderen
 Eigen geld gebruiken, meer betalen
 Zelf een steentje bijdragen als vrijwilliger, voor wat hoort wat
 Collectieve voorziening voor alle burgers
 Individueel, maatwerk?
Nieuw Wetsvoorstel WMO 2015
 PGB, gemeente beslist :ja of nee
 Geld vrij besteedbaar sociaal domein
 Bezwaar en beroep
 Sociale wijkteams
 Eigen bijdrage, ook voor kinderen
Tweede Kamer : begin 2014
Langdurige Zorg/Kern AWBZ/voorlopig!!
 Minder beroep op zorg
 ZZP 4 en hoger?(zie hierna)
 Indicatie/toegang via CIZ(indicatieorgaan)
 Zorgzwaarte via zorgkantoor op basis van zorgplan
 Scheiding verantwoordelijkheid aanbieder en CIZ
Toegang Langdurige Zorg
 Toegangscriteria wettelijk vastleggen
 Permanent toezicht
 24 uur per dag zorg in nabijheid en blijvende behoefte aan
zorg en ondersteuning
 Kinderen/gebruikelijke zorg MCG/EMG
 Overgangsregeling(hebben is houden !?)
 6/7 november Tweede Kamer debat ?
Werk en inkomen
Invoering participatiewet vanaf 2015
 WB, WSW en deel Wajong samenvoegen
 Loondispensatie door gemeenten (minimumloon)
 Herkeuring huidige Wajongers/WSW
 Kostendelersnorm
Werk en inkomen(2)
 Intramurale eigen bijdrage wordt verhoogd , zak-en kleedgeldnorm(iets
verzacht)
 Aantal regelingen wordt( waarschijnlijk) afgeschaft(WTCG,compensatie
eigen risico)
 Belastingaftrek specifieke zorgkosten blijft bestaan
 In de plaats een maatwerkvoorziening via gemeente voor chronisch
zieken/gehandicapten(minimabeleid)
Werk en inkomen(3)
 Huidige instroom WSW stopt vanaf 1 januari 2015
 Gemeente kan zelf beschutte arbeid aanbieden
 Uiteindelijk maximaal 30.000 plaatsen(nu 100.000)
 Cao's afspraken over plaatsen voor mensen met
arbeidsbeperking
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Uitgangspunt : mensen met een
verstandelijke handicap hebben
recht op een goed leven inclusief zorg
en dat moet betaald worden
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Handhaaf de AWBZ voor alle verstandelijk
gehandicapten die daarop zijn aangewezen
en durf kritisch naar de kosten te kijken.
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
Indien AWBZ toch gedeeltelijk wordt afgeschaft
En WMO doorgang vindt:
 Borg kwaliteit
 Zorg voor zeggenschap/medezeggenschap
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO)
 Kwaliteit van leven is meer dan zelfredzaamheid
en participatie
 Zorg voor cliëntenondersteuning
 Wonen(gewenste leefomgeving ipv eigen,
recht om op zichzelf te wonen)
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO)(2)
 Onafhankelijke vaststelling behoefte
 Compensatieplicht en geen willekeur
 Geen gedwongen opname in AWBZ
Voorziening
PGB moet blijven( zorg in natura)
Wat vindt KansPlus in hoofdlijnen?
(commentaar op wetsvoorstel WMO)(3)
Privacy waarborgen(ambtenaar huis
binnen, huiszoekingsbevel misdrijf)
verspilling geld, menskracht en kennis
(kwaliteitswet, WMCZ, klachtrecht etc.
onverkort handhaven en niet wiel uitvinden
Wat wil KansPlus in hoofdlijnen?
Visie op toekomst langdurige zorg
en financiële positie
ontwikkeld en aangeboden aan
de Tweede Kamer
I
Vader vrijdag
Brandon
NOVO
Cliënt /vertegenwoordiger bepaalt
Hoe verder ?
Met zijn allen, graag meer!
Komt u op voor uzelf,let op uw zaak, praat
met elkaar, deel ervaringen.
Trek de wethouder aan de jas,de gemeente,
de ambtenaar,de Raad van Bestuur
Laat vooral de clientenraad van u horen, sluit u aan
bij de familievereniging, vorm een netwerk en
laat van u horen!
Hoe verder ?
Wie gaat de kar trekken?
Bundel krachten op lokaal/regionaal niveau
Mensen met een verstandelijke handicap en
vertegenwoordigers laat je horen ,zien richting
plaatselijke politiek/WMO raad etc.
Tot slot en als aanzet voor het nieuwe begin!
Laten we de brug samen bouwen en verder
gaan
Dank aan en respect voor al diegenen
die zich als vrijwilliger/bestuurder of anderszins
inzetten
Brug naar de toekomst
Download